BAZ Czech, a.s., IČO: 28204298 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BAZ Czech, a.s. Údaje byly staženy 5. 9. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 28204298. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28204298 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 2007
Obchodní firma
od 17. 12. 2007

BAZ Czech, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 17. 12. 2007

28204298

Identifikátor datové schránky:mcpc3bf
Právní forma
od 17. 12. 2007
Akciová společnost
Spisová značka13047 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 12. 2007 do 5. 5. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 5. 5. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 31. 8. 2023 do 31. 8. 2023
- Valná hromada dne 22. 8. 2023 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. z v y š u j e v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOK), plně splacený základní kapitál Společnosti o částku 299.000,- Kč (slovy: d vě stě devadesát devět tisíc korun českých), tedy ze stávající zapsané výše a zcela splacené částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nové výše základního kapitálu 2.299.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát devět tisíc korun českých), a to upsáním (i) 2 415 (slovy: dva tisíce čtyři sta patnáct) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: sto korun českých) na jednu akcii nazvaných jako zvláštní akcie B, se kterým jsou spojena práva a povinnosti popsané níže, které budou vydány jako cenné papíry na jméno (dále jen Nové akcie B), a (ii) 575 (slovy: pět set sedmdesát pět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: sto korun českých) na jednu akcii nazvaných jako zvláštní akcie C, se kterým jsou spojena práva a povinnosti popsané níže, které bud ou vydány jako cenné papíry na jméno (dále jen Nové akcie C), představujících peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Nové akcie B a Nové akcie C nepeněžitými vklady; - Nové akcie B a Nové akcie C nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a budou omezeně převoditelné za podmínek uvedených v čl. IV/ odst. 10 stanov Společnosti, tj. jejich převoditelnost bude podmíněna souhlasem představenstva; - s Novými akciemi B budou spojena následující zvláštní práva a povinnosti: ode dne upsání Nových akcií B jejich prvními nabyvateli do dne, ve kterém uplynou 3 roky od jejich úpisu, (dále jen Přechodné období) není s Novými akciemi B spojeno právo akcioná ře jako společníka podílet se na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne způsobem popsaným ve stanovách Společnosti jinak, ani na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. Během Přechodného období dále nesmí vlastník Nových akcií B (i) podnikat v žádném z následujících předmětů podnikání, jež jsou předmětem podnikání společností ovládaných Společností: poskytování účetních služeb včetně zpracování mezd, daňové poradenství, transakční poraden ství, poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy (dále jen Vyhrazený předmět podnikání), a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti či osob ovládaných Společností (dále jen O vládané osoby) pro jiného, (ii) být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby s předmětem podnikání obdobným Vyhrazenému předmětu podnikání nebo osobou v obdobném postavení, (iii) účastnit se jako společník na podnikání jiné obcho dní korporace se stejným nebo obdobným předmětem podnikání jako je Vyhrazený předmět podnikání, a to vždy s výjimkou případů, kdy vlastník Akcií B takto jedná ve prospěch Společnosti nebo Ovládané osoby. Ode dne následujícího po posledním dni Přechodného období jsou s Novými akciemi B spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací; - s Novými akciemi C budou spojena následující zvláštní práva a povinnosti: vlastník Nových akcií C nesmí (i) podnikat ve Vyhrazeném předmětu podnikání, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti nebo Ovládané osoby pro jin ého, (ii) být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby s předmětem podnikání obdobným Vyhrazenému předmětu podnikání nebo osobou v obdobném postavení, (iii) účastnit se jako společník na podnikání jiné obchodní korporace se stejný m nebo obdobným předmětem podnikání jako je Vyhrazený předmět podnikání, a to vždy s výjimkou případů, kdy vlastník Akcií C takto jedná ve prospěch společnosti nebo Ovládané osoby; - Nové akcie B a Nové akcie C nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 489 odst. 1 ZOK; dále nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujícíc h ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali; - Nové akcie B a Nové akcie C budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK; - Nové akcie B a Nové akcie C budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou Tomáš Novák, nar. 31. 1. 1978, bytem Skloněná 308/16, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen Tomáš Novák); Petr Studnička, nar. 4. 7. 1977, bytem Hyacintová 3287/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (dále jen Petr Studnička); Przemyslaw Oleksy, nar. 24.9.1977, bytem Sarmacka 12H/30, 02-972 Varšava, Polská republika (dále jen Przemyslaw Oleksy); Zuzana Kolárová, nar. 17. 8. 