Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ÉTA Carinae a.s.
IČO: 27829430

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 2007
Obchodní firma
od 31. 12. 2007

ÉTA Carinae a.s.

Sídlo
od 31. 12. 2007 do 22. 2. 2017
Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00
IČO
od 31. 12. 2007

27829430

DIČ

CZ27829430

Identifikátor datové schránky:njidwis
Právní forma
od 31. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3924 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět činnosti
od 31. 12. 2007
- Správa vlastního majetku
Ostatní skutečnosti
od 1. 3. 2017
- Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění ze dne 10. 11. 2016.
od 29. 5. 2012 do 18. 10. 2012
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 4.5.2012 přijala následující usnesení: „Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti ÉTA Carinae a.s. dle § 213c obchodního zákoníku: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti. 2. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena akcionářům, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, způsobem a za podmínek dále uvedených. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c odst. 6 obchodního zákoníku pověřuje podat n ávrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu akcionářům (dále jen „veřejný návrh smlouvy“) s jejich následným zničením s tím, že v eřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust.§ 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč i kmenové akcie společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 107.640,-Kč. 5. Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 2 měsíců od dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Kupní cena za akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě akcie brané z oběhu na základě veřejného návrhu. Kupní cena je splatná do 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstř íku. 7. K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti v pracovní d ny od 10:00 do 15:00 hod. Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního z ákoníku. 8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 17. 6. 2011
- Na obchodní společnost ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00 jako na nástupnickou společnost v rámci přeměny rozdělované obchodní společnosti DRACAR CZ a.s., IČ: 26821397, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, jejím rozdělením odštěpením sloučením podle ust. § 243 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešla v důsledku této přeměny vyčleněná část jmění rozdělované společnosti v ymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením, a to s účinností ke dni provedení zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku.
od 25. 3. 2011 do 11. 4. 2011
- Mimořádná valná hromada společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 27829430, se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924, dále také jen "společnost", poté co byla seznámena se zprávou představenstva o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 35.000.000,- Kč (slovy třicet pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií; (ii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 125 ks (slovy jedno sto dvacet pět kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun český ch), dále také jen "nové akcie"; (iv) s ohledem na to, že žádné nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku; (v) veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Libor Herber, r.č. xxxx, bytem Praha 10, Strašnice, Mrštíkova 3299/30, PSČ 100 00, dále také jen "upisovatel", který je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vk ladu; (vi) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200. (vii) předem určený zájemce bude upisovat nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti upisovateli, přičemž počátek této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (viii) emisní kurs všech nových akcií činí 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), a je roven úhrnu jmenovitých hodnot všech nových akcií; (ix) emisní kurs všech nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 70200, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeně žitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (x) předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti: - budova č.p. 553, stojící na pozemku parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1060/7 v katastrálním území Moravská Ostrava, - pozemek parc. č. 1061/3 v katastrálním území Moravská Ostrava, - vše zapsáno na LV č. 10074, vedeném pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava., Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 2297-073/2010 ze dne 5. 10. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Miloslavou Bartuškovou, IČ: 40967433, bytem Jiránkova 54, 618 00 Brno, která byla za tím účelem jmenována usnesením Kra jského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4204/2010-11 ze dne 29.7.2010, celkem 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 125 ks (slovy: jedno sto dvacet pět kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.
od 30. 4. 2009 do 1. 6. 2009
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 8.4.2009 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění: 1. Beru na vědomí zprávu představenstva společnosti o důvodech upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. 2. Prohlašuji, že se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávám přednostního práva na upisování akcií při navrhovaném zvýšení základního kapitálu a zároveň vyslovuji svůj souhlas s tím, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání přede m určenému zájemci VANECO HOLDING CORP., specifikovanému v návrhu na zvýšení základního kapitálu. 3. Schvaluji zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti ÉTA Carinae a.s., IČ: 278 29 430, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 3924 (dále také jen "společnost") se z vyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 40 ks (slovy čtyřicet kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). S novými akciemi b udou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. 