Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. Údaje byly staženy 18. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25835912. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25835912 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 4. 1999
Obchodní firma
od 29. 4. 1999

Slezský fotbalový club Opava a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 10. 2005 do 16. 12. 2013
Opava, Lipová 105/2, PSČ 746 01
od 28. 1. 2005 do 19. 10. 2005
Praha, Vršovická 1489/31, PSČ 101 00
od 2. 7. 2003 do 28. 1. 2005
Opava, Lipová č.p.105/2, PSČ 746 01
od 29. 4. 1999 do 2. 7. 2003
Opava, Lipová 2
IČO
od 29. 4. 1999

25835912

DIČ

CZ25835912

Identifikátor datové schránky:mhpgbya
Právní forma
od 29. 4. 1999
Akciová společnost
Spisová značka2192 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 5. 2023
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 3. 8. 2022
- Hostinská činnost
od 3. 8. 2022
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 13. 11. 2009 do 16. 5. 2023
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 4. 1999 do 13. 11. 2009
- zprostředkovatelské služby v oblasti sportu
od 29. 4. 1999 do 13. 11. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 4. 1999 do 13. 11. 2009
- reklamní a propagační činnost
od 29. 4. 1999 do 13. 11. 2009
- pořádání sportovních akcí
Ostatní skutečnosti
od 3. 8. 2022
- Valná hromada společnosti přijala dne 25.7.2022 následující usnesení: I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 ZOK, je statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, IČO: 258 35 912 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady spole čnosti Hlavním akcionářem, jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 264 (slovy: dvěstěšedesátčtyři) akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnota činí 99,25 % (slovy: devadesátdevět a dvacetpět setin procent) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 99,25 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. II. Valná hromada rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných pa pírů). Přechod účastnických cenných papírů nabude účinnosti uplynutím 1 (slovy. jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). III. Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 129.896,- Kč (slovy: Jednostodvacetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen píse mně sdělit Hlavnímu akcionáři, zda bude od oprávněné osoby Hlavního akcionáře, kterou je Česká spořitelna, a.s., požadovat výplatu plnění v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, přičemž zároveň H lavnímu akcionáři sdělí následující údaje: -v případě vlastníka účastnických cenných papírů fyzické osoby: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa (v rozsahu obec, ulice, PSČ, stát) -v případě vlastníka účastnických cenných papírů právnické osoby: název, IČO, adresa sídla (v rozsahu obec, ulice, PSČ, stát) V případě, že původní vlastník účastnických cenných papírů požádá o vyplacení protiplnění bezhotovostním převodem, rovněž Hlavnímu akcionáři sdělí zúčtovací údaje (název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a případně specif ického symbolu). Pravost podpisu vlastníka na žádosti musí být úředně ověřena. V hotovosti si vlastník protiplnění vyzvedne osobně na pobočce pověřené osoby po předložení průkazu totožnosti. Zástupci vlastníka bude protiplnění vyplaceno na základě předlož ení průkazu totožnosti a plné moci s úředně ověřeným podpisem vlastníka. Pověřená osoba bude při výplatě protiplnění v souladu se ZOK a Smlouvou o zprostředkování a provedení výplaty protiplnění menšinovým akcionářům ze dne 21. 7. 2022 uzavřenou mezi pově řenou osobou a Hlavním akcionářem, přičemž Hlavní akcionář se zavazuje poskytnout každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů potřebnou součinnost. IV. Valná hromada určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne jejich předání společnosti a nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne tohoto předání. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k úča stnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne pověřené osobě údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uve deným.
