Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
IČO: 27258611

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 7. 2005
Obchodní firma
od 18. 11. 2013

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

od 20. 7. 2005 do 18. 11. 2013

K Brewery Group, a.s.

Sídlo
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Praha 3, Blahníkova 610/3, PSČ 130 00
IČO
od 20. 7. 2005

27258611

DIČ

CZ27258611

Identifikátor datové schránky:29hep5y
Právní forma
od 20. 7. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10035 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 8. 2017
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 26. 1. 2016
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 24. 11. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 27. 6. 2016
- Řádná valná hromada společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČ: 27258611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), konaná dne 22.6.2016: (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LAPASAN s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doruče ní jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. dubna 2016) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti . Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 12. dubna 2016 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s ., který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního ak cionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu př echodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 208,- Kč (slovy: dvě stě osm korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po zápisu přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře v příslušné evid enci zaknihovaných cenných papírů. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 393 ZOK a rovná se výši nabídkové ceny (dále jen Nabídková cena), za kterou Hlavní akcionář nabyl akcie Společnosti v rámci povinné nabídky převzetí, jejíž doba závaznosti skončila dne 15. ledna 2016, a která byla schválena Českou národní bankou rozhodnutím č.j. 2015/128227/CNB/570 ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen Nabídka převzetí). V důsledku této Nabídky převzetí se Hlavní akcionář stal hlavním akcionářem v e smyslu § 375 ZOK. Výše protiplnění byla přezkoumána a schválena Českou národní bankou v rozhodnutí o udělení souhlasu k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů č.j. 2016/044420/CNB/570 ze dne 14. dubna 201 6. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vla stníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzn ik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.
od 26. 1. 2016
- Dne 23.12.2015 byla mezi společností Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035, jako kupujícím a společností Pivovary Lobkowicz, a.s., se sídlem Praha 4 , Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 28489411, zapsané v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 1483 8, jako prodávajícím, uzavřena smlouva o koupi závodu dle ust. § 2175 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dne 23.12.2015 uložila do sbírky listin rejstříkového soudu Městského soudu v Praze, oddíl B, vlo žka 10035, doklad o koupi závodu a dne 31.12.2015 došlo dle ust. § 2180 zák.č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. nabyla vlastnické právo k závodu společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. ke dni 31.12.2015.
od 6. 5. 2014 do 29. 5. 2014
- 1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000 ,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.187.415.614,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s přísluše nstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1 .900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 10 0.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouv a o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12 .2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 243.352.023,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společnost í jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na zákla dě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jm enovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r .o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úpla ty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společno sti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korp oracích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5xxxx, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akc ií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společn osti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu.
od 5. 5. 2014 do 6. 5. 2014
- 1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000 ,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.200.931.352,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s přísluše nstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1 .900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 10 0.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouv a o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12 .2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společnost í jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na zákla dě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jm enovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r .o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úpla ty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společno sti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korp oracích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5xxxx, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akc ií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společn osti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu.
