FAST ČR, a.s.
IČO: 26726548

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 10. 2002
Obchodní firma
od 22. 10. 2002

FAST ČR, a.s.

Sídlo
IČO
od 22. 10. 2002

26726548

DIČ

CZ26726548

Identifikátor datové schránky:zgrd3k5
Právní forma
od 22. 10. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7977 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 10. 2009
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- kopírovací práce
od 8. 11. 2004 do 23. 10. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 1. 9. 2004 do 23. 10. 2009
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 25. 7. 2003
- hostinská činnost
od 25. 7. 2003 do 23. 10. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 25. 7. 2003 do 23. 10. 2009
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- specializovaný maloobchod
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- velkoobchod
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- zprostředkování obchodu
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- zprostředkování služeb
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 10. 2002 do 23. 10. 2009
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 2. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 7. 2003 do 30. 10. 2003
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 14. července 2003 toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 208.000.000,- Kč (slovy: dvestěosmmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodn ího zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus k menové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinou podobu, 3) akcie bude upsána peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustan ovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou písem ného prohlášení s úředně ověřeným podpisem, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostn ího práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), znějící na majitele a mající listinou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (před em určenému) zájemci, a to panu Ing. Tomáši Smrčkovi, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ: 100 00, 7) konstatuje, že ve smysl u ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcii upisovanou bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti FAST ČR, a.s. na adrese Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ: 100 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie společnosti upisovateli - tj. určitému (předem urče nému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovateli - t.j. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí , a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabylo pr ávní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního prá va počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcie upisované bez využití přednostního práva činí částku 208.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů korun českých), 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - pana ing. Tomáše Smrčky, r.č. xxxx, bytem Čern okostelecká 2111, Praha 10 vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu, přičemž se jedná o tuto pohledávku pana ing. Tomáše Smrčky: - pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 256.549.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátšestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) s tím, že k započtení bude použita pouze část této pohledávky ve výši 208.000.000,- Kč (slovy dvěstěosmmilionů korun českých); pohledávka vyplývá ze Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 24.10.2002 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisí ce dva) mezi společností FAST ČR, a.s. a panem ing. Tomášem Smrčkou, na základě které pan Ing. Tomáš Smrčka převedl 100% (slovy: jednosto procent) obchodního podílu ve společnosti FAST, spol. s r.o. na společnost FAST ČR, a.s. a společnost FAST ČR, a.s. s e zavázala zaplatit za tento obchodní podíl kupní cenu ve výši určené znaleckým posudkem; na základě znaleckého posudku č. 13/1101207/02 vypracovaného dne 6.12.2002 znalcem ERNST & YOUNG, s.r.o., znalecký ústav, Mánesova 28, 120 00 Praha 2, byla výše kupní ceny stanovena na částku 256.549.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátšestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých); splatnost kupní ceny byla stanovena do 12 (dvanácti) měsíců ode dne podpisu Smlouvy o převodu obchodního podílu, tj. do 24.10.2003 (sl ovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce tři); existence pohledávky je současně doložena též vyjádřením auditora - Ing. Ireny Krejcárkové, osvědčení KAČR č. 701; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcie bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započ tení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcie, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve stanovené lhůtě v sídle společnosti FAST ČR, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie upsané na toto zvýšení základního kapitálu b ude v plném rozsahu splacen výhradně započtením, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po r ealizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmilionů korun českých).
od 30. 6. 2003
- Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti FAST, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00, identifikační číslo 480 25 062, která byla zrušena bez likvidace s převodem jmění na společníka.
Kapitál
od 29. 6. 2006
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 9. 2003 do 21. 4. 2004
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 10. 2002 do 13. 9. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 29. 6. 2006 do 13. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 27. 4. 2005 do 29. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 19.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 21. 4. 2004 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
od 13. 9. 2003 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 13. 9. 2003 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
od 22. 10. 2002 do 27. 4. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 22. 10. 2002 do 27. 4. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 13. 1. 2015
Ing. ZDENĚK PECH - předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 13. 1. 2015
Ing. PETR ŠTANCL - místopředseda představenstva
Praha - Koloděje, Nad mokřinou, PSČ 190 16
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 13. 1. 2015
VOJTĚCH VILHUM - člen představenstva
Mnichovice - Myšlín, V loučkách, PSČ 251 64
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 18. 1. 2014 do 13. 1. 2015
Ing. PETR ŠTANCL - místopředseda představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad mokřinou, PSČ 190 16
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 3. 11. 2013 do 13. 1. 2015
Ing. ZDENĚK PECH - předseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 23. 10. 2009 do 3. 11. 2013
Ing. Zdeněk Pech - předseda představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 18. 1. 2014
Ing. Petr Štancl - místopředseda představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 13. 1. 2015
Vojtěch Vilhum - člen představenstva
Mnichovice, Hlavní 6e, PSČ 251 64
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Tomáš Smrčka - předseda představenstva
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 29. 8. 2009
den vzniku funkce: 11. 6. 2009 - 29. 8. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Petr Štancl - člen představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Ing. Zdeněk Pech - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Tomáš Smrčka - předseda představenstva
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Petr Štancl - člen představenstva
Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 329
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Zdeněk Pech - člen představenstva
Praha 6, Mrkvičkova 1359
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí člen představenstva samostatně svůj podpis.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2015
ŠÁRKA KUBÍČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Starochodovská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 13. 1. 2015
ZDENĚK VÁVRA - člen dozorčí rady
Tehov, Na Hůře, PSČ 251 01
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 13. 1. 2015
LIBOR KOLÍŠEK - člen dozorčí rady
Úvaly, Modřínová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 6. 6. 2014
od 23. 7. 2014 do 13. 1. 2015
ŠÁRKA KUBÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Starochodovská, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 10. 2009 - 6. 6. 2014
od 23. 10. 2009 do 23. 7. 2014
Šárka Kubíčková - předseda dozorčí rady
Praha 4, Žateckých 1224/12, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 10. 2009
den vzniku funkce: 20. 10. 2009
od 23. 10. 2009 do 13. 1. 2015
Ing. Zdeněk Vávra - člen dozorčí rady
Jablůnka, 238, PSČ 756 23
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
od 7. 7. 2009 do 7. 7. 2009
Libor Kolísek - člen dozorčí rady
Český Brod, Jungmannova 440, PSČ 282 01
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Vojtěch Vilhum - předseda dozorčí rady
Mnichovice, Hlavní 6e
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 20. 10. 2009
den vzniku funkce: 11. 6. 2009 - 20. 10. 2009
od 7. 7. 2009 do 23. 10. 2009
Zdeněk Vávra - člen dozorčí rady
Jablůnka, 238, PSČ 756 23
den vzniku členství: 11. 6. 2009
od 7. 7. 2009 do 13. 1. 2015
Libor Kolíšek - člen dozorčí rady
Český Brod, Jungmannova 440, PSČ 282 01
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 6. 6. 2014
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ing. Martin Smrčka - předseda dozorčí rady
Praha 4, Senohrabská 10/2943
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
den vzniku funkce: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Ivana Smrčková - člen dozorčí rady
Praha 10, Černokostelecká 2111
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
od 22. 10. 2002 do 7. 7. 2009
Vojtěch Vilhum - člen dozorčí rady
Mnichovice, Hlavní 6e
den vzniku členství: 22. 10. 2002 - 11. 6. 2009
Hodnocení firmy
+11
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+234
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+92
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-41
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-208
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-345
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.