od 15. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 5. 2008
- Rozhodnutím valné hromady ze dne 14. dubna 2008 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku nejméně 24.000.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů korun českých a nejvýše 26.000.000,- Kč, slovy: dvacet šest miliónů korun českých. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním akcií v počtu nejméně 240 ks, slovy: dvěstě čtyřicet kusů a nejvýše 260 ks, slovy: dvěstě šesedát kusů listinné podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, slovy: j ednostotisíc korun českých. 3. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 4. Emisní kurs akcie se stanoví částkou 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých za jednu akcii, emisní ážio nevznikne. 5. Upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze přednostně upsat 10, slovy: deset akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. 7. Místem upisování akcií bude sídlo společnosti. 8. Lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá tři týdny a nepočne však běžet dříve než ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámem doporučeným dopisem. 9. Každý upisovatel bude povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě dvou týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet číslo 501 501 13 70/5500 u Raiffeisenbank a.s., pobočka Opava, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo upisovatele je-l i fyzickou osobou a identifikační číslo je-li právnickou osobou.
od 7. 2. 2003 do 28. 2. 2003
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.600.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých, tedy z částky 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých na částku 2.600.000,- Kč, slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 1.600.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 16 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných.
od 7. 2. 2003 do 28. 2. 2003
- Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž nebude využito přednostní právo na úpis akcií. Dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu bude uzavřena do 30 dnů od doručení usnesení soudu, kterým se zvýšení základního kapitálu připouští. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.
od 7. 2. 2003 do 28. 2. 2003
- Emisní kurs emisních akcií bude splacen na základě dohody o započtení peněžité pohledávky Ing. Miloslava Pouby, rodné číslo xxxx, bytem Opava, Šípková č. 7 vůči Slezskému fotbalovému clubu a.s. z titulu uznání závazku ze dne 1.11.2002 ve výši 800.000,- Kč, slovy osmsettisíc korun českých proti pohledávce Slezského fotbalového clubu a.s. a splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 800.000,- Kč, slovy osmsettisíc korun českých a započtení peněžité pohledávky statutárního města Opavy vůči Slezskému fotbalovému clubu a.s. z titulu uznání závazku ze dne 1.11.2002 ve výši 800.000,- Kč, slovy: osmsettisíc korun českých proti pohledávce Slezského fotbalového clubu a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 800.000,- Kč, slovy: osmsettisíc korun českých, přičemž písemnou dohodu o započtení uzavřou její účastníci před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v místě sídla společnosti, tj. v Opavě, Lipová číslo 2.
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Společnost bude mít ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku základní jmění ve výši 2.600.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku takto:
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.600.000,-Kč peněžitými vklady. Upisování akcií nad schválenou částku se nepřipouští.
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Bude upsáno 16 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě 100.000,-Kč. Jedná se o kmenové akcie v listinné podobě. Emisní kurs akcie se rovná její nominální hodnotě.
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obchodního zákoníku a nebude využito přednostní právo na úpis akcií.
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Dohoda akcionářů bude uzavřena do 14 dnů od doručení usnesení soudu, kterým se zvýšení základního kapitálu připouští.
od 3. 4. 2002 do 7. 2. 2003
- Celý peněžitý vklad bude splacen akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku do 14 dnů od sepisu dohody. Upisovanou částku pak upisovatel uhradí na účet společnosti č.ú. 155xxxx.
od 29. 4. 1999 do 22. 10. 1999
- Jediný akcionář: Slezský FC Opava s.r.o. se sídlem Opava, Lipová 2, IČO 61943606
Kapitál
od 15. 12. 2008
Základní kapitál 26 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 2003 do 15. 12. 2008
Základní kapitál 2 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 1999 do 28. 2. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 15. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 266 v listinné podobě.
od 15. 12. 2008 do 15. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 266.
od 15. 12. 2008 do 15. 9. 2014
v listinné podobě
od 28. 2. 2003 do 15. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 26.
