FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
IČO: 26217350

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 6. 2000
Obchodní firma
od 23. 6. 2000

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

Sídlo
od 26. 7. 2001 do 15. 9. 2014
Jihlava, Jiráskova 2603/69, PSČ 586 01
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
Jihlava, Jiráskova 69, PSČ 586 01
IČO
od 23. 6. 2000

26217350

DIČ

CZ26217350

Identifikátor datové schránky:ccbd3wt
Právní forma
od 23. 6. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3339 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 27. 10. 2010
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 23. 8. 2010
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fotbalu
od 23. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- poskytování tělovýchovných služeb
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- organizování sportovních soutěží
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- reklamní čínnost a marketing
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- ubytovací služby
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- zprostředkování služeb
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- zprostředkování obchodu
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- specializovaný maloobchod
od 26. 7. 2001 do 23. 8. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- poskytování tělovýchovných služeb
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- pořádání a organizování sportovních akcí
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- zprostředkovatelská činnost v oboru služeb, výroby a obchodu
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- reklamní služby
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- ubytovací služby
od 23. 6. 2000 do 26. 7. 2001
- pronájem movitých a nemovitých věcí, při kterých jsou poskytovány základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 1. 2009 do 16. 2. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (dále jen "Společnost") dne 17.12.2008 učinila ve formě notářského zápisu NZ 554/2008 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 7.000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsání nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 500 (slovy: pět set) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově vydávané ak cie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Jelikož valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva pro úpis akcií, nové akcie společnosti budou upisovány bez využití přednostního práva. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct dnů) a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po vydání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do ob chodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům nejpozději první den lhůty dopisem doručeným poštou, kurýrem, osobně nebo faxem na oznámené faxové číslo; přílohou dopisu bude též návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akc ie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Bez využití přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin. Upisovaní akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kterými se určují (i) společnost Limar Capital B.V., se sídlem Amsterdam, Naritaweg 165, PSČ: 1043BW, Nizozemské království, zaspa ná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, reg. č. 34316869, které upíše 300 (tři sta) kusů akcií a (ii) společnost PSJ, a.s. Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ: 586 04, IČ: 253 37 220, která upíše zbývajících 200 kusů akcií. Upisovatel je povinen splatit na bankovní účet společnosti č. 3xxxx, vedeném u České spořitelny, organizační složka, se sídlem Jihlava, Vrchlického 2, PSČ: 586 01, nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy dané akcie upsal. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 9. 2007 do 3. 1. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a to formou upsání 100 ks nových kmenových akci í na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, vydaných v listinné podobě, s využitím přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovan ého a schváleného zvýšení základního kapitálu. Upisování s využitím přednostního práva: a) Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. k upsání nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti je sídl o společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., 586 01 Jihlava, Jiráskova 2603/69. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. k upsání nových akcií je devět týdnů, nejpozději však do 30.října 2007, přičemž počátek bě hu dané lhůty bude akcionářům oznámen písemným přípisem společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. zaslaným buď doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo předaným společností FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. osobně proti písemnému potvrzení přev zetí daného přípisu každému akcionáři, a to vše ihned po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu pozbývá účinno sti ke dni právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. c) Na jednu dosavadní akcii společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,- K č lze upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. d) Emisní kurz jednotlivé upsané nové akcie je 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akci onářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., budou upsány jinými akcionáři společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Lhůta, ve které je upisovatel povinen splatit plnou výši emisního kurzu jím upisovanýc h akcií, je stanovena na 30. listopadu 2007, a to na bankovní účet číslo: 2xxxx, variabilní symbol: IČ upisovatele.