1978, bytem Rakytníková 574/8, 85110 Bratislava, Slovenská republika (dále jen Zuzana Kolárová); (společně dále též jen Předem určení zájemci), a to takto: Tomáši Novákovi bude nabídnuto k upsání 1 150 (slovy: tisíc sto padesát) kusů Nových akcií B, tj. akcií se zvláštními právy a povinnostmi nazvaných jako zvláštní akcie B vydané jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: sto korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 115 000 Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých) za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 115 000 Kč (s lovy: sto patnáct tisíc korun českých); Petru Studničkovi bude nabídnuto k upsání 1 150 (slovy: tisíc sto padesát) kusů Nových akcií B, tj. akcií se zvláštními právy a povinnostmi nazvaných jako zvláštní akcie B vydané jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 K č (slovy: sto korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 115 000 Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých) za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 115 000 Kč (slovy: sto patnáct tisíc korun českých); Zuzaně Kolárové bude nabídnuto k upsání 115 (slovy: sto patnáct) kusů Nových akcií B, tj. akcií se zvláštními právy a povinnostmi nazvaných jako zvláštní akcie B vydané jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: sto korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 11 500 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 11 500 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých); Przemyslawu Oleksymu bude nabídnuto k upsání 575 (slovy: pět set sedmdesát pět) kusů Nových akcií C, tj. akcií se zvláštními právy a povinnostmi nazvaných jako zvláštní akcie C vydané jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: sto korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 57 500 Kč (slovy: padesát sedm tisíc pět set korun českých) za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výš i 57 500 Kč (slovy: padesát sedm tisíc pět set korun českých); - lhůta pro upisování Nových akcií B a Nových akcií C, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) každému Předem určenému zájemci; představenstvo Společnosti je povinno odeslat Návrh každému Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; - emisní kurs Nových akcií B a Nových akcií C bude roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: sto korun českých) bude ve výši 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), emisní ážio bude nulové. Dosavadní a kcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - upisování Nových akcií B a Nových akcií C bude provedeno na adrese Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5; - lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií B a Nových akcií C se stanovuje takto: každý z Předem určených zájemců je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návr hu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo 2114xxxx vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo 649482 42.
od 1. 7. 2023
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 23. 5. 2023, došlo k odštěpení dvou částí jmění společnosti BAZ Czech, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 28204298, jako společnosti roz dělované, a k přechodu jedné z těchto částí jmění na nástupnickou společnost RVR Czech, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 24300136, a druhé z těchto částí jmění na nástupnickou společnost SC Czech AEC, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 11979747.
od 3. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 3. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 5. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 3. 2014 do 3. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 3. 2014 do 3. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 31. 8. 2023
Základní kapitál 2 299 000 Kč, splaceno err %.
od 17. 12. 2007 do 31. 8. 2023
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 31. 8. 2023
Akcie A. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
od 31. 8. 2023
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 2 415 v listinné podobě.
od 31. 8. 2023
Akcie B. S akciemi B jsou spojena práva uvedená v ustanovení článku VI/ odstavce 5. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
od 31. 8. 2023
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 575 v listinné podobě.
od 31. 8. 2023
Akcie C. S akciemi C jsou spojena práva uvedená v ustanovení článku VI/ odstavce 6. stanov společnosti. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
od 18. 12. 2013 do 31. 8. 2023
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 17. 12. 2007 do 18. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 9. 2022
RUDOLF VŘEŠŤÁL - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Prokopova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 8. 2022
den vzniku funkce: 1. 8. 2022
od 9. 9. 2022
Petra RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 8. 2022
den vzniku funkce: 1. 8. 2022
od 19. 2. 2020 do 9. 9. 2022
PETRA RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2017 - 1. 8. 2022
den vzniku funkce: 17. 12. 2017 - 1. 8. 2022
od 23. 2. 2019 do 19. 2. 2020
PETRA RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Karoliny Světlé, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2017
od 29. 11. 2018 do 23. 2. 2019
PETRA RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2017