od 28. 2. 2003 do 15. 12. 2008
v listinné podobě
od 29. 4. 1999 do 28. 2. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 16. 5. 2023
LUKÁŠ PETŘÍK - předseda představenstva
Branka u Opavy, Rychnovské nábřeží, PSČ 747 41
den vzniku členství: 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 25. 4. 2023
od 16. 5. 2023
MARTIN LATKA - 1. místopředseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 25. 4. 2023
od 16. 5. 2023
Ing. VLADIMÍR SCHREIER - 2. místopředseda představenstva
Opava - Kylešovice, Na Pomezí, PSČ 747 06
den vzniku členství: 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 25. 4. 2023
od 16. 5. 2023
RENÉ HOLUŠA - člen představenstva
Opava - Vlaštovičky, Okružní, PSČ 746 01
den vzniku členství: 19. 4. 2023
od 16. 5. 2023
ANDREJ KRAJIČEK - člen představenstva
Žilina, Jabloňová 630/64, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 4. 2023
od 7. 10. 2022 do 16. 5. 2023
LUKÁŠ PETŘÍK - předseda představenstva
Branka u Opavy, Rychnovské nábřeží, PSČ 747 41
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 3. 8. 2022 do 7. 10. 2022
LUKÁŠ PETŘÍK - předseda představenstva
Branka u Opavy, Selská, PSČ 747 41
den vzniku členství: 25. 7. 2022
den vzniku funkce: 25. 7. 2022
od 3. 8. 2022 do 16. 5. 2023
ROMAN KOVÁŘ - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Jaselská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 3. 8. 2022 do 16. 5. 2023
JAROSLAV KOLÍNEK - člen představenstva
Opava - Předměstí, Pekařská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 11. 5. 2022 do 3. 8. 2022
JAKUB ŠAFARČÍK - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Ondříčkova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 12. 2021 - 25. 7. 2022
den vzniku funkce: 31. 12. 2021 - 25. 7. 2022
od 11. 5. 2022 do 3. 8. 2022
PETR SOUČEK - člen představenstva
Štěpánkovice, Zahradní, PSČ 747 28
den vzniku členství: 30. 12. 2021 - 25. 7. 2022
od 29. 11. 2019 do 11. 5. 2022
RADIM KAVAN - místopředseda představenstva
Jakartovice, , PSČ 747 53
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 30. 12. 2021
den vzniku funkce: 6. 11. 2019 - 30. 12. 2021
od 29. 11. 2019 do 11. 5. 2022
Ing. MICHAL KOKOŠEK - člen představenstva
Opava - Malé Hoštice, Horní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 23. 8. 2021
od 29. 11. 2019 do 3. 8. 2022
ZDENĚK VIKTORIN - předseda představenstva
Opava - Předměstí, Zámecký okruh, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 25. 7. 2022
den vzniku funkce: 6. 11. 2019 - 25. 7. 2022
od 29. 11. 2019 do 3. 8. 2022
ROMAN KOVÁŘ - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Jaselská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 25. 7. 2022
den vzniku funkce: 6. 11. 2019 - 25. 7. 2022
od 29. 11. 2019 do 3. 8. 2022
MICHAL BÁRTÍK - člen představenstva
Opava - Jaktař, Liliová, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 25. 7. 2022
od 24. 10. 2019 do 29. 11. 2019
Ing. MICHAL KOKOŠEK - předseda představenstva
Opava - Malé Hoštice, Horní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 8. 10. 2019 - 30. 10. 2019
od 24. 10. 2019 do 29. 11. 2019
ROMAN KOVÁŘ - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Jaselská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 8. 10. 2019 - 30. 10. 2019
od 24. 10. 2019 do 29. 11. 2019
RADIM KAVAN - místopředseda představenstva
Jakartovice, , PSČ 747 53
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 8. 10. 2019 - 30. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 30. 9. 2019
Ing. TOMÁŠ NAVRÁTIL - místopředseda představenstva
Opava - Milostovice, 6. května, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 4. 9. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2018 - 4. 9. 2019
od 4. 3. 2019 do 24. 10. 2019
Bc. PETR GLONČÁK - předseda představenstva
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Horova, PSČ 794 01
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 3. 10. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2018 - 3. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 24. 10. 2019
