AGRO BYSTŘICE a.s.
IČO: 25282409

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 2. 1998
Obchodní firma
od 1. 2. 1998

AGRO BYSTŘICE a.s.

Sídlo
od 20. 7. 2004 do 8. 7. 2014
Libáň, Bystřice 10, PSČ 507 23
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
Libáň, Bystřice , PSČ 507 23
IČO
od 1. 2. 1998

25282409

DIČ

CZ25282409

Identifikátor datové schránky:usrcmza
Právní forma
od 1. 2. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1740 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 20. 7. 2004
- Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 20. 7. 2004
- Opravy pracovních strojů
od 20. 7. 2004
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 20. 7. 2004
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 20. 7. 2004
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 20. 7. 2004
- Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 20. 7. 2004
- Opravy silničních vozidel
od 3. 4. 2002 do 20. 7. 2004
- Opravy silniční vozidel
od 12. 1. 2000
- Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
od 1. 2. 1998
- Silniční motorová doprava nákladní
od 1. 2. 1998
- Truhlářství
od 1. 2. 1998
- Tesařství
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Zemědělská výroba
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Opravy zemědělských strojů
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Silniční motorová doprava osobní
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Vedení účetnictví
od 1. 2. 1998 do 20. 7. 2004
- Práce a služby pomocí nakládací techniky
Ostatní skutečnosti
od 11. 4. 2018
- Řádná valná hromada společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, IČO: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740 (dále jen "Společnost") v souladu s ust. § 375 a násl. zá kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen"ZOK"): 1. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 570, okres Nymburk, PSČ 290 16, IČO: 45148678 (dále jen ,,Hlavní akcionář"), která vlastní ve Společnosti účast nické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Spol ečnosti. Tato skutečnost byla osvědčena seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 22.2.2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech ostatníc h akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 ZOK; 2. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 89 (osmdesáti devíti) kusů listinných akc ií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.-- Kč (jeden tisíc korun českých) emitovaných Společností, 28 (dvaceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých) emitovaných Společností, 138 (jednoho sta třiceti o smi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) emitovaných Společností a 12 (dvanácti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) emitovaných Společnos tí na Hlavního akcionáře), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ("Den účinnosti přechodu"); 3. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši: 836,58 Kč (osm set třicet šest korun českých padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 4.182,90 Kč (čtyři tisíce jedno sto osmdesát dva korun českých devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých), 8.365,80 Kč (osm tisíc tři sta šedesát pět korun českých osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), 83.657,99 Kč (osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, akcionářům ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie Společnosti, ne však dříve, než nastane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaným znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcion ář společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou ("Pověřená osoba"). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář před konáním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou os obou představenstvu Společnosti. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií; 4. stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionáři odlišní od Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 08:00 (osmi) hod. do 13: 00 (třinácti) hodin; 5. upozorňuje, že akcionáři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společnos tí, která by nebyla kratší než 14 (čtrnáct) dnů, jinak bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věta první ZOK (tj. prohlášení akcií za neplatné). Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společno sti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického práva zanik lo (§ 389 ZOK).
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 1. 2000 do 17. 3. 2000
- "1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2 000 000,- Kč, tj. slovy dvamiliony korun českých na celkovou částku 108 000 000,- Kč, tj. slovy jednostoosmmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč.
od 19. 1. 2000 do 17. 3. 2000
- 2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30% a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868xxxx.
od 19. 1. 2000 do 17. 3. 2000
- 3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
od 19. 1. 2000 do 17. 3. 2000
- 4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 19. 10. 1999 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2 000 000,- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodovanému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 19. 10. 1999. b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1 000,- Kč hodnoty peněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) Na 1 000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 18,868 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty."