4. Jediný akcionář společnosti se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář společnosti zároveň vyslovil svůj souhlas s tím, že nové akcie bud ou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému níže. 5. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost VANECO HOLDING CORP., se sídlem Akara Body, 24 De Astro street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands, Company number 1387941 (dále také j en "předem určený zájemce"). 6. Veřejná nabídka akcií nebude realizována. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet pátým dnem po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkonu působnosti valné hromady spole čnosti, do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty p ro upisování akcií. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností, v sídle společnosti ÉTA Carinae a.s., na adrese Ostrava, Mo ravská Ostrava, Sadová 553/8, PSČ 702 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. 7. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který je veden u banky Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21, IČ 492 40 901, pobočka Ostrava, číslo účtu 5025xxxx , a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Možnost započetí peněžité pohledávky vůči pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti
Kapitál
od 18. 10. 2012
Základní kapitál 35 764 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2011 do 18. 10. 2012
Základní kapitál 45 764 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 4. 2011 do 17. 6. 2011
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2009 do 11. 4. 2011
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2007 do 1. 6. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 1. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 125.
od 18. 10. 2012 do 1. 3. 2017
Kmenové akcie na majitele 200 000, počet akcií: 125.
od 17. 6. 2011 do 1. 3. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 11. 4. 2011 do 18. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 175.
od 1. 6. 2009 do 11. 4. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 31. 12. 2007 do 1. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 3. 2017
Ing. LIBOR HERBER - Předseda představenstva
Praha - Strašnice, Mrštíkova, PSČ 100 00
den vzniku členství: 10. 11. 2016
den vzniku funkce: 10. 11. 2016
od 22. 2. 2017 do 1. 3. 2017
Ing. JAROSLAV HOŘÍNEK - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 10. 11. 2016
od 22. 2. 2017 do 1. 3. 2017
PETR KAŠÍK - člen představenstva
Ostrava - Bartovice, Na Okraji, PSČ 717 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 10. 11. 2016
od 25. 12. 2015 do 1. 3. 2017
Ing. LIBOR HERBER - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Mrštíkova, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 12. 2007 - 10. 11. 2016
den vzniku funkce: 16. 11. 2010 - 10. 11. 2016
od 2. 3. 2011 do 25. 12. 2015
Ing. Libor Herber - předseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Mrštíkova, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 12. 2007
den vzniku funkce: 16. 11. 2010
od 2. 3. 2011 do 22. 2. 2017
Ing. Jaroslav Hořínek - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Cholevova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 2. 3. 2011 do 22. 2. 2017
Petr Kašík - člen představenstva
Ostrava - Bartovice, Na Okraji, PSČ 717 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 31. 12. 2007 do 2. 3. 2011
Ing. Libor Herber - člen představenstva
Štítina, Sportovní 300, PSČ 747 91
den vzniku členství: 31. 12. 2007
od 1. 3. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech člen představenstva samostatně.
od 22. 2. 2017 do 1. 3. 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 25. 3. 2011 do 22. 2. 2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 31. 12. 2007 do 25. 3. 2011
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva. Činí-li člen představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisuje je tak, že k napsané, otištěné nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 1. 3. 2017
KARIN HERBEROVÁ - Předseda dozorčí rady
Štítina, Sportovní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 10. 11. 2016
den vzniku funkce: 10. 11. 2016
od 25. 12. 2015 do 1. 3. 2017
KARIN HERBEROVÁ - člen dozorčí rady
Štítina, Sportovní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 9. 2. 2011 - 10. 11. 2016
od 25. 7. 2014 do 1. 3. 2017
MARTINA LIČKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Patrice Lumumby, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 10. 11. 2016
od 21. 8. 2013 do 1. 3. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - předseda dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 9. 2. 2011 - 10. 11. 2016
den vzniku funkce: 9. 2. 2011 - 10. 11. 2016
od 25. 3. 2011 do 21. 8. 2013
Mgr. Ing. Hana Továrková - předseda dozorčí rady
Brno, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 9. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 2. 2011
od 25. 3. 2011 do 25. 12. 2015
Karin Herberová - člen dozorčí rady
Štítina, Sportovní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 9. 2. 2011
od 2. 3. 2011 do 25. 7. 2014
Martina Karpíšková - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Patrice Lumumby, PSČ 700 30
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 31. 12. 2007 do 2. 3. 2011
Petr Vitouš - člen dozorčí rady
Bohuňovice, Loděnická 299, PSČ 783 14
den vzniku členství: 31. 12. 2007 - 28. 6. 2010
od 31. 12. 2007 do 25. 3. 2011
Mgr. Ing. Hana Továrková - předseda dozorčí rady
Brno, Jasanová 3c, PSČ 637 00
den vzniku členství: 31. 12. 2007 - 9. 2. 2011
den vzniku funkce: 31. 12. 2007 - 9. 2. 2011
od 31. 12. 2007 do 25. 3. 2011
Karin Herberová - člen dozorčí rady
Štítina, Sportovní 300, PSČ 747 91
den vzniku členství: 31. 12. 2007 - 9. 2. 2011
Akcionáři
od 19. 11. 2008 do 1. 6. 2009
Ing. Libor Herber
Štítina, Sportovní 300, PSČ 747 91
od 31. 12. 2007 do 19. 11. 2008
MONEY CONSULTING, a.s., IČO: 26911604
Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+110
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+90
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-159
+
-
4.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-192
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-205
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services