Ing. MICHAL KOKOŠEK - místopředseda představenstva
Opava - Malé Hoštice, Horní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 12. 2018
den vzniku funkce: 30. 12. 2018 - 8. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 24. 10. 2019
ROMAN KOVÁŘ - člen představenstva
Opava - Předměstí, Jaselská, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 12. 2018
od 4. 3. 2019 do 24. 10. 2019
RADIM KAVAN - člen představenstva
Jakartovice, , PSČ 747 53
den vzniku členství: 30. 12. 2018
od 2. 6. 2017 do 4. 3. 2019
MILAN NĚMEC - člen představenstva
Opava - Město, U Jaktařské brány, PSČ 746 01
den vzniku členství: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
od 5. 5. 2016 do 2. 6. 2017
MILAN NĚMEC - člen představenstva
Opava - Kylešovice, Liptovská, PSČ 747 06
den vzniku členství: 8. 3. 2016
od 5. 5. 2016 do 17. 10. 2018
Ing. MICHAL KOKOŠEK - místopředseda představenstva
Opava - Malé Hoštice, Horní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 8. 3. 2016 - 31. 8. 2018
den vzniku funkce: 8. 3. 2016 - 31. 8. 2018
od 5. 5. 2016 do 4. 3. 2019
Ing. MAREK HÁJEK - předseda představenstva
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
den vzniku funkce: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
od 5. 5. 2016 do 4. 3. 2019
Ing. MARTIN VÍTEČEK - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Vaškovo náměstí, PSČ 746 01
den vzniku členství: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
den vzniku funkce: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
od 5. 5. 2016 do 4. 3. 2019
Ing. MARTIN VILTAVSKÝ - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Na Pastvisku, PSČ 747 05
den vzniku členství: 8. 3. 2016 - 30. 12. 2018
od 5. 11. 2015 do 5. 5. 2016
Bc. MARTIN VÍTEČEK - místopředseda představenstva
Opava - Předměstí, Vaškovo náměstí, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 8. 3. 2016
den vzniku funkce: 11. 2. 2015 - 8. 3. 2016
od 11. 5. 2015 do 5. 11. 2015
Bc. MARTIN VÍTEČEK - místopředseda představenstva
Opava - Kylešovice, 17. listopadu, PSČ 747 06
den vzniku členství: 27. 1. 2015
den vzniku funkce: 11. 2. 2015
od 11. 5. 2015 do 5. 5. 2016
Ing. MAREK HÁJEK - předseda představenstva
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 23. 9. 2013 - 8. 3. 2016
den vzniku funkce: 11. 2. 2015 - 8. 3. 2016
od 11. 5. 2015 do 5. 5. 2016
Ing. MICHAL KOKOŠEK - místopředseda představenstva
Opava - Malé Hoštice, Horní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 8. 3. 2016
den vzniku funkce: 11. 2. 2015 - 8. 3. 2016
od 11. 5. 2015 do 5. 5. 2016
MILAN KOLÁŘ - člen představenstva
Opava - Kateřinky, Černá, PSČ 747 05
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 27. 12. 2015
od 11. 5. 2015 do 5. 5. 2016
Ing. DANIEL BENNA - člen představenstva
Opava - Kylešovice, Na Pomezí, PSČ 747 06
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 8. 3. 2016
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
MAREK HÁJEK - předseda představenstva
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 23. 9. 2013
den vzniku funkce: 2. 11. 2013
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
VÁCLAV KLUČKA - místopředseda představenstva
Opava - Kylešovice, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 23. 9. 2013 - 27. 1. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2013 - 27. 1. 2015
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
ALOIS GRUSSMANN - místopředseda představenstva
Ostrava - Nová Bělá, Krčmarských, PSČ 724 00
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 27. 1. 2015
den vzniku funkce: 7. 11. 2013 - 27. 1. 2015
od 26. 10. 2013 do 16. 12. 2013
Ing. VÁCLAV KLUČKA - místopředseda představenstva
Opava - Kylešovice, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 5. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 5. 2011 - 5. 8. 2013
od 1. 8. 2011 do 26. 10. 2013
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 5. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 5. 2011 - 5. 8. 2013