od 27. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 27. 3. 2014 do 11. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 3. 2014 do 11. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 12. 2013 do 27. 3. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2013, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2988/2013, rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rej stříku dne 18.11.2013 a o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 25.11.2013, takto: 1. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2817/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Základní kapitál se ta k zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých). b) Čtvrtý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 20.000.000 (dvacet milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií, nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. c) Osmý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedenýc h. d) Devátý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. e) Třináctý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše a dále případně jiných existujících peněžitých pohledávek, které předem určení zájemci bu dou vlastnit vůči společnosti ke dni podpisu smlouvy o úpisu akcií (existence těchto pohledávek musí být potvrzena představenstvem společnosti), a to proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem poh ledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení em isního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 2. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2818/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). b) Třetí odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 15.000.000 (patnáct milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné.
od 25. 11. 2013 do 27. 3. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 v 11,00 hod, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: Tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových kmenových listinných akcií na majitele, které budou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. imobilizovány - dematerializovány, o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), které budou spláceny výhrad ně peněžitými vklady. Upisování akcií bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu dle § 204a obch.zák., když akcionáři se tohoto přednostního práva vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že po dle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 kusů akcií nebo nebude zcela splacen jejich emisní kurz, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000, -Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 150 osobám dle ust. § 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování mů že začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 31. 1.2014. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na českém kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splácen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upiso vatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 5xxxx vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od úpisu ak cií upisovatelem dle § 204 odst. 5 obch. zák. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je platné a účinné okamžikem jeho schválení valnou hromadou s tím, že jeho platnost a účinnost je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valn é hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. Zápisem zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, do obchodního rejstříku, se toto rozhodnutí stává nepodmíněným. Naopak v případě, že dojde ke splnění rozvazovací podmínky definované výše v tomto rozhodnutí, pozbývá platnost a účinnost toto rozhodnutí a pokud na základě tohoto rozhodnutí dojde k upsání akcií, považuje se upisování za neúčinné. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bude podán až po zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí předcházející mimořádné valné hromady (kapitalizace pohledávek vůči společnosti), o kterém byl se psán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, Platnost a účinnost tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/20 13 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné.
od 18. 11. 2013 do 27. 3. 2014
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) . Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s tím, že tyto akcie budou dematerializovány dle zák. č. 134/2013 Sb. o některých o patřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu bude určen představenstvem. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií, který musí být pro všechny upisovatele stejný a jeho výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz bude upisovatelům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto r ozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to společnosti Palace Capital, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, IČ 63474948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 168 2 a společnosti FOSSTON a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28218914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13620, které mají pohledávky vůči společnosti. Předem určený zájemce Palace Capital, a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 1.185.495.217 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním ti tulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 12.12.2012. Předem určený zájemce FOSSTON a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 47.671.086 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů šest set sedmdesát jeden tisíc osmdesát šest korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ze dne 9.1.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012 a dále smlouva o úvěru ze dne 26.9.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 31 .12.2011. Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 3.172.422 ks (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč ( slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 127.578 ks (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při e misním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Skutečný počet akcií, které budou nabídnuty k úpisu, určí představenstvo. Předem určení zájemci se mohou dohodnout na tom, že si mezi sebou převedou zcela nebo z části právo na úpis akcií, které jim byly nabídnuty k úpisu. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dní, která začíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít i před zápisem tohoto usnesení do o bchodního rejstříku s tím, že pak platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností s úřed ně ověřenými podpisy. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše, proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního k urzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnos ti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák.