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- 1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2.500.000,-- Kč, tj. slovy dvamilionypětsettisíc korun českých na celkovou částku 106.000.000,-- Kč, tj. slovy jednostošestmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- 2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30 % a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868xxxx.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- 3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- 4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 8. 7. 1998 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2.500.000,-- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodnému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 8. 7. 1998.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč.
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1.000,-- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty)
od 28. 9. 1998 do 14. 4. 1999
- Na 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 24,15 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 17. 3. 2000
Základní kapitál 108 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2000 do 17. 3. 2000
Základní kapitál 106 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 4. 1999 do 6. 1. 2000
Základní kapitál 106 000 000 Kč, splaceno 104 250 000 Kč.
od 1. 2. 1998 do 14. 4. 1999
Základní kapitál 103 500 000 Kč, splaceno 96 574 406 Kč.
od 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 3. 4. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 3. 4. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 100.
od 3. 4. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 3. 4. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
v listinné podobě
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
v listinné podobě
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 100.
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
v listinné podobě
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 17. 3. 2000 do 3. 4. 2008
v listinné podobě
od 14. 4. 1999 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 14. 4. 1999 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 14. 4. 1999 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 900.
od 14. 4. 1999 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 1. 2. 1998 do 14. 4. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 1. 2. 1998 do 14. 4. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 600.
od 1. 2. 1998 do 14. 4. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 800.
od 1. 2. 1998 do 14. 4. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 700.
Statutární orgán
od 9. 11. 2017
Ing. DRAHOMÍRA VYBÍRALOVÁ - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Horákové, PSČ 290 01
den vzniku členství: 23. 3. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2017
od 19. 7. 2017
Ing. JAKUB MÁLEK - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Moučná, PSČ 290 01
den vzniku členství: 29. 6. 2017
od 19. 7. 2017 do 9. 11. 2017
Ing. JIŘÍ SOBOTA - člen představenstva
Městec Králové, Náměstí Republiky, PSČ 289 03
den vzniku členství: 29. 6. 2017 - 7. 9. 2017
od 23. 5. 2017 do 9. 11. 2017
Ing. DRAHOMÍRA VYBÍRALOVÁ - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Dr. Horákové, PSČ 290 01
den vzniku členství: 23. 3. 2017
od 26. 5. 2016
Ing. PAVEL BLAŽEK - předseda představenstva
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 11. 3. 2016
od 26. 5. 2016 do 23. 5. 2017
MILAN KOŠŤÁK - člen představenstva
Chyjice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 19. 12. 2016
od 24. 1. 2016 do 19. 7. 2017
MILOSLAV BLAŽEK - člen představenstva
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 29. 6. 2017
od 7. 10. 2015 do 26. 5. 2016
MILAN KOŠŤÁK - předseda představenstva
Chyjice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 22. 9. 2015 - 11. 3. 2016
od 7. 10. 2015 do 26. 5. 2016
Ing. PAVEL BLAŽEK - člen představenstva
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
od 7. 10. 2015 do 19. 7. 2017
JAROSLAV KOŠŤÁK - místopředseda představenbstva
Bukvice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 9. 2015 - 29. 6. 2017
od 7. 10. 2015 do 19. 7. 2017
Ing. OLDŘICH ZEMÁNEK - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 507 23
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 29. 6. 2017
od 24. 7. 2013 do 7. 10. 2015
Ing. OLDŘICH ZEMÁNEK - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 507 23
den vzniku členství: 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 12. 6. 2013 - 22. 9. 2015
od 24. 7. 2013 do 7. 10. 2015
MILAN KOŠŤÁK - místopředseda představenstva
Chyjice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 12. 6. 2013 - 22. 9. 2015
od 24. 7. 2013 do 7. 10. 2015
PAVEL BLAŽEK - člen představenstva
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
od 24. 7. 2013 do 7. 10. 2015
JAROSLAV KOŠŤÁK - člen představenstva
Bukvice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
od 24. 7. 2013 do 24. 1. 2016
MILOSLAV BLAŽEK - člen představenstva
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013
od 24. 7. 2013 do 19. 7. 2017
JIŘÍ FOLPRECHT - člen představenstva
Bystřice, , PSČ 507 23
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 29. 6. 2017
od 24. 7. 2013 do 19. 7. 2017
LUBOŠ DOUŠA - člen představenstva
Chyjice, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 29. 6. 2017
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Ing. Oldřich Zemánek - předseda představenstva
Bystřice, 30, PSČ 507 23