od 1. 8. 2011 do 16. 12. 2013
Ing. Pavla Brady - předseda představenstva
Opava, nám. Osvoboditelů, PSČ 746 01
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 14. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 5. 2011 - 14. 8. 2013
od 1. 8. 2011 do 16. 12. 2013
Ondřej Těšina - místopředseda představenstva
Opava, Milady Horákové, PSČ 746 01
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 14. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 5. 2011 - 14. 8. 2013
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
Ing. Marek Veselý - předseda představenstva
Opava, Slovenská 38, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká 64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
Ing. Daniel Benna - místopředseda představenstva
Opava, Na Pomezí 2c, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 21. 2. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. Miroslav Uvíra - předseda představenstva
Opava, Wintrova 6, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 2. 9. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 2. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. arch. Pavel Mališ - místopředseda představenstva
Opava, Haškova 10, PSČ 746 01
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 2. 9. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 2. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká 64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 2. 9. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 2. 9. 2009
od 19. 10. 2005 do 21. 2. 2006
Ing. Miroslav Uvíra - předseda představenstva
Opava, Wintrova 6, PSČ 747 06
den vzniku členství: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 26. 8. 2005
od 19. 10. 2005 do 21. 2. 2006
Ing. arch. Pavel Mališ - místopředseda představenstva
Opava, Haškova 10, PSČ 746 01
den vzniku členství: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 26. 8. 2005
od 19. 10. 2005 do 21. 2. 2006
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká 64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
den vzniku funkce: 11. 7. 2005 - 26. 8. 2005
od 14. 1. 2005 do 19. 10. 2005
Oleg Nikolayev - místopředseda představenstva
Ukrajina, Kijev, Priozernaja st. 12
den vzniku členství: 16. 4. 2004 - 27. 7. 2004
den vzniku funkce: 11. 6. 2004 - 27. 7. 2004
od 14. 1. 2005 do 19. 10. 2005
- v ČR bytem: 747 41 Hradec nad Moravicí, Městečko 1, Hotel Červený zámek
od 2. 7. 2003 do 14. 1. 2005
Ing. Miloslav Pouba - místopředseda představenstva
Opava, Šípková 7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 29. 10. 2003
den vzniku funkce: 26. 4. 2003 - 29. 10. 2003
od 2. 7. 2003 do 14. 1. 2005
Josef Hájek - člen představenstva
Opava, Gudrichova 30, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 22. 8. 2003
od 2. 7. 2003 do 14. 1. 2005
Ing. Miroslav Uvíra - člen představenstva
Opava, Wintrova 6, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 9. 4. 2004
od 2. 7. 2003 do 19. 10. 2005
Ing. Petr Psotka - předseda představenstva
Opava, Gogolova 9, PSČ 746 01
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 10. 12. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2003 - 10. 12. 2004
od 2. 7. 2003 do 19. 10. 2005
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká 64, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 23. 9. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2003 - 23. 9. 2004
od 25. 7. 2002 do 2. 7. 2003
Karel Ryba - předseda představenstva
Opava, Hořicova 42
den vzniku funkce: 2. 8. 2001 - 26. 4. 2003
od 25. 7. 2002 do 2. 7. 2003
Oldřich Jakubek - člen představenstva
Opava, Edvarda Beneše 30
den vzniku funkce: 2. 8. 2001 - 26. 4. 2003
od 27. 10. 2001 do 3. 4. 2002
Ing. Zbyněk Stanjura - člen představenstva
Opava, Englišova 83
den vzniku členství: 21. 9. 2000 - 28. 6. 2001
od 6. 9. 2000 do 3. 4. 2002
Ing. Miloslav Pouba - člen představenstva
Opava, Šípkova 7
od 6. 9. 2000 do 25. 7. 2002
Karel Ryba - člen představenstva
Opava, Hořicova 42
