SCB Foundry, a.s.
IČO: 26114861

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 1. 2007
Obchodní firma
od 8. 1. 2007

SCB Foundry, a.s.

Sídlo
od 8. 1. 2007 do 19. 11. 2015
České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01
IČO
od 8. 1. 2007

26114861

DIČ

CZ26114861

Identifikátor datové schránky:gigh3zq
Právní forma
od 8. 1. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1568 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- Obráběčství
od 28. 1. 2009
- Slévárenství, modelářství
od 28. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 1. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- zámečnictví
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- slévárenství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- kovoobráběčství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- nástrojařství
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 8. 1. 2007 do 28. 1. 2009
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 6. 6. 2008 do 28. 11. 2011
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2. června 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti SCB Foundry, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na celkovou částku ve výši 102,000.000,- Kč (slovy: jednostodvamilion ů korun českých) takto: - peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno: - deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), - devadesát pět (95) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetdevět (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., se sídlem Chrudim IV., Průmyslová čp. 890, PSČ 537 01, IČ: 252 60 090, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 10838 (dále též ?obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., předem určený zájemce?). 4. Šedesátšest (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ: 005 08 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 224 (dále též ?obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., předem určený zájemce?). 5. Akcie společnosti SCB Foundry, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti SCB Foundry, a.s., na adrese České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 18.00 hodin. 6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti SCB Foundry, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná jim běžet prvý den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práv a obsahující náležitosti podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v půs obnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. za společností SCB Foundry, a.s., vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nem ovitostí, uzavřené dne 17.10.2007, mezi obchodní společností METALURGIE, s.r.o., jako prodávající a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako kupující, ve výši 34,000.000,- Kč (slovy : třicetčtyřimilionů korun českých), s tím, že celková výše pohledáv ky činí 62,880.000,-Kč (slovy: šedesátdvamilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - deseti (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetidevíti (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitý m vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 34,000.000,-Kč (slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). 10. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. za společností SCB Foundry, a.s, vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení dluhu dle Smlouvy o uznání závazku podle ust. § 3 23 obchodního zákoníku, dohody o jeho splacení a dohody o uznání závazku s přímou vykonatelností, uzavřené dne 29.05.2008 ve formě notářského zápisu, sepsaného dne 29.05.2008 panem JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, pod sp. zn. N 95/ 2008, NZ 90/2008, mezi obchodní společností ČKD Kutná Hora, a.s. jako věřitelem a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako dlužníkem, ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 68,007.67 4,71 Kč (slovy : šedesátosmmilionůsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých 71/100) proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - šedesátišesti (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých). 11. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. a 10. tohoto rozhodnutí. 12. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určeným zájemcům - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. a obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., je povinno vypracovat představenstvo společnosti SCB Foundry, a.s. a doručit ho předem určeným zájemcům ne jpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 13. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesn é určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 14. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští.
Kapitál
od 28. 11. 2011
Základní kapitál 340 000 000 Kč, splaceno 340 000 000 Kč.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2007 do 19. 6. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 340.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 19. 6. 2008 do 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 95.
od 8. 1. 2007 do 19. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 13. 3. 2017
ANDRIY TERTYCHKO - předseda představenstva
Grebinka city, Krupskoi str., budova 28b, byt č. 2, Ukrajina
den vzniku členství: 2. 1. 2017
den vzniku funkce: 14. 2. 2017
od 13. 3. 2017
IURII BULICH - místopředseda představenstva
Uzhgorod, ul. 8. března 42, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 14. 2. 2017
od 13. 3. 2017
OLEKSANDR FESYNETS - člen představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014
od 16. 9. 2016 do 13. 3. 2017
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014 - 14. 2. 2017
od 19. 11. 2015 do 16. 9. 2016
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Brandlova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014
od 18. 4. 2015 do 13. 3. 2017