Kapitál
od 11. 5. 2015
Základní kapitál 1 870 000 160 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 5. 2014 do 11. 5. 2015
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 20. 7. 2005 do 29. 5. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele 160, počet akcií: 11 687 501.
od 29. 5. 2014
S kmenovými akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti podle zákona a stanov společnosti.
od 27. 3. 2014 do 29. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele 160, počet akcií: 12 500.
od 27. 3. 2014 do 29. 5. 2014
S kmenovými akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti podle zákona a stanov společnosti.
od 18. 11. 2013 do 27. 3. 2014
Akcie na majitele 2, počet akcií: 1 000 000.
od 18. 11. 2013 do 27. 3. 2014
Akcie jsou imobilizovány
od 1. 12. 2008 do 18. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 12. 2008 do 18. 11. 2013
Akcie na jméno emitované společností je možno převádět pouze při zachování práva na realizaci předkupního práva pro stávající akcionáře a s předchozím souhlasem dozorčí rady.
od 20. 7. 2005 do 1. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
Statutární orgán
od 20. 12. 2018
Ing. JAROSLAV TVRDÍK - Předseda představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 24. 10. 2018
den vzniku funkce: 24. 10. 2018
od 20. 12. 2018
Ing. ROMAN NÁHONČÍK - Místopředseda představenstva
Líbeznice, Zlonínská, PSČ 250 65
den vzniku členství: 24. 10. 2018
den vzniku funkce: 24. 10. 2018
od 20. 12. 2018
MARIAN SEVERA - Člen představenstva
Květnice, Vřesová, PSČ 250 82
den vzniku členství: 24. 10. 2018
od 18. 10. 2018 do 20. 12. 2018
JIANING QIANG - člen představenstva
Chaoyang District, Peking, Xibahexili 9-904, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 10. 9. 2018 - 24. 10. 2018
od 14. 11. 2017 do 20. 12. 2018
Ing. VLADIMÍR CHMELÍČEK - člen představenstva
Most, Česká, PSČ 434 01
den vzniku členství: 19. 9. 2017 - 24. 10. 2018
od 28. 1. 2017
XIAOKUN LI - člen představenstva
Praha - Staré Město, U milosrdných, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 9. 2015
od 20. 12. 2016
Ing. Arch. KAMIL ŠPENDLA - člen představenstva
Bratislava, F. Schmuckera 7, PSČ 851 10, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 11. 2016
od 20. 12. 2016 do 14. 11. 2017
Ing. JIŘÍ CHARVÁT - člen představenstva
Praha - Bohnice, Eledrova, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 11. 2016 - 18. 9. 2017
od 8. 9. 2016 do 1. 2. 2017
JAN KLIMEŠ - člen představenstva
Praha - Žižkov, Přemyslovská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 24. 1. 2017
od 8. 9. 2016 do 24. 9. 2018
JOSEF HEHEJÍK - člen představenstva
Kladno - Kročehlavy, náměstí Sítná, PSČ 272 01
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 10. 9. 2018
od 13. 5. 2016 do 28. 1. 2017
XIAOKUN LI - člen představenstva
Praha - Řepy, Na Fialce II, PSČ 163 00
den vzniku členství: 14. 9. 2015
od 26. 1. 2016 do 13. 5. 2016
XIAOKUN LI - člen představenstva
Budiměřice - Šlotava, , PSČ 288 02
den vzniku členství: 14. 9. 2015
od 26. 1. 2016 do 20. 12. 2016
Ing. PAVEL HERMAN - člen představenstva
Praha - Kunratice, Netolická, PSČ 148 00
den vzniku členství: 16. 12. 2015 - 22. 11. 2016
od 24. 9. 2015 do 26. 1. 2016
JIŘÍ UVÍRA - člen představenstva
Praha - Staré Město, Národní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 14. 9. 2015 - 15. 12. 2015
od 11. 5. 2015 do 24. 9. 2015
Ing. PAVEL HERMAN - místopředseda představenstva
Praha - Kunratice, Netolická, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 14. 9. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 14. 9. 2015
od 11. 5. 2015 do 24. 9. 2015
Ing. PETR BLAŽEK - člen představenstva
Tišnov, Lomnická, PSČ 666 01
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 14. 9. 2015
od 11. 11. 2013 do 11. 5. 2015
EVA KROPOVÁ - místopředseda představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 4. 9. 2013 - 31. 3. 2015
od 11. 11. 2013 do 11. 5. 2015
OTAKAR BINDER
Brno - Pisárky, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 30. 3. 2015
od 11. 11. 2013 do 8. 9. 2016
ZDENĚK RADIL - předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 9. 2013 - 30. 6. 2016
od 18. 8. 2013 do 11. 11. 2013
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 18. 8. 2013 do 11. 11. 2013
Ing. EVA KROPOVÁ - místopředseda představenstva
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 18. 8. 2013 do 11. 11. 2013
Ing. OTAKAR BINDER - člen představenstva
Brno - Pisárky, Preslova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 18. 8. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda představenstva
Praha 3, Blahníkova 610/3, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 18. 8. 2013
Ing. Eva Kropová - místopředseda představenstva
Třinec, Karpentná 64, PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 18. 8. 2013
Ing. Otakar Binder - člen představenstva
Brno, Presslova 5, PSČ 602 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
JUDr. Ing. Zdeněk Radil - předseda představenstva
Praha 10, Průhonická 217/31, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Jiří Šťastný - člen představenstva
Ratíškovice, 932, PSČ 696 02
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Ing. Jindra Radilová - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Na Plzeňce 1235/2, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 17. 9. 2015
