ALEVEN Plazy, a.s., IČO: 27616886 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ALEVEN Plazy, a.s. Údaje byly staženy 6. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 27616886. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27616886 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 2006
Obchodní firma
od 1. 11. 2006

ALEVEN Plazy, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 1. 11. 2006

27616886

DIČ

CZ27616886

Identifikátor datové schránky:gh5cqb7
Právní forma
od 1. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11227 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
- Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor
Ostatní skutečnosti
od 24. 11. 2015
- Valná hromada společnosti dne 13.11.2015 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jiří Chlistovský, datum narození: 30.10.1963, bytem Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 29301 (Hlavní akcionář), který byl ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanoven í § 375 ZOK a je ke dni konání valné hromady Společnosti vlastníkem 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 15 0.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a dále na základě předložení 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenov ité hodnotě 10.000,- Kč každá a hromadné akcie č. 01, nahrazující 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % zá kladního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %, a že tedy Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předkládat valné hrom adě návrh na přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů, tj. 15 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vyd aných jako listinné cenné papíry, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastník em všech akcií Společnosti, jejichž vlastníci jsou k tomuto okamžiku ostatní (menšinoví) akcionáři Společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie. 3. Výše protiplnění Valná hromada Společnosti určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění ve výši 69.456 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) za jednu (1) kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako listinný cenný papír (Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šofferem, zn alcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku (Znalecký posudek). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a. s. (Banka) peněžní prostředky ve výši 1.141.840,- Kč, tj. ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výš i obvyklé v době přechodu vlastnického práva, a tato skutečnost byla doložena Společnosti předložením potvrzení vystaveného Bankou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastni ckého práva; v době prodlení nemohou požadovat Protiplnění. Akcie budou předkládány v sídle Společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00hodin do 16.00hodin. Banka poskytne Protiplnění a úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva oprávněným osobám bez z bytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají akcie Společnosti, a to na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání akcií. Osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník nu ceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo ještě pře d přechodem vlastnického práva zaniklo. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění na základě předložení akcií Společnosti nebo prokázání zástavního práva k akciím Společnosti s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně mus í předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuální výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platn ým průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající za akcionáře - právnickou osobu.
od 15. 4. 2015 do 20. 5. 2015
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 31.3.2015 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva miliony korun česk ých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v penězích s tím, že upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou set (200) kusů nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií. Upisování nových akcií proběhne s využitím přednostního práva ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je Ing. Jiří Chlistovský, nar. 30.10.1963. Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Upisovatel/é splatí emisní kurs nových akcií v penězích na účet č. 182xxxx, vedený u Československé obchodní banky a.s., a to sice 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu akcií nejpozději do třiceti (30) dnů po úpisu nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporací ch, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 zákona o obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v Obchodním věstníku, 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) s využitím přednostního práva se upisuje všech 200 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) v listinné podobě, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií . Tyto akcie budou upsány v druhém kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v případném druhém kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání upsání nových akcií činí dva (2) týdny a začíná běžet ode dne 27.04.2015 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dvoutisícího patnáctého), 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) předmětem úpisu budou akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisovaní s možností využití přednostního práva, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje bez využití přednostního práva určeným zájemcem jsou následující: 1)místem pro upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2)lhůta pro upsání nových akcií činí dva (2) týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně, 3)emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na jednu akcii a splácí se v penězích.
od 1. 11. 2006
- Společnost vznikla rozdělením se založením nových právnických osob a to rozdělením společnosti ALEVEN a.s., se sídlem Plazy 103, Mladá Boleslav, IČ 26723344 s tím, že na společnost přešlo jmění zanikající společnosti ALEVEN a.s., jak bylo uvedeno v projek tu rozdělení. Současně rozdělením vznikla společnost ALEVEN Jablonec a.s., se sídlem Plazy 103, Mladá Boleslav.
Kapitál
od 20. 5. 2015
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2006 do 20. 5. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2015
Akcie na jméno 150 000, počet akcií: 200.
od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 18. 11. 2016
Dipl. Ing. JIŘÍ CHLISTOVSKÝ - předseda představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, S. K. Neumanna, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 17. 12. 2014 do 15. 4. 2015
Ing. MILOSLAV HORÁČEK - člen
Chocnějovice, , PSČ 294 13
den vzniku členství: 3. 12. 2014 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 17. 12. 2014
JUDr. František Kozderka - člen představenstva
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 23. 6. 2014
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Jitka Jungmannová - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, U Přehrady 57, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 18. 11. 2016
Dipl. Ing. Jiří Chlistovský - předseda představenstva
Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Dipl. Ing. Jiří Chlistovský - předseda
Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Jitka Jungmannová - člen
Jablonec nad Nisou, U Přehrady 57, PSČ 466 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
JUDr. František Kozderka - člen
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 15. 4. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva.
od 17. 12. 2014 do 15. 4. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 8. 2017
VLASTA CHLISTOVSKÁ - člen
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, S. K. Neumanna, PSČ 293 01
den vzniku členství: 31. 7. 2017
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Marie Chlistovská - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, U Zahrádek 1417, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Mgr. Romana Kozderková - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 5. 5. 2016
Jitka Vávrová - předseda dozorčí rady
Most, Kpt. Jaroše 48, PSČ 434 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 13. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 13. 12. 2015
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Jitka Vávrová - předseda
Most, Kpt. Jaroše 48, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Marie Chlistovská - člen
Mladá Boleslav, U Zahrádek 1417, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Mgr. Romana Kozderková - člen
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+7

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+4

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-23

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-61

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-66

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-123

+
-

A tohle už jste četli?

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Jedna ku deseti, že přijdete o peníze. Nová studie k dluhopisům

Každá desátá firma, která vydala dluhopisy po roce 2013, skončila v insolvenci. V polovině případů je to do tří let od vydání první emise. Ukazuje to nová analýza forenzní společnosti Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování hospodářské kriminality.

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Do žebříčku nejbohatších Čechů se dostalo sedm nováčků

Nejbohatším Čechem je Renáta Kellnerová. Vdova po zakladateli a hlavním majiteli PPF Petru Kellnerovi ovládá majetek v hodnotě 385,2 miliardy korun. Ukazuje to nový žebříček, který vydal magazín Forbes.

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

Tady a teď. Developer musí číst poptávku

„Síla a zázemí nám dávají komfort hledat příležitosti tam, kde by jiní už riskovali,“ říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Developer tak nabízí méně obvyklé koncepty: pro investory malometrážní byty na pronajmutí studentům nebo podnikatelům bydlení a provozovnu zároveň. A pro všechny, co dělají v realitách, jen tam bokem chytré aplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Rusko se řítí do ekonomické sebevraždy. Hromadný exodus ji urychlí

Úprk mužů z Ruska a velké ztráty ruské armády během agrese na Ukrajině ukazují, že problém, který si...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services