Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci
IČO: 25609700

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 9. 1997
Obchodní firma
od 8. 11. 2016

Skarit Investment Corporation, a.s. v likvidaci

od 22. 9. 1997 do 8. 11. 2016

Skarit Investment Corporation, a.s.

Sídlo
od 20. 4. 2004 do 27. 7. 2011
Praha 4, Na Dvorcích 122/18, PSČ 140 00
od 22. 9. 1997 do 20. 4. 2004
Praha 3, Ježkova 9, PSČ 130 00
IČO
od 22. 9. 1997

25609700

Identifikátor datové schránky:kh9gbfu
Právní forma
od 22. 9. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4951 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 11. 2009 do 16. 11. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 9. 1997 do 25. 11. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 22. 9. 1997 do 25. 11. 2009
- poradenská činnost v oblasti obchodu
od 22. 9. 1997 do 25. 11. 2009
- realitní činnost
od 22. 9. 1997 do 25. 11. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 9. 1997 do 25. 11. 2009
- reklamní činnost
Ostatní skutečnosti
od 8. 11. 2016
- Společnost Skarit Investment Corporation, a.s., identifikační číslo 256 09 700 zrušena s likvidací na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1994/2016 - 7 ze dne 23.9.2016, a to ke dni právní moci, která nastala dne 26.10.2016.
od 5. 1. 2005 do 30. 7. 2005
- 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), vydáním 100 (jednoho sta) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. emisní kurs každé nové akcie činí 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); částka 495 000,-- Kč je emisním ážiem 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští až do částky 1 925 000,-- Kč (jeden milión devět set dvacet pět tisíc korun českých), tj. 385 ks. nových akcií 1.5. o částce konečného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti 1.6. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 1.7. přednostní právo akcionářů na upsání akcií je vyloučeno; všichni akcionáři se přednostního práva vzdali 1.8. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby i stávající akcionáři společnosti 1.9. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 2. Způsob výběru předem určených zájemců: 2.1. zájemci budou vybráni výběrovým řízením podle zásad určených rozhodnutím valné hromady 2.2. výběrové řízení organizuje představenstvo společnosti 2.3. o výběru zájemců, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií rozhodne představenstvo podle kritérií uvedených v odst. 2.7. 2.4. představenstvo je povinno výběrové řízení vyhlásit a vhodným způsobem uveřejnit nejpozději do 3 (tří) dnů od právní moci usnesení soudu zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat alespoň: (i) informací o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, (ii) poučení, že zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena, (iv) kritéria pro výběr zájemců, (v) formulář (vzor) smlouvy o upsání akcií; o způsobu uveřejnění rozhodne představenstvo 2.5. jako přihláška do výběrového řízení slouží dvě vyhotovení náležitě vyplněné a doplněné vzorové smlouvy o upsání akcií opatřená úředně ověřenými podpisy zájemce, do vzorového textu musí být doplněny tyto údaje: (i) jméno a příjmení zájemce, jeho datum narození, přesná adresa jeho bydliště včetně PSČ (ii) počet akcií, které zájemce hodlá upsat, (nejméně však 4); přihlášky, které nebudou obsahovat tyto náležitosti nebo nebudou obsahovat vzorový text, případně v nichž budou zjištěny chyby nebo vady, je p ředstavenstvo povinno neodkladně vrátit zájemci s výzvou k odstranění vad 2.6. přihlášku do výběrového řízení lze podat do 30 dnů od jeho vyhlášení; za včas podanou se považuje řádně vyplněná přihláška do výběrového řízení doručená do sídla společnosti nebo podaná k poštovní přepravě na adresu sídla společnosti v poslední den l hůty 2.7. při výběru zájemců je představenstvo povinno postupovat podle těchto kritérií (v pořadí důležitosti): 2.7.1. písemné doporučení stávajícího akcionáře, případně počet takových doporučení 2.7.2. časové pořadí přihlášek 2.7.3. doporučení dozorčí rady; při posuzování zájemců musí dozorčí rada postupovat podle těchto kritérií: (i) prokázání legality původu prostředků ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (ii) prokázání způsobilosti ke splacení emisního kursu upsaných akcií, (iv) prokázání bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 2 živnostenského zákona, a (v) prokázání, že zájemce nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2.7.4. počet akcií 2.8. zájemce musí upsat nejméně 4 (čtyři) akcie, horní hranice není stanovena 2.9. o výběru zájemců musí představenstvo rozhodnout nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od skončení lhůty pro podání přihlášek, výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno neodkladně, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí , písemně sdělit zájemcům 3. Upisování akcií předem určenými zájemci 3.1. výsledky výběrového řízení je představenstvo povinno sdělit zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií 3.1. upisování akcií předem určenými zájemci se děje formou přijetí návrhu zájemce na uzavření smlouvy společností a to tím způsobem, že smlouva o upsání akcií podle bodu 2.5, řádně vyplněná a podepsaná vybraným zájemcem, je opatřena úředně ověřeným podpi sem osoby nebo osob oprávněných jednat jménem společnosti. Dnem tohoto podpisu jménem společnosti dochází k upsání akcií. 3.2. lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet osmým dnem od rozhodnutí představenstva o výběru předem určených zájemců; počátek běhu této lhůty je představenstvo povinno písemně oznámit vybraným zájemcům současn ě s oznámením výsledků výběrového řízení (tj. nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodnutí představenstva), a to na jejich adresu uvedenou v návrhu smlouvy o upsání akcií 3.3. představenstvo je povinno odeslat vybraným zájemcům jedno vyhotovení smlouvy o upsání akcií podepsané společností na jejich adresy uvedené ve smlouvách nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření 3.4. místem upisování je sídlo společnosti - Praha 4, Na Dvorcích 122/18, PSČ 140 00, pracovna předsedy představenstva v prvém patře 3.5. doba pro upisování akcií se stanoví na: pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin 3.6. upisovatel musí splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 35 (třiceti pěti) dnů od upsání na zvláštní účet společnosti číslo 19-2836xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu.
