Městská akciová společnost Hořovice, a.s.
IČO: 25600087

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 8. 1997
Obchodní firma
od 11. 8. 1997

Městská akciová společnost Hořovice, a.s.

Sídlo
od 11. 8. 1997 do 28. 5. 2003
Hořovice, Palackého náměstí 77, PSČ 268 01
IČO
od 11. 8. 1997

25600087

DIČ

CZ25600087

Identifikátor datové schránky:2zqe6te
Právní forma
od 11. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4875 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 2. 2008
- hostinská činnost
od 11. 8. 1997
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 11. 8. 1997
- projektová činnost ve výstavbě
od 11. 8. 1997
- služby - poradenská činnost ve stavebnictví (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
od 11. 8. 1997
- služby - realitní činnost, správa soukromého bytového fondu včetně služeb obyvatelstvu s tím spojených (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
od 11. 8. 1997
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování obchodu a služeb (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Ostatní skutečnosti
od 13. 6. 2007 do 30. 1. 2012
- a) Mimořádná valná hromada společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávající částky 6,547.000,- Kč (šest miliónů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) o 24,020.000,- Kč (dvacet čtyři milionů dv acet tisíc korun českých) na konečných 30,567.000,- Kč ( třicet milionů pět set šedesát sedm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. b) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upisováním 2.402 kusů (dva tisíce čtyři sta dva kusů) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Akcie nejsou veřejně ob chodovatelné (nejsou kótované). c) Určuje se, že akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a že všechny akcie budou upsány, resp. nabídnuty k upsání akcionářům na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zákoníku. Pan Ing. Petr Mareš má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 66,02 %, Město Hořovice má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základní ho kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 33,98 % (nedohodnou-li se akcionáři jinak). d) Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese 268 01 Hořovice, Palackého nám. 97. Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení pří slušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k úpisu nových akcií na výše uvedeném místě v každý praco vní den od 9 hodin do 15 hodin. K původnímu počtu akcií 4322 (čtyři tisíce tři sta dvacet dva) kusů může pan Ing. Petr Mareš upsat dalších 1586 (jeden tisíc pět set osmdesát šest) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). K původnímu počtu akcií 2225 (dva tisíce dvě stě dvacet pět) kusů může Město Hořovice upsat dalších 816 (osm set šestnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je 10.0 00,- Kč (deset tisíc korun českých), tzn. emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné (nejsou kótované). e) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, a to: 1) u Ing. Petra Mareše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je jednak projektová dokumentace pro výstavbu bytových a rodinných domů na pozemcích parc. č. 72/1, parc. č. 72/8, parc. č. 73/1, parc. č. 75, parc. č. 2282/125, parc. č. 2282/138 až parc. č. 228 2/155 v k.ú. Velká Víska, podrobně specifikovaná ve znaleckém posudku č. 1627-42/2006 z 25.8.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 znalce Ing. Vladimíra Váchy a dále projektová dokumentace na výstavbu bytových a rodinných domů na pozemcích parc. č. 2282/1, parc. č. 2282/113, parc. č. 2282/189, parc. č. 2282/195, parc. č. 2282/115, parc. č. 2282/126, parc. č. 2282/136, parc. č. 2282/137, parc. č. 2282/194, parc. č. 2282/195 v k.ú. Hořovice, podrobně specifikovaná ve znaleckém posudku č. 1628-43/2 006 ze dne 15.9.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 znalce Ing. Vladimíra Váchy v úhrnné hodnotě 17.753.240,- Kč včetně 19% DPH, bez DPH pak 14.918.688,- Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení na celé desetitisíce dolů, tedy 14,910.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Znalec byl pro ocenění vkladu jmenován v souladu s § 59 odst. 3 ve spojení s § 204 obch. zák. usneseními Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 481/2006 ze dne 21.8.2006 a čj. 2 Nc 421/2006 ze dne 28.4.2006. 2) u Města Hořovice nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou pozemky ve vlastnictví Města Hořovice zapsané na LV č. 10001 pro obec Hořovice a k.ú. Velká Víska, jmenovitě parc. č. 920/4, parc. č. 768, parc. č. 769, parc. č. 770, parc. č. 772 a parc. č. 77 3 a budova čp. 903 postavená na parc. č. 773, oceněné pro ten účel v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku souladem ustanoveným znalcem Ladislavem Blažkem, znaleckým posudkem č. 1880-23/2005 ze dne 23.1.2006 a znalcem Ing. Vladimírem Váchou, znalecký m posudkem číslo 1616-31/2006 ze dne 27.6.2006 ve spojení s doplněním posudku z 15.4.2007 v úhrnu na částku 8,168.450,00 Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení dolů, tedy 8,160.