od 26. 7. 2001 do 15. 9. 2014
- Valná hromada společnosti dne 15.6.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku.
od 23. 6. 2000 do 15. 9. 2014
- Společnost je založena rozhodnutím zakladatelů, které je sepsáno notářským zápisem JUDr.Ivanky Parkanové, notářky v Jihlavě dne 2.6.2000 pod čj. NZ/2000, N 172/2000. Převoditelnost akcií: Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. K platnosti převodů akcií je nutný souhlas dvoutřetinové většiny členů valné hromady.
Kapitál
od 15. 1. 2016
Základní kapitál 20.000.000,-Kč, splaceno err %.
od 16. 2. 2009 do 15. 1. 2016
Základní kapitál 7.000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2008 do 16. 2. 2009
Základní kapitál 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, splaceno 100 %.
od 23. 6. 2000 do 3. 1. 2008
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 16. 2. 2009 do 15. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 700.
od 3. 1. 2008 do 16. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 23. 6. 2000 do 3. 1. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 23. 6. 2000 do 3. 1. 2008
v listinné podobě
Statutární orgán
od 17. 7. 2017
JAN STANĚK - místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2017
od 3. 7. 2016
JIŘÍ PECH - předseda představenstva
Jihlava, Brněnská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 15. 9. 2014
JARMILA VACULÍKOVÁ - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách, PSČ 586 01
den vzniku členství: 20. 6. 2014
od 15. 9. 2014 do 3. 7. 2016
JIŘÍ PECH - předseda představenstva
Jihlava, Březinova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2014
od 15. 9. 2014 do 17. 7. 2017
ZDENĚK TULIS - místopředseda představenstva
Brno - Žebětín, Chrpová, PSČ 641 00
den vzniku členství: 20. 6. 2014 - 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 20. 6. 2014 - 1. 7. 2017
od 27. 7. 2013 do 15. 9. 2014
JIŘÍ PECH - předseda představenstva
Jihlava, Březinova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
od 24. 8. 2010 do 27. 7. 2013
Jiří Pech - předseda představenstva
Jihlava, Březinova, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
od 24. 8. 2010 do 15. 9. 2014
Ing. Zdeněk Tulis - místopředseda představenstva
Brno - Žebětín, Chrpová, PSČ 641 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
od 24. 8. 2010 do 15. 9. 2014
Jarmila Vaculíková - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách, PSČ 586 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 20. 6. 2014
od 8. 1. 2009 do 24. 8. 2010
Jiří Pech - předseda představenstva
Jihlava, Březinova 3988/103, PSČ 586 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 8. 2010
Ing. Zdeněk Tulis - místopředseda představenstva
Brno - Žebětín, Chrpová 655/1, PSČ 641 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 8. 2010
Jarmila Vaculíková - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách 431/14, PSČ 586 05
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 8. 2010
Zdeněk Šmýd - člen představenstva
Brno, Bzenecká 6, PSČ 628 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
od 8. 1. 2009 do 24. 8. 2010
Tomáš Jansa - člen představenstva
Jihlava, Slavíčkova 44, PSČ 586 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 1. 7. 2010
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Zdeněk Tulis - předseda představenstva
Brno - Žebětín, Chrpová 655/1, PSČ 602 00
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Jan Varhaník - místopředseda představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Jeřabinová 440/15, PSČ 586 05
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Jarmila Vaculíková - člen představenstva
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách 431/14, PSČ 586 05
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Dušan Hasoň - člen představenstva
Jihlava - Čížov, 61, PSČ 586 01
den vzniku členství: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 27. 9. 2005 do 8. 1. 2009
Mgr. Zdeněk Nápravník - člen představenstva
Jihlava, Jarní 7, PSČ 586 05
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 17. 12. 2008
od 9. 7. 2003 do 27. 9. 2005
Ing. Pavel Farkač - člen představenstva
Jihlava, U Dlouhé stěny 34, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 17. 6. 2005
od 9. 7. 2003 do 14. 9. 2007
PaedDr. Jindřiška Zápotočná - místopředsedkyně představenstva
Jihlava, Stavbařů 24, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 14. 4. 2007
od 9. 7. 2003 do 14. 9. 2007
Ing. Dušan Hasoň - člen představenstva
Jihlava, Čížov 61, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 21. 8. 2007
od 26. 4. 2002 do 27. 9. 2005
Michaela Vítková - místopředseda představenstva
Jihlava, Vrchlického 40, PSČ 586 04
den vzniku funkce: 18. 10. 2001 - 14. 4. 2003
od 23. 6. 2000 do 26. 4. 2002
Ing. Vratislav Výborný - místopředseda představenstva
Jihlava, Mahlerova 25
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 18. 10. 2001
od 23. 6. 2000 do 27. 9. 2005
Ing. Jiří Doležal - člen představenstva
Batelov, Rácovská 333
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 14. 4. 2003
od 23. 6. 2000 do 27. 9. 2005
Ing. Dušan Hasoň - člen představenstva
Jihlava, Na Kopci 27
den vzniku funkce: 23. 6. 2000
od 23. 6. 2000 do 14. 9. 2007
Ing. Zdeněk Tulis - předseda představenstva
Brno, Chrpová 1
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 21. 8. 2007
od 23. 6. 2000 do 14. 9. 2007
Jarmila Vaculíková - člen představenstva
Jihlava, Ve Vilách 14
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 21. 8. 2007
od 15. 9. 2014
Za společnost jednají navenek a podepisují za společnost vždy dva členové představenstva.
od 8. 1. 2009 do 15. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 23. 6. 2000 do 8. 1. 2009
Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2017
ZDENĚK TULIS - předseda dozorčí rady
Brno - Žebětín, Chrpová, PSČ 641 00
den vzniku členství: 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2017
od 17. 7. 2017
JAROMÍR KALINA - člen dozorčí rady
Jihlava, Havířská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 23. 6. 2017
od 18. 2. 2016
VRATISLAV VÝBORNÝ - člen dozorčí rady
Jihlava - Zborná, , PSČ 586 01
den vzniku členství: 13. 11. 2015
od 18. 2. 2016 do 17. 7. 2017
JAROSLAV VYMAZAL - člen dozorčí rady
Jihlava, Brtnická, PSČ 586 01
den vzniku členství: 13. 11. 2015 - 23. 6. 2017
od 21. 8. 2015 do 18. 2. 2016
RUDOLF CHLOUPEK - člen dozorčí rady
Jihlava, Nad Plovárnou, PSČ 586 01
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 13. 11. 2015
od 12. 8. 2015 do 18. 2. 2016
Ing. Bc. MARTIN HYSKÝ - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 12. 2. 2011 - 12. 2. 2015
od 22. 8. 2013 do 21. 8. 2015
Ing. JAROSLAV VYMAZAL - člen dozorčí rady
Jihlava, Brtnická, PSČ 586 01
den vzniku členství: 12. 2. 2011 - 12. 5. 2015
od 22. 5. 2013
DAVID HRAZDÍRA - člen dozorčí rady
Brno - Soběšice, Klarisky, PSČ 644 00
den vzniku členství: 15. 3. 2013
od 22. 5. 2013
JAROSLAV JIRKOVSKÝ - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách, PSČ 586 01
den vzniku členství: 15. 3. 2013
od 22. 5. 2013 do 17. 7. 2017
MIROSLAV HORŇÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Podolí, Sinkulova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 15. 3. 2013 - 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 3. 5. 2013 - 1. 7. 2017
od 22. 5. 2013 do 9. 2. 2018
ZDENĚK RADIL - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 15. 3. 2013 - 29. 11. 2017
od 18. 3. 2011 do 22. 8. 2013
Ing. Jaroslav Vymazal - člen dozorčí rady
Jihlava, Brtnická, PSČ 586 01
den vzniku členství: 12. 2. 2011
od 18. 3. 2011 do 12. 8. 2015
Ing. Bc. Martin Hyský - člen dozorčí rady
Jihlava, Rantířovská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 12. 2. 2011
od 8. 1. 2009 do 18. 3. 2011
Ing. Martin Vetchý - člen dozorčí rady
Jihlava, Lidická kolonie 796/9, PSČ 586 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 12. 2. 2011
od 8. 1. 2009 do 22. 5. 2013
Ing. Miroslav Horňák - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Sinkulova 78/33, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 15. 3. 2013
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 15. 3. 2013
od 8. 1. 2009 do 22. 5. 2013
Ing. David Hrazdíra - člen dozorčí rady
Brno, Klarisky 7, PSČ 644 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 15. 3. 2013
od 8. 1. 2009 do 22. 5. 2013
Jaroslav Jirkovský - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách 330/6, PSČ 586 05
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 15. 3. 2013
od 8. 1. 2009 do 22. 5. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - člen dozorčí rady
Praha 10, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 15. 3. 2013
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Jan Kylberger - předseda dozorčí rady
Plzeň - Východní předměstí, U Prazdroje 76/13
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 17. 12. 2008
den vzniku funkce: 21. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Miroslav Horňák - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Sinkulova 78/33, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Ing. Martin Vetchý - člen dozorčí rady
Jihlava, Lidická kolonie 796/9, PSČ 586 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Jaroslav Jirkovský - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Ve Vilách 330/6, PSČ 586 05
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 17. 12. 2008
od 14. 9. 2007 do 8. 1. 2009
Jan Tesař - člen dozorčí rady
Jihlava, F.X.Šaldy 5074/2, PSČ 586 01
den vzniku členství: 20. 8. 2007 - 17. 12. 2008
od 27. 9. 2005 do 14. 9. 2007
Ing. Jan Kylberger - předseda dozorčí rady
Plzeň, U Prazdroje 13
den vzniku členství: 23. 6. 2000 - 20. 8. 2007
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 20. 8. 2007
od 27. 9. 2005 do 14. 9. 2007
Vladimír Hink - člen dozorčí rady
Jihlava, Nad plovárnou 16, PSČ 586 01
den vzniku členství: 14. 4. 2003 - 29. 6. 2007
od 27. 9. 2005 do 18. 3. 2011
Ing. Pavel Hájek - člen dozorčí rady
Pelhřimov, Pražská 1197, PSČ 393 01
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 12. 2. 2011
od 9. 7. 2003 do 27. 9. 2005
Vladimír Hink - předseda
Jihlava, Nad plovárnou 16, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 14. 4. 2003
od 9. 7. 2003 do 27. 9. 2005
Mgr. Zdeněk Nápravník - člen
Jihlava, Jarní 7, PSČ 586 05
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 17. 6. 2005
od 23. 6. 2000 do 27. 9. 2005
Antonín Otava - předseda dozorčí rady
Jihlava, Havlíčkova 1063
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 14. 4. 2003
od 23. 6. 2000 do 27. 9. 2005
Mgr. Tomáš Koukal - člen dozorčí rady
Jihlava, Mošnova 24
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 14. 4. 2003
od 23. 6. 2000 do 27. 9. 2005
Ing. Jan Kylberger - člen dozorčí rady
Plzeň, U Prazdroje 13
den vzniku funkce: 23. 6. 2000
od 23. 6. 2000 do 14. 9. 2007
Ing. František Vaculík - člen dozorčí rady
Brno, Kachlíkova 2
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 29. 6. 2007
od 23. 6. 2000 do 14. 9. 2007
Ing. Miroslav Horňák - člen dozorčí rady
610222/1169 - Praha 4-Podolí, Sinkulova 33
den vzniku funkce: 23. 6. 2000 - 20. 8. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+104
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-106
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-202
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-247
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-342
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.