od 20. 4. 2004 do 20. 4. 2004
- 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 00,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu
od 20. 4. 2004 do 3. 5. 2004
- 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 075 00,-- Kč (jeden milión sedmdesát pět tisíc korun českých), vydáním 215 (dvou set patnácti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.2. s využitím přenostního práva lze upsat celkem 215 (dvě stě patnáct) kusů nových akcií 1.3. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.4. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 1,075 (jednu celou sedmdesát pět tisícin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akci e 1.5. emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5 000,-- Kč (pět tisíc korun českých) 1.6. upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.7. nové akcie mohou být upsávny výlučně peněžitými vklady 1.8. všechny způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanvoení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; neupíše-li jediný akci onář všechny nové akcie, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné 1.9. nové akcie mohou být uprány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán nvárh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností; smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny 2.2. představenstvo je povinno nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu vypracovat a doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií+ náklady na vypracování smlouvy nese společnost 2.3. akcionář může akcie upsat ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese sídla společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 192836xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu
Kapitál
od 3. 5. 2004
Základní kapitál 2 075 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 1997 do 3. 5. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 415.
od 8. 7. 2016
převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Vlastníci akcií znějících na jméno mají předkupní právo k akciím znějícím na jméno.
od 16. 6. 2011 do 8. 7. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 415.
od 16. 6. 2011 do 8. 7. 2016
v listinné podobě s omezenou převoditelností; převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Vlastníci akcií znějících na jméno mají předkupní právo k akciím znějícím na jméno.
od 7. 12. 2004 do 16. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 415.
od 7. 12. 2004 do 16. 6. 2011
v listinné podobě s omezenou převoditelností; převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Vlastníci akcií znějících na jméno mají předkupní právo k akciím znějícím na jméno.
od 3. 5. 2004 do 7. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 415.
od 3. 5. 2004 do 7. 12. 2004
v listinné podobě s omezenou převoditelností; převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 20. 4. 2004 do 20. 4. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 20. 4. 2004 do 20. 4. 2004
v listinné podobě s omezenou převoditelností; převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 20. 4. 2004 do 3. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 20. 4. 2004 do 3. 5. 2004
v listinné podobě s omezenou převoditelností; převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 22. 9. 1997 do 20. 4. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 11. 2017 do 3. 10. 2018
QUADOM s.r.o., IČO: 24279277 - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Holečkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 1. 2016 - 11. 7. 2018
den vzniku funkce: 2. 1. 2016 - 11. 7. 2018
od 8. 7. 2016 do 9. 11. 2017
JOSEF GRZNÁR - předseda představenstva
Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové, PSČ 272 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 2. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016 - 2. 1. 2016
od 15. 4. 2015 do 8. 7. 2016
MONIKA BRYNDOVÁ - člen představenstva
Braškov, Dukelská, PSČ 273 51
den vzniku členství: 10. 3. 2015 - 1. 1. 2016
od 15. 4. 2015 do 8. 7. 2016
KLÁRA DE GENNARO - předseda představenstva
Praha - Vysočany, Paříkova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 10. 1. 2015 - 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 10. 1. 2015 - 1. 1. 2016
od 12. 6. 2013 do 15. 4. 2015
JOSEF RICHTR - předseda představenstva
Nemotice, , PSČ 683 33
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
den vzniku funkce: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 16. 6. 2011 do 12. 6. 2013
Josef Richtr - předseda představenstva
Nemotice, , PSČ 683 33
den vzniku členství: 9. 5. 2011
den vzniku funkce: 9. 5. 2011
od 16. 6. 2011 do 15. 4. 2015
Pavel Nejezchleb - člen představenstva
Krásné, , PSČ 592 03
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 16. 6. 2011 do 15. 4. 2015
Ondřej Ježek - člen představenstva
Ústí nad Orlicí, Jilemnického, PSČ 562 01
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 15. 11. 2006 do 16. 6. 2011