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Konstatuje se, že zastupitelstvo mě sta Hořovice na svém zasedání dne 21.6.2005 schválilo nepeněžitý vklad Města Hořovice do Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. převodem pozemků. f) Schvaluje se upisování akcií nad rámec hodnoty nepeněžitých vkladů peněžitým vkladem akcionáře Ing. Petra Mareše v částce 950.000,- Kč (devět set padesát tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad podle písmena e) bodu jedna se vydá 1.491 (jeden tisíc č tyři sta devadesát jedna) a za peněžitý vklad se vydá 95 (devadesát pět). V úhrnu se Ing. Petru Marešovi vydá 1.586 (jeden tisíc pět set osmdesát šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. g) Upisovatel splácející emisní kurz upisovaných akcií peněžitým vkladem, je povinen zaplatit na zvlášť pro ten účel v souladu s § 204 odst. 2 obch. zák. zřízený účet obchodní společnosti vedený u KB,a.s. pobočka Hořovice, číslo účtu 35-8932xxxx ne jméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií upsaných upisovatelem peněžitým vkladem musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápi su zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání postupem podle § 204 odst. 4 obch. zák., tedy jejich protokolárním předáním v sídle společnost i, tj. na adrese Hořovice, Palackého nám. 97 a v případě nemovitostí spolu s předáním prohlášení o vkladu podle § 60 odst. 1 obch. zák., v případě ostatních nepeněžitých vkladů spolu s předáním smlouvy. Nepeněžité vklady musí být shora popsaným způsobem s placeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j) Vzhledem k určenému způsobu upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, jímž je dohoda akcionářů podle § 205 obch. zák. se neukládá, aby představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve sm yslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
od 13. 9. 2006 do 3. 10. 2006
- Řádná valná hromada, konaná dne 12.července 2006, přijala toto usnesení: a) Řádná valná hromada společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávající částky 1,033.000,-- Kč ( jeden milión třicet tři tisíc korun českých) o 5,514.000,-- Kč (pět miliónů pět set čtrnáct tisíc kor un českých) na konečných 6,547.000,-- Kč (šest miliónů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. b) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upisováním 5514 (pěti tisíc pět set čtrnácti) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých), druh akcie - kmenová, forma akcie - na jméno, podoba akcie - listinná. Akcie nejsou veřejně obcho dovatelné (nejsou kotované) c) Určuje se, že akcie ke zvýšení základního kapitálu nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky a že všechny akcie budou upsány, resp. nabídnuty k upsání akcionářům na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zákoníku. Pan Ing. Petr Mareš má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 66,02 %. Město Hořovice má právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, který je 33,98 %. d) Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese 268 01 Hořovice, Palackého nám. 97. Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení př íslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k úpisu nových akcií na výše uvedeném místě v každý prac ovní den od 9 hodin do 15 hodin. K původnímu počtu akcií 682 (šest set osmdesát dva) kusů může pan Ing. Petr Mareš upsat dalších 3640 (tři tisíce šest set čtyřicet) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) . K původnímu počtu akcií 351 (tři sta padesát jedna) kusů může Město Hořovice upsat dalších 1874 (jeden tisíc osm set sedmdesát čtyři) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií je 1.000, - Kč (jeden tisíc korun českých), tzn. emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné (nejsou kotované). e) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, a to: 1) u Ing. Petra Mareše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je projektová dokumentace pro výstavbu dvou bytových domů na pozemku p.č. 2282/17 v k.ú. Hořovice, obci Hořovice, oceněná pro ten účel v souladu s § 59 odst.3 obchodního zákoníku soudem ustanoven ým znalcem Ing. Vladimírem Váchou, znaleckým posudkem č. 1556-56/2005 ze dne 12.12.2005 na částku 3,534.629,-- Kč (včetně 19 % DPH tedy 4,206.209,- Kč). Celá částka 3,534.629,- Kč po zaokrouhlení na celé tisíce dolů, tedy 3,534.000,- Kč může být použita k  upisování akcií. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 3534 (tři tisíce pět set třicet čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. 2) u Města Hořovice nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou pozemky ve vlastnictví Města Hořovice zapsané na LV č. 10001 pro obec Hořovice a k.ú. Hořovice a sice p.č. 2282/1-orná půda o vým. 11495 m2, p.č. 2282/113-orná půda o vým. 2360 m2, p.č. 2282/19 4-orná půda o vým. 4030 m2, p.