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)dva členové představenstva společně, nebo b)samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 27. 3. 2014 do 17. 9. 2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo b)dva členové představenstva společně nebo c)samostatně člen představenstva, byl-li k tomuto jednání v určitém rozsahu a na určitou dobu zmocněn.
od 24. 11. 2008 do 27. 3. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak , že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá.
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Navenek jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 3. 4. 2019
HANA OBŠILOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Suchdol, Májová, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 20. 12. 2018
ŠTEFAN FÜLE - Člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Melodická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 24. 10. 2018
od 20. 12. 2018
Mgr. GABRIELA ŠÍMOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Františka Křížka, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 10. 2018
od 24. 9. 2018 do 3. 4. 2019
PETR HOŘÍNEK - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Podolské nábřeží, PSČ 147 00
den vzniku členství: 10. 9. 2018 - 28. 2. 2019
od 13. 9. 2018
XIA REN - Předseda dozorčí rady
Peking, Haidian district, San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401, Čínská lidová republika
den vzniku členství: 5. 9. 2018
den vzniku funkce: 5. 9. 2018
od 28. 7. 2018 do 20. 12. 2018
Ing. ROMAN NÁHONČÍK - Člen dozorčí rady
Líbeznice, Zlonínská, PSČ 250 65
den vzniku členství: 11. 6. 2018 - 24. 10. 2018
od 21. 11. 2016 do 13. 9. 2018
Ing. MARCELA HRDÁ - Předseda dozorčí rady
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 5. 9. 2018
den vzniku funkce: 25. 10. 2016 - 5. 9. 2018
od 21. 11. 2016 do 24. 9. 2018
Mgr. DANIELA JIRÁSKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Holubova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 11. 2016 - 10. 9. 2018
od 9. 11. 2016 do 1. 9. 2018
TOMÁŠ BŮZEK - Člen dozorčí rady
Praha - Radlice, Na vysoké I, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 10. 2016 - 30. 6. 2018
od 12. 10. 2016 do 12. 10. 2016
JUDr. ZDENĚK RADIL - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Průhonická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016 - 5. 9. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016 - 5. 9. 2016
od 8. 9. 2016 do 21. 11. 2016
Ing. MARCELA HRDÁ - člen dozorčí rady
Řitka, Za Štěpnicí, PSČ 252 03
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 26. 1. 2016 do 8. 9. 2016
JAROSLAV TVRDÍK - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Mrkvičkova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015 - 30. 6. 2016
od 26. 1. 2016 do 9. 11. 2016
Ing. RADEK PLACANDA - předseda dozorčí rady
Čelákovice - Sedlčánky, Pavla Ježdíka, PSČ 250 88
den vzniku členství: 15. 12. 2015 - 24. 10. 2016
den vzniku funkce: 16. 12. 2015 - 24. 10. 2016
od 26. 1. 2016 do 7. 9. 2017
MILOŠ BADIDA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015 - 30. 5. 2017
den vzniku funkce: 16. 12. 2015 - 30. 5. 2017
od 17. 9. 2015 do 26. 1. 2016
Ing. EVA KROPOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 14. 10. 2015
od 11. 5. 2015 do 17. 9. 2015
Ing. EVA KROPOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Karpentná, , PSČ 739 94
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
od 11. 11. 2013 do 11. 5. 2015
PETR BIČ
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 31. 3. 2015
od 11. 11. 2013 do 26. 1. 2016
MARTIN BURDA - předseda dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Svornosti, PSČ 739 61
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 14. 10. 2015
den vzniku funkce: 4. 9. 2013 - 14. 10. 2015
od 11. 11. 2013 do 26. 1. 2016
GRZEGORZ HÓTA
Hrádek, , PSČ 739 97
den vzniku členství: 4. 9. 2013 - 14. 10. 2015
od 18. 8. 2013 do 11. 11. 2013
Ing. PETR BIČ - člen dozorčí rady
Velké Popovice, , PSČ 251 69
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 2. 8. 2013 do 11. 11. 2013
Ing. GRZEGORZ HÓTA - člen dozorčí rady
Hrádek, , PSČ 739 97
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 2. 8. 2013
Ing. Grzegorz Hóta - člen dozorčí rady
Hrádek, 405, PSČ 739 97
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 18. 8. 2013
Ing. Petr Bič - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Oldřichovská 1201, PSČ 739 61
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 24. 11. 2008 do 11. 11. 2013
Martin Burda - předseda dozorčí rady
Třinec XI - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 4. 9. 2013
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Aleš Radil - předseda dozorčí rady
Světlá nad Sázavou, U Stromečku 791, PSČ 582 91
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Martin Kolář - člen dozorčí rady
Brno, Šemberova 1121/22, PSČ 635 00
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2008
Hana Vysloužilová - člen dozorčí rady
Hoštice, 97, PSČ 768 13
den vzniku členství: 20. 7. 2005 - 1. 10. 2008
Akcionáři
od 21. 6. 2017
LAPASAN s.r.o., IČO: 03311384
Praha - Nové Město, Na příkopě, PSČ 110 00
od 21. 10. 2016 do 21. 6. 2017
LAPASAN s.r.o., IČO: 03311384
Praha - Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Expobank CZ 2 582,20 Kč
Česká spořitelna 2 591,00 Kč
Komerční banka 2 601,59 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 650,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+136
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+28
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+24
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-93
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-138
+
-

Články na Heroine.cz

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Vnímám teď chlapy přes filtr, říká herečka Anežka Pithartová

Za dvanáctiletou Týnu se při natáčení dokumentu V síti vydávala jedenadvacetiletá Anežka...více

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Mohlo by se zdát, že žijeme v zemi s relativně fungujícím zdravotnictvím, kde se o nás...více

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services