Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ALEVEN Plazy, a.s.
IČO: 27616886

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 2006
Obchodní firma
od 1. 11. 2006

ALEVEN Plazy, a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 11. 2006

27616886

DIČ

CZ27616886

Identifikátor datové schránky:gh5cqb7
Právní forma
od 1. 11. 2006
Akciová společnost
Spisová značka11227 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 12. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
- Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor
Ostatní skutečnosti
od 24. 11. 2015
- Valná hromada společnosti dne 13.11.2015 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Ing. Jiří Chlistovský, datum narození: 30.10.1963, bytem Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 29301 (Hlavní akcionář), který byl ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanoven í § 375 ZOK a je ke dni konání valné hromady Společnosti vlastníkem 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry a 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 15 0.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a dále na základě předložení 185 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenov ité hodnotě 10.000,- Kč každá a hromadné akcie č. 01, nahrazující 200 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31.850.000,- Kč, což představuje 99,53125 % zá kladního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 99,53125 %, a že tedy Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předkládat valné hrom adě návrh na přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů, tj. 15 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, vyd aných jako listinné cenné papíry, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastník em všech akcií Společnosti, jejichž vlastníci jsou k tomuto okamžiku ostatní (menšinoví) akcionáři Společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie. 3. Výše protiplnění Valná hromada Společnosti určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění ve výši 69.456 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých) za jednu (1) kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako listinný cenný papír (Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 116-013/15, ze dne 31.8.2015, vypracovaným Ing. Davidem Šofferem, zn alcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 20.10.2003 pod č.j. Spr 2104/02 pro základní obor ekonomika odvětví účetní evidence, specializace bytové hospodářství a rozšířením oprávnění rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 13.05.2009 pod č.j. Spr 1047/2009 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku (Znalecký posudek). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Česká spořitelna, a. s. (Banka) peněžní prostředky ve výši 1.141.840,- Kč, tj. ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výš i obvyklé v době přechodu vlastnického práva, a tato skutečnost byla doložena Společnosti předložením potvrzení vystaveného Bankou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících akcií Společnosti je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastni ckého práva; v době prodlení nemohou požadovat Protiplnění. Akcie budou předkládány v sídle Společnosti, v pracovní dny vždy od 9.00hodin do 16.00hodin. Banka poskytne Protiplnění a úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva oprávněným osobám bez z bytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají akcie Společnosti, a to na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí Společnosti při předání akcií. Osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy vlastník nu ceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo ještě pře d přechodem vlastnického práva zaniklo. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení Protiplnění na základě předložení akcií Společnosti nebo prokázání zástavního práva k akciím Společnosti s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně mus í předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuální výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat za oprávněného akcionáře - právnickou osobu s platn ým průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající za akcionáře - právnickou osobu.
od 15. 4. 2015 do 20. 5. 2015
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 31.3.2015 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 32.000.000,-Kč (slovy: třicet dva miliony korun česk ých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v penězích s tím, že upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou set (200) kusů nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií. Upisování nových akcií proběhne s využitím přednostního práva ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je Ing. Jiří Chlistovský, nar. 30.10.1963. Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Upisovatel/é splatí emisní kurs nových akcií v penězích na účet č. 182xxxx, vedený u Československé obchodní banky a.s., a to sice 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu akcií nejpozději do třiceti (30) dnů po úpisu nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporací ch, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 zákona o obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v Obchodním věstníku, 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) s využitím přednostního práva se upisuje všech 200 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) v listinné podobě, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis nových akcií . Tyto akcie budou upsány v druhém kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v případném druhém kole jsou následující: 1) místem pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2) lhůta pro vykonání upsání nových akcií činí dva (2) týdny a začíná běžet ode dne 27.04.2015 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dvoutisícího patnáctého), 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), 4) předmětem úpisu budou akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisovaní s možností využití přednostního práva, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje bez využití přednostního práva určeným zájemcem jsou následující: 1)místem pro upsání nových akcií je pracoviště Advokátní kanceláře Bedrna a společníci, na adrese Praha 6, Eliášova 92/21, 2)lhůta pro upsání nových akcií činí dva (2) týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně, 3)emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 150.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) na jednu akcii a splácí se v penězích.
od 1. 11. 2006
- Společnost vznikla rozdělením se založením nových právnických osob a to rozdělením společnosti ALEVEN a.s., se sídlem Plazy 103, Mladá Boleslav, IČ 26723344 s tím, že na společnost přešlo jmění zanikající společnosti ALEVEN a.s., jak bylo uvedeno v projek tu rozdělení. Současně rozdělením vznikla společnost ALEVEN Jablonec a.s., se sídlem Plazy 103, Mladá Boleslav.
Kapitál
od 20. 5. 2015
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2006 do 20. 5. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2015
Akcie na jméno 150 000, počet akcií: 200.
od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 11. 2016
Dipl. Ing. JIŘÍ CHLISTOVSKÝ - předseda představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, S. K. Neumanna, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 17. 12. 2014 do 15. 4. 2015
Ing. MILOSLAV HORÁČEK - člen
Chocnějovice, , PSČ 294 13
den vzniku členství: 3. 12. 2014 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 17. 12. 2014
JUDr. František Kozderka - člen představenstva
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 23. 6. 2014
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Jitka Jungmannová - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, U Přehrady 57, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 18. 11. 2016
Dipl. Ing. Jiří Chlistovský - předseda představenstva
Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Dipl. Ing. Jiří Chlistovský - předseda
Mladá Boleslav, S.K.Neumanna 349, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Jitka Jungmannová - člen
Jablonec nad Nisou, U Přehrady 57, PSČ 466 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
JUDr. František Kozderka - člen
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 15. 4. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva.
od 17. 12. 2014 do 15. 4. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.
od 1. 11. 2006 do 17. 12. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 8. 2017
VLASTA CHLISTOVSKÁ - člen
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III, S. K. Neumanna, PSČ 293 01
den vzniku členství: 31. 7. 2017
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Marie Chlistovská - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, U Zahrádek 1417, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 15. 4. 2015
Mgr. Romana Kozderková - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
od 23. 1. 2012 do 5. 5. 2016
Jitka Vávrová - předseda dozorčí rady
Most, Kpt. Jaroše 48, PSČ 434 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 13. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 13. 12. 2015
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Jitka Vávrová - předseda
Most, Kpt. Jaroše 48, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Marie Chlistovská - člen
Mladá Boleslav, U Zahrádek 1417, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
od 1. 11. 2006 do 23. 1. 2012
Mgr. Romana Kozderková - člen
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1200, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2011
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+39
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+35
+
-
3.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-5
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-104
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-161
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services