od 22. 10. 1999 do 27. 10. 2001
Ing.arch. Pavel Mališ - člen představenstva
Opava, Krnovská 46
od 22. 10. 1999 do 2. 7. 2003
Ing. Václav Klučka - místopředseda představenstva
Opava, Bílovecká 64
od 29. 4. 1999 do 6. 9. 2000
Oldřich Jakubek - člen představenstva
Opava, E. Beneše 30
od 29. 4. 1999 do 6. 9. 2000
Ladislav Cebula - člen představenstva
Opava, Hálkova 5
od 29. 4. 1999 do 25. 7. 2002
Alois Sommer - předseda představenstva
Opava, Hradecká 34
od 16. 5. 2023
Za společnost jedná předseda představenstva a 1. místopředseda představenstva společně nebo 1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva společně. V případě následujících právních jednání za společnost jedná předseda představenstva a 1. místopředseda představenstva vždy společně: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů a pachtů či podpachtů; b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech; c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech; d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, výpůjček, výpros a zástavních smluv; e) poskytování záruk, ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek; f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé g) postupování pohledávek ze společnosti či na společnost, přebírání dluhů či přistoupení k jakémukoliv dluhu; h) činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
od 29. 11. 2019 do 16. 5. 2023
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně. V případě následujících právních jednání za společnost jedná předseda představenstva a další člen představenstva vždy společně: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů a pachtů či podpachtů; b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech; c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech; d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, výpůjček, výpros a zástavních smluv; e) poskytování záruk, ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek; f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druhé g) postupování pohledávek ze společnosti či na společnost, přebírání dluhů či přistoupení k jakémukoliv dluhu; h) činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
od 16. 12. 2013 do 29. 11. 2019
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo oba místopředsedové představenstva společně.
od 2. 7. 2003 do 16. 12. 2013
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo oba místopředsedové představenstva společně.
od 22. 10. 1999 do 2. 7. 2003
J e d n á n í : Za společnost jednají společně 2 členové představenstva.
od 29. 4. 1999 do 22. 10. 1999
Jednání: Za společnost jedná samostatně každý člen představenstva.
Dozorčí rada
od 16. 5. 2023
Mgr. MICHAL MITURA - předseda dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Údolní, PSČ 725 29
den vzniku členství: 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 28. 4. 2023
od 16. 5. 2023
VÁCLAV SIGMUND - člen dozorčí rady
Hradec nad Moravicí - Domoradovice, , PSČ 747 41
den vzniku členství: 19. 4. 2023
od 16. 5. 2023
TOMÁŠ MONTAG - člen dozorčí rady
Slavkov, Olomoucká, PSČ 747 57
den vzniku členství: 19. 4. 2023
od 3. 8. 2022 do 16. 5. 2023
Ing. PETRA HLAVÁČOVÁ - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Na Rybníčku, PSČ 746 01
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
den vzniku funkce: 26. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 3. 8. 2022 do 16. 5. 2023
VÁCLAV SIGMUND - člen dozorčí rady
Hradec nad Moravicí - Domoradovice, , PSČ 747 41
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 3. 8. 2022 do 16. 5. 2023
Mgr. MICHAL MITURA - člen dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Údolní, PSČ 725 29
den vzniku členství: 25. 7. 2022 - 19. 4. 2023
od 11. 5. 2022 do 3. 8. 2022
PETR ORIEŠČÍK - člen dozorčí rady
Opava - Suché Lazce, Přerovecká, PSČ 747 95
den vzniku členství: 23. 8. 2021 - 25. 7. 2022
od 11. 5. 2022 do 3. 8. 2022
RADIM KAVAN - člen dozorčí rady
Jakartovice, , PSČ 747 53
den vzniku členství: 30. 12. 2021 - 25. 7. 2022
