POD JASANY a.s.
IČO: 26255189

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 7. 2001
Obchodní firma
od 1. 9. 2006

POD JASANY a.s.

od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006

POD JASANY, s.r.o.

Sídlo
od 19. 12. 2011 do 19. 11. 2015
Brno, Leitnerova , PSČ 602 00
od 4. 3. 2002 do 19. 12. 2011
Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Brno, Štefánikova 110/41, PSČ 612 00
IČO
od 18. 7. 2001

26255189

DIČ

CZ26255189

Identifikátor datové schránky:at9fp8k
Právní forma
od 1. 9. 2006
Akciová společnost
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4717 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- velkoobchod
od 10. 1. 2007 do 14. 10. 2011
- specializovaný maloobchod
od 20. 2. 2004
- hostinská činnost
od 18. 7. 2001 do 14. 10. 2011
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 31. 10. 2011 do 30. 1. 2012
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,-Kč (osmnáct milionů korun českých) z částky 32.000.000,-Kč na částku 50.000.000,-Kč takto: - na zvýšení základního kapitálu bude vydáno a upsáno 18000 ks nových kmenových akcií společnosti,a to na akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (tisíc korun českých) každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie, - akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií, - akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určenému zájemci - dosavadnímu akcionáři Ing. Bronislavu Šimkovi, nar. 14.10.1964, bytem Špindlerův Mlýn, Okružní 213, - schválení započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 částku 20.000.000,-Kč, - místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2(dvou) měsíců od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku oznámí písemnou formou Ing. Bronislavu Šimkovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve jej k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předloží Ing. Bronislavu Šimkovi návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Po podpisu smlouvy o úpisu akcií bude předložen společností Ing. Bronislavu Šimkovi návrh dohody o započtení pohledávky společnosti z titulu nesplacení emisního kursu upsaných akcií oproti pohledávce p ana Ing. Bronislava Šimka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2009 ve výši 20.000.000,-Kč, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacena a dohoda o započtení uzavřena do jednoho měsíce ode dne upsání akcií.
od 6. 12. 2006 do 10. 1. 2007
- Jediný akcionář společnosti POD JASANY a.s. se sídlem Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 602 00, IČ 262255189, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4717, pan Ing. Bronislav Šimek, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindle rův Mlýn 213, přijal dne 23.11.2006 následující rozhodnutí: - schvaluje zvýšení základního kapitálu následovně: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 25.000.000,-- (dvacetpětmilionůkorunčeských) z částky Kč 7.000.000,-- (sedmmilionůkorunčeských) na částku Kč 32.000.000,-- (třicetdvamilionykorunčeských) - upsáním 2500 (dvou tisíc pěti set) kusů nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) s omezenou převoditelností spočívající v tom, že akcie jsou převodi telné pouze se souhlasem valné hromady společnosti - Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) je stanoven ve výši Kč 20.000,-- (dvacettisíckorunčeských) za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti pan Ing. Bronislav Šimek se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že 1500 (jeden tisíc pět set) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000 ,--(desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem panu Ing. Bronislavu Šimkovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 213 a 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie ve výši Kč 10.000,-- (desettisíckorunčeských) na jméno v listinné podobě bude nabídnuto k úpisu panu Janu Flemrovi, r.č. xxxx, bytem 543 51 Špindlerův Mlýn 201, a to nepeněžitým vkladem sestávajícím z nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královohr adecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k.ú. Špindlerův Mlýn - rodinného domu čp. 201 (bydlení) na p.č. st. 224, p.č. st. 224 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 a p.č. 15/5 ostatní plocha o výměře 1022 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oceněných znaleckým posudkem číslo 210/1669/2006 ze dne 30.10.2006 (třicátého října roku dva tisíce šest) soudního znalce pana Ing. Vladimíra Pazoura, Jablonec nad Jizerou, 512 43 Stromkovice čp. 40, ustanoveného pr o tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2006 (devátého října roku dva tisíce šest) vydaným pod čj. 50 Nc 6377/2006-9 na částku Kč 21.000.000,-- (dvacet jeden milión korun českých). Jediný akcionář schvaluje tento nepeněžitý vklad a prohl ašuje, že je hospodářsky využitelný pro společnost, tzn. vložení nepeněžitého vkladu je v důležitém zájmu společnosti. Celková hodnota nepeněžitého vkladu byla schválena částkou Kč 20.000.000,-- (dvacet miliónů korun českých). - Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem přijetí tohoto rozhodnutí a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po podání návrhu na zápi s usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou panu Ing. Bronislavu Šimkovi a panu Janu Flemrovi začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve je k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku a současně předloží společnost oběma osobám návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovaní podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to u nepeněžitého vkladu předáním prohlášení o vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti. U peněžitého vkladu se stanovuje lhůta pro splacení emisního kurz u tak, že 30% (třicet procent) emisního kurzu musí být splaceno do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Současně se vyslovuje souhlas se započtením pohledávky pana Ing. Bronislava Šimka vůči společnosti POD JASANY a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 10.3.2002 (desátého března roku dva tisíce dva) oproti emisnímu kurzu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu pana Ing. Bronislava Šimka v písemné formě a může být uzavřena v průběhu lhůty pro splacení akcií po částech. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Emisní kurs akcií musí být splacen na účet číslo 35 - 7766xxxx vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti. Tento účet je zřízen pro účely splácení p eněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením banka neumožní klientovi disponovat s peněžními prostředky uloženými na tomto účtu před pravomocným zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka umožní klientovi disponovat peněžními prostředky na účtu a účet se stane standardním běžným účtem až po předložení výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího zápis zvýšení základního kapitálu společnosti.
Kapitál
od 30. 1. 2012
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2008 do 30. 1. 2012
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 10. 1. 2007 do 11. 6. 2008
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 21 500 000 Kč.
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Základní kapitál 200 000 Kč
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 16. 3. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 000.
od 10. 1. 2007 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 500.
od 1. 9. 2006 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
Statutární orgán
od 19. 11. 2015
Ing. BRONISLAV ŠIMEK - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
RADIM PITRUN - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
KATEŘINA ZEMANOVÁ - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 16. 3. 2012 do 19. 11. 2015
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
den vzniku funkce: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 16. 3. 2012
Ing. Bronislav Šimek - člen představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Radim Pitrun - člen představenstva
Špindlerův Mlýn - Přední Labská, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Kateřina Zemanová - člen představenstva
Horní Kalná, , PSČ 543 71
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Ing. Bronislav Šimek - předseda představenstva
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek - jednatel
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 18. 7. 2001 - 1. 9. 2006
od 1. 9. 2006
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje za představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 18. 7. 2001 do 1. 9. 2006
Způsob zastupování: za společnost jedná jednatel, a to tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 19. 11. 2015
Mgr. MAREK PETRJÁNOŠ - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
VÍTĚZSLAV ŠIMEK - člen dozorčí rady
Hranice - Hranice I-Město, Pod Bílým kamenem, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 19. 11. 2015
JAN FLEMR - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, , PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Mgr. Marek Petrjánoš - člen dozorčí rady
Dolní Bojanovice, Neoveská 1023, PSČ 696 17
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Vítězslav Šimek - člen dozorčí rady
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 30. 1. 2012 do 19. 11. 2015
Jan Flemr - člen dozorčí rady
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 2. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Mgr. Marek Petrjánoš - člen
Lužice, Velkomoravská 132, PSČ 696 18
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Vítězslav Šimek - člen
Hranice, Zámecká 119, PSČ 753 01
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
od 1. 9. 2006 do 30. 1. 2012
Jan Flemr - člen
Špindlerův Mlýn, 201, PSČ 543 51
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 1. 9. 2011
Společníci s vkladem
od 20. 2. 2004 do 1. 9. 2006
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 3. 2002 do 20. 2. 2004
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 18. 7. 2001 do 4. 3. 2002
Ing. Bronislav Šimek
Brno, Mathonova 23, PSČ 613 00
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 1. 9. 2006 do 10. 1. 2007
Ing. Bronislav Šimek
Špindlerův Mlýn, 213, PSČ 543 51
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Teb vozům pomohl projít emisními testy. Když to praskolo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

15. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+53
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-34
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-63
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-72
+
-
5.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-95
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 075 143 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.