č. 2331/84-orná půda o vým. 1200 m2, p.č. 2332/24-orná půda o vým. 16 m2, p.č. 2338/29-orná půda o vým. 62 m2, p.č. 2339/40-orná půda o vým. 1969 m2, p.č. 2340/4-ostatní plocha-ostatní komunikace o vým. 190 m2, p.č. 2342/2-or ná půda o vým. 22 m2, p.č. 2342/9-orná půda o vým. 187 m2, p.č. 2345/2-ostatní plocha-ostatní komunikace o vým. 854 m2, p.č. 2346/13-orná půda o vým. 310 m2 a p.č. 2346/32-orná půda o vým. 60 m2, oceněné pro ten účel v souladu s § 59 odst.3 obchodního zák oníku soudem ustanoveným znalcem Ladislavem Blažkem, znaleckým posudkem č.1880-23/2005 ze dne 23.1.2006 na částku 1,873.600,-- Kč. Celá tato částka po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tedy 1,873.000,- Kč může být použita k upisování akcií. Za tento nepeně žitý vklad se vydá 1873 (jeden tisíc osm set sedmdesát tři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Konstatuje se, že Zastupitelstvo města Hořovice na svém zasedání dne 23.6.2005 schválilo nepeněži tý vklad Města Hořovice do Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. převodem pozemků (viz příloha č.7 k tomuto notářskému zápisu). f) Schvaluje se upisování akcií nad rámec hodnoty nepeněžitých vkladů peněžitými vklady akcionářů, a to: 1) u Ing. Petra Mareše peněžitým vkladem 106.000,-- Kč (jedno sto šest tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad se vydá 106 (jedno sto šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. 2) u Města Hořovice peněžitým vkladem 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Za tento peněžitý vklad se vydá 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. g) Upisovatelé jsou povinni zaplatit na zvlášť pro ten účel v souladu s § 204 odst.2 obch.zák. zřízený účet obchodní společnosti vedený u KB, a.s. pobočka Hořovice, číslo účtu 35-7032xxxx nejméně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, které bud ou spláceny peněžitými vklady a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne upsání. Celá jmenovitá hodnota akcií upsaných upisovateli peněžitými vklady musí být splacena nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do še desáti dnů ode dne upsání postupem podle § 204 odst. 4 obch.zák., tedy jejich protokolárním předáním v sídle společnosti, tj. na adrese Hořovice, Palackého nám. 97 a v případě nemovitostí spolu s předáním prohlášení o vkladu podle § 60 odst.1 obch.zák. Ne peněžité vklady musí být shora popsaným způsobem splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. j) Vzhledem k určenému způsobu upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, jímž je dohoda akcionářů podle § 205 obch.zák. se neukládá, aby představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smy slu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 15. 8. 2007
Základní kapitál 30 567 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2006 do 15. 8. 2007
Základní kapitál 6 547 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 8. 1997 do 3. 10. 2006
Základní kapitál 1 033 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 402.
od 3. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 547.
od 11. 8. 1997 do 3. 10. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 033.
od 11. 8. 1997 do 3. 10. 2006
v listinné podobě
Statutární orgán
od 22. 5. 2014
IVANA MAREŠOVÁ - člen
Hořovice, Na Radosti, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 5. 2014
od 19. 1. 2013
PETR MAREŠ - předseda
Hořovice, Palackého náměstí, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 19. 1. 2013
JIŘÍ PEŘINA - místopředseda
Hořovice, Hvozdecká, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 19. 1. 2013 do 22. 5. 2014
JAN HÁJEK - člen
Hořovice, Úzká, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
Ing. Petr Mareš - předseda představenstva
Hořovice, Palackého nám. 97, PSČ 268 01
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
Mgr. Luboš Čížek - místopředseda představenstva
Hořovice, Jahodová 1446, PSČ 268 01
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
Mgr. Jan Hájek - člen představenstva
Hořovice, Úzká 320, PSČ 268 01
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 9. 7. 2007 do 30. 1. 2012
Mgr. Luboš Čížek - místopředseda představenstva
Hořovice, Jahodová 1446, PSČ 268 01
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 19. 2. 2007 - 24. 6. 2011
od 9. 7. 2007 do 30. 1. 2012
Mgr. Jan Hájek - člen představenstva
Hořovice, Úzká 320, PSČ 268 01
den vzniku členství: 19. 2. 2007 - 24. 6. 2011
od 28. 5. 2003 do 9. 7. 2007
Ing. Jiří Auterský - místopředseda představenstva
Hořovice, Valdecká 855, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 2. 2007
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 19. 2. 2007
od 28. 5. 2003 do 9. 7. 2007
Otto Srp - člen představenstva
Hořovice, Valdecká 88, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 2. 2007
od 28. 5. 2003 do 30. 1. 2012
Ing. Petr Mareš - předseda představenstva
Hořovice, Modřínová 1346, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 24. 6. 2011