od 5. 5. 2021 do 3. 8. 2022
Ing. PETRA HLAVÁČOVÁ - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Na Rybníčku, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 25. 7. 2022
den vzniku funkce: 12. 11. 2019 - 25. 7. 2022
od 4. 12. 2020 do 5. 5. 2021
Ing. PETRA HLAVÁČOVÁ - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Mařádkova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 12. 11. 2019
od 29. 11. 2019 do 4. 12. 2020
Ing. PETRA HLAVÁČOVÁ - předseda dozorčí rady
Opava - Město, Horní náměstí, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 12. 11. 2019
od 29. 11. 2019 do 11. 5. 2022
VLASTIMIL HARAZIM - člen dozorčí rady
Štěpánkovice, Rybniční, PSČ 747 28
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 23. 8. 2021
od 29. 11. 2019 do 11. 5. 2022
ZDENĚK POSPĚCH - člen dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Křenova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 30. 10. 2019 - 12. 5. 2021
od 4. 3. 2019 do 29. 11. 2019
Ing. PETR KAŠNÝ - předseda dozorčí rady
Kobeřice, Vrbová, PSČ 747 27
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
den vzniku funkce: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 29. 11. 2019
ANDREAS DRASTÍK - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Za Humny, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 7. 9. 2019
od 4. 3. 2019 do 29. 11. 2019
ZDENĚK VIKTORIN - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Zámecký okruh, PSČ 746 01
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 29. 11. 2019
LUKÁŠ VANĚK - člen dozorčí rady
Opava - Malé Hoštice, Slezská, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
od 4. 3. 2019 do 29. 11. 2019
Bc. RENÉ ČERNOHORSKÝ - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Antonína Sovy, PSČ 747 05
den vzniku členství: 30. 12. 2018 - 30. 10. 2019
od 21. 2. 2019 do 4. 3. 2019
JAROSLAV ROVŇAN - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Zukalova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 12. 2018 - 30. 12. 2018
od 21. 2. 2019 do 4. 3. 2019
LUMÍR SEDLÁČEK - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Procházkova, PSČ 747 06
den vzniku členství: 21. 12. 2018 - 30. 12. 2018
od 11. 5. 2015 do 21. 2. 2019
Ing. LIBOR WITASSEK - předseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Sluneční, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 20. 12. 2018
den vzniku funkce: 9. 2. 2015 - 20. 12. 2018
od 11. 5. 2015 do 21. 2. 2019
Mgr. MICHAL SCHREIER - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, 17. listopadu, PSČ 747 06
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 20. 12. 2018
od 11. 5. 2015 do 21. 2. 2019
Ing. JOSEF VÍCHA - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Otická, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 20. 12. 2018
od 11. 5. 2015 do 21. 2. 2019
Ing. JIŘÍ ČERNOHORSKÝ - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Rybova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 20. 12. 2018
od 11. 5. 2015 do 4. 3. 2019
Ing. PAVEL NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Chlebičov, Vrchní, PSČ 747 31
den vzniku členství: 27. 1. 2015 - 30. 12. 2018
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
MIROSLAV DRŐSSLER - předseda dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Hořicova, PSČ 747 05
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 27. 1. 2015
den vzniku funkce: 25. 5. 2011 - 27. 1. 2015
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
RADIM VEDRA - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 27. 1. 2015
od 16. 12. 2013 do 11. 5. 2015
DALIBOR HALÁTEK - člen dozorčí rady
Opava - Předměstí, Hobzíkova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 31. 10. 2013 - 27. 1. 2015
od 28. 6. 2013 do 16. 12. 2013
Ing. RADIM VEDRA - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 5. 2011
od 11. 2. 2013 do 16. 12. 2013
MAREK HÁJEK - člen dozorčí rady
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, , PSČ 793 36