Ing. Miloš Lehejček, CSc. - člen představenstva
Praha 4, Láskova 1792/23, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 9. 2006 - 9. 5. 2011
od 5. 1. 2005 do 16. 6. 2011
Ing. Kateřina Vítková - člen představenstva
Ohrobec - Károv, Na Širokém II 66, PSČ 252 45
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 1. 3. 2010
od 7. 12. 2004 do 15. 11. 2006
Ing. Jiří Fencl - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Štefkova 478/4, PSČ 169 00
od 20. 4. 2004 do 5. 1. 2005
Ing. Jiří Judl - člen představenstva
1362 Hosle, Aasfaret 3, Norské království
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 1. 12. 2004
od 20. 4. 2004 do 16. 6. 2011
Ing. Michal Citavý - předseda představenstva
Ohrobec, Na Širokém II 66
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
od 20. 4. 2004 do 16. 6. 2011
Ing. Eva Maříková - člen představenstva
Ohrobec, V Sedlištích 278
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
JUDr. Miroslav Šipovič - předseda
Praha 9 - Klánovice, Ke znaku 770
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
JUDr. Jan Sedláček - člen
Brno, Lerchova 292
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
Ing. Václav Třeštík - člen
Deštná, 64
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Ing. Jiří Roček - předseda
Praha 4, Kubištova 1
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Josef Řepka - člen
Praha 8, Chvatěrubská 363
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Mgr. Jan Řezník - člen
Praha 9, Děčínská 4
od 16. 6. 2011
Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva.
od 20. 4. 2004 do 16. 6. 2011
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.
od 22. 9. 1997 do 20. 4. 2004
Za společnost jedná a za společnost podepisuje: a) předseda představenstva samostatně b) nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Likvidace
od 19. 4. 2018
Hlista & Pril, v.o.s., IČO: 29059054
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
od 22. 12. 2016 do 19. 4. 2018
Hlista & Pril, v.o.s., IČO: 29059054
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
od 8. 11. 2016 do 22. 12. 2016
Hlista & Pril, v.o.s., IČO: 29059054
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
Dozorčí rada
od 21. 11. 2013 do 15. 4. 2015
LIBOR HUDEC - člen dozorčí rady
Blansko, nám. Svobody, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 20. 9. 2013 do 15. 4. 2015
RENATA JEŽKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Jilemnického, PSČ 562 01
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
den vzniku funkce: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 16. 6. 2011 do 20. 9. 2013
Renata Ježková - předseda dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Jilemnického, PSČ 562 01
den vzniku členství: 9. 5. 2011
den vzniku funkce: 9. 5. 2011
od 16. 6. 2011 do 21. 11. 2013
Libor Hudec - člen dozorčí rady
Blansko, Nám. Svobody, PSČ 678 01
den vzniku členství: 9. 5. 2011
od 16. 6. 2011 do 15. 4. 2015
Josef Procházka - člen dozorčí rady
Štěpánov nad Svratkou, , PSČ 592 63
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 10. 1. 2015
od 25. 11. 2009 do 16. 6. 2011
MUDr. Linda Fenclová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Štefkova 478/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 9. 11. 2009 - 9. 5. 2011
od 15. 11. 2006 do 25. 11. 2009
Ing. Jiří Fencl - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Štefkova 478/4, PSČ 169 00
den vzniku členství: 12. 9. 2006 - 9. 11. 2009
od 7. 12. 2004 do 16. 6. 2011
Klára Bechyňová - člen dozorčí rady
Praha 4, K Vltavě 1620/28, PSČ 143 00
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
od 20. 4. 2004 do 7. 12. 2004
Klára Citavá - člen dozorčí rady
Ohrobec, Na Širokém II 66
den vzniku členství: 7. 4. 2004
od 20. 4. 2004 do 15. 11. 2006
Ing. Miloš Lehejček, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 4, Láskova 1792/23
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 12. 9. 2006
od 20. 4. 2004 do 16. 6. 2011
JUDr. Miroslav Šipovič - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, Ke znaku 770
den vzniku členství: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
den vzniku funkce: 7. 4. 2004 - 7. 7. 2009
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
Mgr. Luis Velázquez - předseda
Praha 4, Ohradní 30/903
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
JUDr. Ludmila Pražáková - člen
Praha 3, Řehořova 37
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 1. 2. 2003 do 20. 4. 2004
Marie Valentová - člen
Brno, Dubová 7
den vzniku členství: 12. 12. 1997 - 12. 3. 2003
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Ing. Pavel Čermák - předseda
Praha 10, Morseova 253
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Mgr. Martin Fučík - člen
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 22
od 22. 9. 1997 do 1. 2. 2003
Helena Majerová - člen
Praha 4, Petra Rezka 3
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 750,00 Kč
Czech Exchange 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Komerční banka 2 814,93 Kč
ČSOB 2 819,10 Kč
Poštovní spořitelna 2 819,10 Kč
Expobank CZ 2 825,30 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 866,00 Kč
Raiffeisenbank 2 871,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+53
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-47
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-140
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-208
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-225
+
-

Články na Heroine.cz

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Aktuální číslo tištěného magazínu Heroine má jako své téma feminismus. Mluví o něm - a...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services