BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.
IČO: 26668149

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 1. 2014
Obchodní firma
od 21. 1. 2014

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.

Sídlo
IČO
od 21. 1. 2014

26668149

Identifikátor datové schránky:fnw46ng
Právní forma
od 21. 1. 2014
Obecně prospěšná společnost
Spisová značka419 O, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 21. 1. 2014
- Sociální služby
od 21. 1. 2014
- Služby zaměstnanosti
Statutární orgán
od 21. 1. 2014
PETRA ŘEHÁKOVÁ
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
od 21. 1. 2014
- 1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Společnost zastupuje navenek samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. 2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. 3. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru. Formu smluvního poměru stanoví správní rada v dohodě s ředitelem. Výši odměny ředitele stanoví správní rada. 4. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel p ovinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře. 5. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn dát podnět k jednání správní rady a účastnit se jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním. 6. Ředitel zejména rozhoduje po předchozím písemném souhlasu správní rady o a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, b) nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, c) nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, d) založení jiných právnických osob a vkladech majetku do těchto právnických osob. 7. Ředitel předkládá správní radě ke schválení a) rozpočet společnosti, b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku, c) výroční zprávu společnosti. 8. Ředitelem společnosti je k rozhodnému dni, kterým je zápis do rejstříku obecně prospěšných společností Petra Řeháková, r.č. xxxx bytem Jiřinková 871, Vysoké Mýto 56601
Správní rada
od 10. 5. 2018
KLÁRA VOLÁKOVÁ - člen správní rady
Vraclav, , PSČ 565 42
den vzniku členství: 16. 4. 2018
od 2. 8. 2017
Mgr. MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Praha - Strašnice, Uhříněveská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Polní, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017 do 10. 5. 2018
MARTIN LOUDA - člen
Libecina, , PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017 - 16. 4. 2018
od 22. 2. 2017 do 2. 8. 2017
MICHAELA TAUCHMANOVÁ ŘEHÁKOVÁ - předseda
Praha - Strašnice, Uhříněveská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 6. 5. 2016 do 2. 8. 2017
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Polní, PSČ 566 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014 - 21. 1. 2017
od 9. 8. 2014 do 6. 5. 2016
ALENA ŠLÉZOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Slov. nár. povstání, PSČ 566 01
den vzniku členství: 17. 6. 2014
od 21. 1. 2014 do 9. 8. 2014
LUKÁŠ KOPECKÝ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, V Peklovcích, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 17. 6. 2014
od 21. 1. 2014 do 22. 2. 2017
MICHAELA ŘEHÁKOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2013
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
MARTIN LOUDA - člen
Libecina, , PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014
Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Jednání správní rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina j ejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
Dozorčí rada
od 10. 5. 2018
MARTINA KOPECKÁ - člen dozorčí rady
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, V Peklovcích, PSČ 566 01
den vzniku členství: 16. 4. 2018
od 31. 1. 2018 do 10. 5. 2018
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vendolí, , PSČ 569 14
den vzniku členství: 21. 1. 2017 - 16. 4. 2018
od 2. 8. 2017
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Bor u Skutče, , PSČ 539 44
den vzniku členství: 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017
HANA SZOBONYOVÁ - člen
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 2. 8. 2017 do 31. 1. 2018
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, Čermákova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 21. 1. 2017
od 24. 7. 2014 do 2. 8. 2017
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Bor u Skutče, , PSČ 539 44
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
den vzniku funkce: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014 do 24. 7. 2014
LENKA BLAHOVÁ - předseda
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Rokycanova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013
den vzniku funkce: 6. 9. 2013
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
LUDMILA VOSTRČILOVÁ - člen
Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, Čermákova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014 do 2. 8. 2017
HANA SZOBONYOVÁ - člen
Choceň, Bj. Krawce, PSČ 565 01
den vzniku členství: 6. 9. 2013 - 21. 1. 2017
od 21. 1. 2014
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada je tříčlenná. V pracovně právním vztahu k o.p.s. může být nejvýše jedna třetina členů dozorčí rady. 3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě. 4. Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. 5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny pří tomných členů. 8. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Zakladatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady bez práva hlasovat. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. 9. Dozorčí radu jmenují a odvolávají zakladatelé. 10. Členství v dozorčí radě zaniká a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním. 11. Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě (obdobně ustanovení o správní radě podle čl. VIII. odst. 11 této zakládací smlouvy). 12. Dozorčí rada a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou společnosti. 13. Dozorčí rada je oprávněna a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. 14. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 15. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhů tu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
Nadační fond
od 21. 1. 2014
PETRA ŘEHÁKOVÁ
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jiřinková, PSČ 566 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 18 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

Nedávno projel Moravou a Čechami charitativní cyklistický peloton Na kole dětem. Díky sportovnímu projektu mistra světa v jízdě na vysokém kole Pepy Zimovčáka se za devět...více

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

Oxytocin – hormon lásky, který se ve velké míře vyplavuje u žen při porodu a kojení a u obou pohlaví při orgasmu, vytváří mezi matkou a dítětem i mezi partnery silné citové...více

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Social Science & Medicine, prokázala, že vášniví čtenáři knih žijí v průměru o dva roky déle než ti, kteří nečtou vůbec....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-29
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-127
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-139
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-166
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-315
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 579,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 641,00 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 728,80 Kč
Raiffeisenbank 2 739,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

1400 km na kole českou krajinou. Na pomoc dětem s rakovinou

Nedávno projel Moravou a Čechami charitativní cyklistický peloton Na kole dětem. Díky...více

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

I hormon lásky má svou odvrácenou tvář

Oxytocin – hormon lásky, který se ve velké míře vyplavuje u žen při porodu a kojení a...více

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Chcete být na světě déle? Ponořte se do krásné literatury

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Social Science & Medicine, prokázala,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.