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 20. 9. 2013
od 1. 8. 2011 do 11. 2. 2013
Rostislav Vojáček - člen dozorčí rady
Ostrava, Zdeňka Štěpánka, PSČ 708 00
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 9. 3. 2012
od 1. 8. 2011 do 28. 6. 2013
Ing. Radim Vedra - člen dozorčí rady
Opava, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 5. 2011
od 1. 8. 2011 do 16. 12. 2013
Ing. Miroslav Drössler - předseda dozorčí rady
Opava, Hořicova, PSČ 747 05
den vzniku členství: 2. 5. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2011
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
Ing. Miroslav Drössler - předseda dozorčí rady
Opava, Hořicova 28, PSČ 747 05
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
Jan Fleischer - člen dozorčí rady
Opava, U Tratě 9, PSČ 747 70
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011
David Horák - člen dozorčí rady
Opava, Budišovská 11, PSČ 747 06
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 2. 5. 2011
od 20. 4. 2006 do 20. 4. 2006
Ing. Marek Veselý - předseda dozorčí rady
Opava, Slovenská 38, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 23. 12. 2005
den vzniku funkce: 31. 8. 2005 - 23. 12. 2005
od 20. 4. 2006 do 20. 4. 2006
Ing. Petr Kramný - člen dozorčí rady
Opava, 17. listopadu 35, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 23. 12. 2005
od 20. 4. 2006 do 20. 4. 2006
Ing. Miroslav Drössler - člen dozorčí rady
Opava, Hořicova 28, PSČ 747 05
den vzniku členství: 26. 8. 2005 - 23. 12. 2005
od 20. 4. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. Marek Veselý - předseda dozorčí rady
Opava, Slovenská 38, PSČ 747 06
den vzniku členství: 23. 12. 2005 - 2. 9. 2009
den vzniku funkce: 13. 2. 2006 - 2. 9. 2009
od 20. 4. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. Daniel Benna - člen dozorčí rady
Opava, Na Pomezí 2c, PSČ 747 06
den vzniku členství: 23. 12. 2005 - 2. 9. 2009
od 20. 4. 2006 do 13. 11. 2009
Ing. Miroslav Drössler - člen dozorčí rady
Opava, Hořicova 28, PSČ 747 05
den vzniku členství: 23. 12. 2005 - 2. 9. 2009
od 19. 10. 2005 do 20. 4. 2006
Ing. Marek Veselý - předseda
Opava, Slovenská 38, PSČ 747 06
den vzniku členství: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
den vzniku funkce: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
od 19. 10. 2005 do 20. 4. 2006
Miroslav Kavan - člen
Jakartovice, 108, PSČ 747 53
den vzniku členství: 9. 3. 2005 - 26. 8. 2005
od 19. 10. 2005 do 20. 4. 2006
Ing. Miroslav Drössler - člen
Opava, Hořicova 28, PSČ 747 05
den vzniku členství: 4. 7. 2005 - 26. 8. 2005
od 2. 7. 2003 do 19. 10. 2005
Oleksiy Borovikov - předseda
Ukrajina, Kyjev ShpaKa 5 ap. 13
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 27. 7. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2003 - 27. 7. 2004
od 2. 7. 2003 do 19. 10. 2005
Miroslav Kavan - člen
Jakartovice, 108, PSČ 747 53
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 10. 12. 2004
od 2. 7. 2003 do 19. 10. 2005
Ing. Marek Veselý - člen
Opava, Slovenská 38, PSČ 747 06
den vzniku členství: 26. 4. 2003 - 10. 12. 2004
od 6. 9. 2000 do 2. 7. 2003
Ladislav Cebula - člen
Opava, Hálkova 3
od 22. 10. 1999 do 6. 9. 2000
Karel Ryba - člen
Opava, Hořicova 42
od 22. 10. 1999 do 2. 7. 2003
Ing. Pavel Král - předseda
Opava, Horní 9
od 22. 10. 1999 do 2. 7. 2003
Doc.RNDr.Ing. Jan Mrázek, CSc. - člen
Opava, Ovocná 6
od 29. 4. 1999 do 22. 10. 1999
Luděk Domžal - člen
Opava, Žerotínova 10
od 29. 4. 1999 do 22. 10. 1999
Jiří Lhotský - člen
Opava, Joy Adamsonové 5
od 29. 4. 1999 do 22. 10. 1999
Karel Ryba - předseda
Opava, Hořicova 42
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+46

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+34

+
-
Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+17

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-10

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-10

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-17

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services