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Ing. Jiří Hubálovský - místopředseda představenstva
Chyjice, 17, PSČ 506 01
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Miloš Hazdra - člen představenstva
Kopidlno, Jičínská 438, PSČ 507 32
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Jiří Folprecht - člen představenstva
Bystřice, 16, PSČ 507 23
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Jaroslav Košťák - člen představenstva
Bukvice, 32, PSČ 506 01
den vzniku členství: 13. 6. 2008
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Miloslav Blažek - člen představenstva
Dolany, 33, PSČ 506 01
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Milan Košťák - člen představenstva
Chyjice, 80, PSČ 506 01
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 2. 12. 2003 do 5. 8. 2008
Jaroslav Košťák - Člen představenstva
Jičín - Bukvice, 32, PSČ 506 01
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 2. 12. 2003 do 5. 8. 2008
Miloslav Blažek - Člen představenstva
Jičíněves - Dolany 33, PSČ 507 31
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 2. 12. 2003 do 5. 8. 2008
Jiří Vohnout - Člen představenstva
Libáň - Bystřice, 34, PSČ 507 23
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 2. 12. 2003
Vladimír Brož - Člen představenstva
Bystřice, 85, PSČ 507 23
od 1. 2. 1998 do 2. 12. 2003
Jaroslav Havíř - Člen představenstva
Střevač, 17, PSČ 507 22
od 1. 2. 1998 do 2. 12. 2003
Miloslava Lachmanová - Člen představenstva
Nadslav, 15, PSČ 507 22
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
Ing. Václav Hrdina - Předseda představenstva
Bystřice, 52, PSČ 507 23
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
Ing. Oldřich Zemánek - Místopředseda představenstva
Bystřice, 30, PSČ 507 23
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
Ing. Jiří Hubálovský - Člen představenstva
Chyjice, 17, PSČ 507 22
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
František Macek - Člen představenstva
Bystřice, 49, PSČ 507 23
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 9. 11. 2017
Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva, a to společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 2. 1998 do 9. 11. 2017
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti, a to samostatně. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, a to samostatně a pokud nemůže podepisovat předseda ani místopředseda představenstva, podepisují dva členové představenstva společně. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než 3.000.000,-- Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda.
Prokura
od 7. 10. 2015
Ing. PAVEL BLAŽEK
Jičíněves - Dolany, , PSČ 506 01
od 7. 10. 2015
Prokurista je oprávněn k veškerým právním jednáním, ke kterým dochází při provozu podniku a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je dále podle ustanovení § 450 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn zcizit nebo zatížit nemov itou věc. Prokurista je oprávněn jednat samostatně a podepisuje se tím způsobem, že k vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada
od 9. 11. 2017
Ing. JIŘÍ SOBOTA - člen dozorčí rady
Městec Králové, Náměstí Republiky, PSČ 289 03
den vzniku členství: 7. 9. 2017
od 9. 11. 2017
Ing. VÁCLAV HRDINA - člen dozorčí rady
Bystřice, , PSČ 507 23
den vzniku členství: 7. 9. 2017
od 9. 11. 2017
JUDr. PETR MONÍK, LL.M. - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Třebeš, Labská louka, PSČ 500 11
den vzniku členství: 7. 9. 2017
od 24. 9. 2015 do 9. 11. 2017
Ing. MIROSLAV MORÁVEK - člen dozorčí rady
Úbislavice - Zboží, , PSČ 509 01
den vzniku členství: 5. 6. 2015 - 7. 9. 2017
od 24. 7. 2013 do 24. 9. 2015
Ing. PAVEL BEDNAŘÍK - člen dozorčí rady
Jičín - Nové Město, Nábř. Irmy Geisslové, PSČ 506 01
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 5. 6. 2015
od 24. 7. 2013 do 9. 11. 2017
MARTIN GRAFEK - člen dozorčí rady
Střevač, , PSČ 507 22
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 7. 9. 2017
od 24. 7. 2013 do 9. 11. 2017
VÁCLAV VLK - člen dozorčí rady
Bystřice, , PSČ 507 23
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 7. 9. 2017
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Ing. Miroslav Kubáček - člen dozorčí rady
Střevač, 64, PSČ 507 22
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Zdeněk Dufek - člen dozorčí rady
Bystřice, 92, PSČ 507 23
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 7. 6. 2013
od 5. 8. 2008 do 24. 7. 2013
Ing. Pavel Bednařík - člen dozorčí rady
Jičín, Nábř. Irmy Geisslové 579, PSČ 506 01
den vzniku členství: 6. 6. 2008 - 31. 5. 2013
od 2. 12. 2003 do 5. 8. 2008
Zdeněk Dufek - Člen dozorčí rady
Bystřice, 92, PSČ 507 23
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 2. 12. 2003
Jaromír Vavrouš
Chyjice, 48, PSČ 507 22
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
Ing. Miroslav Kubáček
Střevač, 65, PSČ 507 22
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 13. 6. 2008
od 1. 2. 1998 do 5. 8. 2008
Jaroslav Kysela
Bystřice, 28, PSČ 507 23
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 6. 6. 2008
Akcionáři
od 1. 2. 1998 do 8. 7. 2014
Zemědělské družstvo Bystřice,, IČO: 00022501
Bystřice,
Hodnocení firmy
-18
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 28 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+301
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-220
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-262
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-287
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-443
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.