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Ing. Ladislav Kazda - předseda představenstva
Hořovice, Lesní 1426, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 6. 12. 2002
den vzniku funkce: 25. 6. 2002
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Ing. Karel Smrčka - místopředseda představenstva
Hořovice, Lipová 1433, PSČ 268 01
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 6. 12. 2002
den vzniku funkce: 25. 6. 2002
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Jaroslav Karmazín - člen představenstva
Hořovice, Žižkova 3, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 6. 12. 2002
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Ing.arch. Petr Gregor - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Na klášterní 1834/17
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 6. 6. 2002
den vzniku funkce: 11. 8. 1997 - 6. 6. 2002
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Karel Hlíza - místopředseda představenstva
Hořovice, Jílová 825
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 6. 6. 2002
den vzniku funkce: 11. 8. 1997 - 6. 6. 2002
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Ing. Karel Smrčka - člen představenstva
Hořovice, U Remízku 1224/32
od 11. 8. 1997
Jménem společnosti jedná v plném rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 11. 2017
ONDŘEJ VACULÍK - předseda
Hořovice, 9. května, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 19. 1. 2013
LUBOŠ ČÍŽEK - místopředseda
Hořovice, Jahodová, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 19. 1. 2013
VÁCLAVA DVOŘÁKOVÁ - člen
Lhotka, Radoušská, PSČ 267 23
den vzniku členství: 1. 10. 2012
od 19. 1. 2013 do 1. 11. 2017
ONDŘEJ VACULÍK - předseda
Hořovice, K Nemocnici, PSČ 268 01
den vzniku členství: 1. 10. 2012
den vzniku funkce: 1. 10. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
Ing. Renata Peřinová - místopředseda dozorčí rady
Hořovice, Hvozdecká, PSČ 268 01
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
JUDr. Dana Heřboltová - předseda dozorčí rady
Hořovice, U Mlýna 1455, PSČ 268 01
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 30. 1. 2012 do 19. 1. 2013
Ing. Václava Dvořáková - člen dozorčí rady
Lhotka, , PSČ 267 23
den vzniku členství: 25. 6. 2011 - 30. 9. 2012
od 9. 7. 2007 do 30. 1. 2012
Ing. Renata Peřinová - člen dozorčí rady
Hořovice, Hvozdecká 1477/4, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 24. 6. 2011
od 9. 7. 2007 do 30. 1. 2012
JUDr. Dana Heřboltová - předseda dozorčí rady
Hořovice, U Mlýna 1455, PSČ 268 01
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 24. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 12. 2005 - 24. 6. 2011
od 9. 7. 2007 do 30. 1. 2012
Ing. Michal Palouš - člen dozorčí rady
Hořovice, Žižkova 221, PSČ 268 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 24. 6. 2011
od 28. 5. 2003 do 9. 7. 2007
Miloš Koželuh - předseda dozorčí rady
Hořovice, Jílová 815, PSČ 268 01
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 15. 12. 2005
den vzniku funkce: 6. 12. 2002 - 15. 12. 2005
od 28. 5. 2003 do 9. 7. 2007
Ing. Václava Dvořáková - člen dozorčí rady
Lhotka, 21, PSČ 267 23
den vzniku členství: 6. 12. 2002 - 19. 12. 2007
od 28. 5. 2003 do 9. 7. 2007
Ing. Renata Peřinová - člen dozorčí rady
Rpety, 122, PSČ 268 01
den vzniku členství: 6. 12. 2002
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Ing. Roman Jícha - předseda dozorčí rady
Zaječov, 281, PSČ 267 63
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 6. 12. 2002
den vzniku funkce: 25. 6. 2002
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Miloš Koželuh - místopředseda dozorčí rady
Hořovice, Jílová 815, PSČ 268 01
den vzniku členství: 11. 8. 1997
den vzniku funkce: 25. 6. 2002 - 6. 12. 2002
od 9. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Věra Váchová - člen dozorčí rady
Jivina 51, 267 62 Komárov
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 6. 12. 2002
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Ing. Roman Jícha
Zaječov, 281
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Ing. Petr Speychal
Praha 4, Hlavní 117
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 6. 6. 2002
od 11. 8. 1997 do 9. 10. 2002
Miloš Koželuh
Hořovice, Jílová 815
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jde to i bez frází

24. 3. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Jde to i bez frází

„Sportovci nejsou upocené stroje na góly, které nemají co říct,“ říká spoluzakladatel webu Bezfrází.cz František Suchan. Rozhovor o úrovni české sportovní žurnalistiky, touze rozjet vlastní projekt na internetu jako komunistickém médiu.

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-61
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-67
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-82
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-131
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-289
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 146 949 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.