od 29. 11. 2018 do 9. 9. 2022
RUDOLF VŘEŠŤÁL - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Prokopova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 12. 2017 - 1. 8. 2022
den vzniku funkce: 21. 12. 2017 - 1. 8. 2022
od 20. 1. 2016 do 29. 11. 2018
PETRA RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 17. 12. 2017
den vzniku funkce: 27. 5. 2014 - 17. 12. 2017
od 3. 6. 2014 do 20. 1. 2016
PETRA RYCHNOVSKÁ - místopředseda představenstva
Praha - Bubeneč, Čechova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 27. 5. 2014
od 3. 6. 2014 do 29. 11. 2018
RUDOLF VŘEŠŤÁL - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Prokopova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 21. 12. 2017
den vzniku funkce: 27. 5. 2014 - 21. 12. 2017
od 27. 1. 2014 do 3. 6. 2014
PETRA RYCHNOVSKÁ - předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Čechova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 12. 2012 - 27. 5. 2014
od 27. 1. 2014 do 3. 6. 2014
RUDOLF VŘEŠŤÁL - místopředseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Prokopova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 12. 2012 - 27. 5. 2014
od 27. 1. 2014 do 3. 6. 2014
TOMÁŠ NOVÁK - člen představenstva
Praha 9 - Vysočany, Skloněná, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 27. 5. 2014
od 1. 8. 2013 do 27. 1. 2014
PETRA RYCHNOVSKÁ - předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Čechova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 17. 12. 2012
od 31. 7. 2013 do 27. 1. 2014
TOMÁŠ NOVÁK - člen představenstva
Praha 9 - Vysočany, Skloněná, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
od 26. 7. 2013 do 27. 1. 2014
RUDOLF VŘEŠŤÁL - místopředseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Prokopova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 21. 12. 2012
od 20. 8. 2009 do 26. 7. 2013
Rudolf Vřešťál - místopředseda představenstva
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 21. 12. 2012
od 15. 6. 2009 do 20. 8. 2009
Rudolf Vřešťál - člen představenstva
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007
od 15. 6. 2009 do 31. 7. 2013
Tomáš Novák - člen představenstva
Praha 9, Skloněná 308/16, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 21. 12. 2012
od 15. 6. 2009 do 1. 8. 2013
Petra Rychnovská - předseda představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2007 - 17. 12. 2012
od 17. 12. 2007 do 15. 6. 2009
Petra Rychnovská - člen představenstva
Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ 530 02
den vzniku členství: 17. 12. 2007
od 3. 6. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná každý z členů představenstva samostatně.
od 5. 5. 2014 do 3. 6. 2014
Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 20. 8. 2009 do 5. 5. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, za které jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý z nich samostatně.
od 17. 12. 2007 do 20. 8. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 10. 2019
PETR STUDNIČKA - předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 7. 8. 2019
den vzniku funkce: 7. 8. 2019
od 29. 11. 2018 do 12. 10. 2019
DANIEL HLAVICA - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 7. 2014 - 22. 7. 2019
den vzniku funkce: 22. 7. 2014 - 22. 7. 2019
od 26. 2. 2016 do 29. 11. 2018
DANIEL HLAVICA - předseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 22. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 22. 7. 2014
od 17. 3. 2014 do 3. 6. 2014
VERONIKA BERÁNKOVÁ - člen dozorčí rady
Kladno - Dubí, Jeseniova, PSČ 272 03
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 27. 5. 2014
od 17. 3. 2014 do 3. 6. 2014
VERONIKA ALTMANOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Na Slatince, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 27. 5. 2014
od 24. 11. 2013 do 17. 3. 2014
VERONIKA ALTMANOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Na Slatince, PSČ 106 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 3. 2009
od 15. 8. 2013 do 24. 11. 2013
VERONIKA ALTMANOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Zdiměřická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 3. 2009
od 20. 8. 2009 do 26. 2. 2016
Daniel Hlavica - předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 7. 2009
den vzniku funkce: 22. 7. 2009
od 17. 12. 2007 do 20. 8. 2009
Michaela Sýkorová - předseda dozorčí rady
Humpolec, Na Rybníčku 1320, PSČ 396 01
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 22. 7. 2009
den vzniku funkce: 17. 12. 2007 - 22. 7. 2009
od 17. 12. 2007 do 15. 8. 2013
Veronika Altmanová - člen dozorčí rady
Oráčov, 155, PSČ 270 32
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 3. 2009
od 17. 12. 2007 do 17. 3. 2014
Veronika Beránková - člen dozorčí rady
Kladno - Dubí, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku členství: 17. 12. 2007 - 17. 3. 2009
Akcionáři
od 17. 12. 2007 do 15. 6. 2009
ASB Prague, s.r.o., IČO: 47902728
Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+4

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

0

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

0

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-2

+
-
Zdeněk  Pohlreich
+
-
Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-5

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services