IURII BULICH - člen představenstva
Uzhgorod, ul. 8. března 42, Ukrajina
den vzniku členství: 1. 11. 2014
od 4. 3. 2015 do 19. 11. 2015
OLEKSANDR FESYNETS - předseda představenstva
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 1. 11. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2014
od 27. 7. 2014 do 18. 12. 2014
MICHAL MÍČEK - člen představenstva
Močovice, , PSČ 286 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 14. 8. 2014
od 28. 11. 2011
Vitaliy Kraplyna - člen představenstva
Kremenčug, Krasnoarmejskaja, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 28. 11. 2011 do 27. 7. 2014
Michal Míček - člen představenstva
Močovice, , PSČ 286 01
den vzniku členství: 21. 11. 2011
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2014
Pavlo Ignatov - předseda představenstva
Kyjev, Radunskaja 9-b, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2014
Yuriy Atamanchuk - místopředseda představenstva
Kyjev, ul. Mežigorskaja, PSČ 040 71, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 30. 10. 2014
od 27. 2. 2009 do 8. 6. 2010
Ing. Tomáš Vojta - člen představenstva
Liberec, Boženy Němcové 498/2, PSČ 460 05
den vzniku členství: 18. 11. 2008 - 30. 10. 2009
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Bc. Jiří Fikota - člen představenstva
České Budějovice, L.B. Schneidera 24/324
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 18. 11. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 28. 11. 2011
Ing. Pavel Krenk - předseda představenstva
Liberec IV., Svatoplukova 458/23, PSČ 460 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
od 8. 1. 2007 do 28. 11. 2011
Ing. Milan Jeřábek - místopředseda představenstva
Most, A. Dvořáka 2196/23, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 21. 11. 2011
od 18. 4. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 4. 3. 2015 do 18. 4. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
od 8. 1. 2007 do 4. 3. 2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jední m dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 26. 6. 2016 do 23. 8. 2017
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013 - 5. 7. 2017
od 26. 6. 2016 do 23. 8. 2017
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 10. 6. 2016 do 26. 6. 2016
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 10. 6. 2016 do 26. 6. 2016
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 19. 11. 2015 do 10. 6. 2016
DMYTRO KISEL'OV - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, J. Plachty, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 19. 11. 2015 do 10. 6. 2016
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 31. 12. 2013 do 13. 1. 2015
YURIY LINNIK - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Staroměstská, PSČ 370 04
den vzniku členství: 13. 12. 2013 - 30. 10. 2014
od 31. 12. 2013 do 13. 1. 2015
- adresa na Ukrajině: Kremenchuk, Perchotravneva 3, Ukrajina
od 31. 12. 2013 do 19. 11. 2015
Dmytro Kiseľov - člen dozorčí rady
České Budějovice, U Stromovky, PSČ 370 02
den vzniku členství: 13. 12. 2013
od 31. 12. 2013 do 19. 11. 2015
- adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina
od 26. 11. 2012 do 26. 11. 2012
Vladimír Hadrava - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 9. 2012
od 26. 11. 2012 do 18. 12. 2014
JUDr. Vladimír Hadrava - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 3, Jírovcova, PSČ 370 04
den vzniku členství: 21. 9. 2012 - 25. 9. 2014
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Volodymyr Sultan - předseda dozorčí rady
Nove, prospekt Čkalova, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
od 28. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Andriy Zakharchuk - místopředseda dozorčí rady
Kyjev, Prospekt Pravdy, Ukrajina
den vzniku členství: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2011 - 13. 12. 2013
od 8. 6. 2010 do 28. 11. 2011
Ing. Miroslav Štoček - člen dozorčí rady
Čáslav, Brambory, PSČ 286 01
den vzniku členství: 5. 5. 2009 - 21. 11. 2011
od 27. 2. 2009 do 8. 6. 2010
Ing. Luděk Radil - člen dozorčí rady
Čáslav, Chlum 32, PSČ 286 01
den vzniku členství: 23. 1. 2008 - 5. 5. 2009
od 27. 2. 2009 do 28. 11. 2011
Ing. Miroslav Vaníček - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Kouřimská 938, PSČ 284 01
den vzniku členství: 23. 1. 2008 - 21. 11. 2011
od 10. 7. 2007 do 26. 11. 2012
Ing. Josef Goldschmid - člen dozorčí rady
Klatovy, Korálkova 875, PSČ 339 01
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 29. 3. 2012
od 8. 1. 2007 do 10. 7. 2007
Ing. Libuše Čížová - člen dozorčí rady
Praha, Dany Medřické 618/33, PSČ 190 15
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 27. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 1. 2007
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Ing. Miroslav Vaníček - předseda dozorčí rady
Kutná Hora, Kouřimská 938, PSČ 284 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
od 8. 1. 2007 do 27. 2. 2009
Ing. Luděk Radil - místopředseda dozorčí rady
Čáslav, Chlum 32, PSČ 286 01
den vzniku členství: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
den vzniku funkce: 8. 1. 2007 - 23. 1. 2008
Akcionáři
od 28. 8. 2017
Invertex Ltd.
Tortola, Road Town 3175, Britské Panenské ostrovy
od 13. 3. 2017 do 28. 8. 2017
INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN
Londýn, 7-9 St. Jame's street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2011 do 13. 3. 2017
INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN
Londýn, Charles Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2011 do 13. 3. 2017
- IČ 7442907
Hodnocení firmy
-62
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+103
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-74
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-94
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-122
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-230
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.