Tenis Votice a.s.
IČO: 28958977

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 9. 2009
Obchodní firma
od 16. 9. 2009

Tenis Votice a.s.

Sídlo
od 16. 9. 2009 do 20. 11. 2013
Praha 3, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00
IČO
od 16. 9. 2009

28958977

DIČ

CZ28958977

Identifikátor datové schránky:hfnxgxh
Právní forma
od 16. 9. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15544 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 4. 2014
- Hostinská činnost
od 22. 4. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 16. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 13. 3. 2017
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících zákona o obchodních korporacích takto: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč (deset milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 (čtyři) kusy kmenových a kcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost nebude omezena (dále též jen Akcie). Akcie mají být upsány jediným akcionářem Společnosti, ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o přednostním právu akcionářů se nepoužije. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři Společnosti, to je společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., identifikační číslo 281 03 726 , se sídlem Košická 1551/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 15495 (dále též jen zájemce). Akcie je možné upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení n ávrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou , tzn. 1 (jedna) akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) bude upsána s emisním kursem 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 231xxxx vedený u Československé obchodní banky, a. s.
od 22. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 4. 2014 do 1. 1. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 22. 4. 2014 do 1. 1. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 6. 2013 do 20. 11. 2013
- Valná hromada dne 19. 6. 2013 přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 57 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých) o částku 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) na částku 64 000 000,--Kč (šedesát čtyři milionů korun českých). Upisovaní akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 (sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v listinné podobě, no vě vydané akcie nebudou kótované. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť stávající akcionáři společnosti se vzdali svého zákonného přednostního práva na upsání akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawfo rd House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, za následujících podmínek: Společnost LAVADA CONSULTING LIMITED upíše 7 (sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě tj. 1 000 00 0,--Kč (jeden milion korun českých) na 1 (jednu) akcii. Všechny nové akcie lze upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne konání řádné valné hromady. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsán í akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Celá výše emisního kursu upsaných akcí musí být splacena ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet společnosti, číslo úč tu 259xxxx vedený u Československé obchodní banky a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce.
od 27. 7. 2011 do 12. 8. 2011
- Základní kapitál společnosti Tenis Votice a.s. se zvyšuje z částky 7 000 000,--Kč (sedm milionů korun českých) o částku 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých) na částku 57 000 000,--Kč (padesát sedm milionů korun českých). Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, kteří se svého práva vzdali. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějícími na majitele v lis tinné podobě, nově vydané akcie nebudou kótované. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawfo rd House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s. Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Tenis Votice a.s. s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je p rávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Tenis Votice a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku příslušného soudu. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy 2 500 000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) za 1 (jednu) akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tenis Votice a.s. - Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Lhůta pro upisování akcií, tj, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti Tenis Votice a.s. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem předem určeného zájemce. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Tenis Votice a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předem určený zájemce společnost LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrovaná pod číslem 5350077, je oprávněna vůči pohledávce obchodní společnosti Tenis Votice a.s. na splacení emisního kursu ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milio nů korun českých) započítat pohledávku ve výši 50 000 000,--Kč (padesát milionů korun českých), která jí vznikla dle smlouvy o úvěru ze dne 14.03.2011. Existenci pohledávky dokládá stanovisko auditora společnosti Auditea, s.r.o., identifikační číslo 609 1 2 871, se sídlem Prasek 8, Nový Bydžov, PSČ 504 21. Existence pohledávky, správnost, výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci, společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED současně se smlouvou o upsání akcií, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o započtení k rukám zmocněnce předem určenéh o zájemce a uzavření smlouvy o započtení zmocněncem předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 2. 2011 do 6. 5. 2011
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 7 000 000,- Kč (slovy sedmmilionů korun českých) o částku 50 000 000,- Kč (slovy padesátmilionů korun českých) na částku 57 000 000,- Kč (slovy padesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií n ad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 ks (dvacet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 403 až 422, nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu n a základním kapitálu společnosti. Každý majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) má přednostní právo na v poměru 1/70 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. jednu nově upisovanou akcii může přednostně upsat maj itel sedmdesáti akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč), majitel dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) má přednostní právo v poměru 50/7 na jednu nově upisovanou akcii (tzn. majitel jedné akcie o jm enovité hodně 2 500 000, - Kč může přednostně upsat sedm nově upisovaných akcií). Upsání 20 ks (dvaceti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2 500 000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) znějících na majitele v listinn é podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti LAVADA CONSULTING LIMITED, se sídlem na adrese United Kingdom, London N3 1RL, Albert Place, Lawford House, 4th Floor, registrované pod číslem 5350077. Emisní kurs 20 ks (dvacet kusů) nově vydávan ých akcií upsaných předem určeným zájemcem společností LAVADA CONSULTING LIMITED bude splacen výhradně peněžitým vkladem na účet číslo 242xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s. akcie budou upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne konání valn é hromady, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti a upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emis ní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.
od 13. 12. 2010 do 14. 1. 2011
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (slovy dvamiliony korun českých) o částku 5,000.000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) na částku 7,000.000,- Kč (slovy sedmmilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc korun českých) - označené čísly 40 1 a 402, nově upisované akcie jsou akcie kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní ážio nevznikne. Upsání 2 ks (dvou kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2,500.000,- Kč (slovy dvamilionypětsettisíc koru n českých znějící na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určenému zájemci společnosti SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Praha 3 Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, IČ 28103726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze, oddíl B, vložka 15495. Valná hromada uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., kte rou má za společností z titulu poskytnuté smlouvy o půjčce ze dne 4.3.2010, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Společnost SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. splatí emisní kur jí upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohl edávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs 2 ks (dvou kusů) nově vydávaných akcií upsaných akcionářem společností SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s. bude splacen výhradně započtením pohledávek tohoto akcionáře na pohledávku společnosti a splacení emisního kursu upsa ných akcií. Akcie budou upsány ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání valné hromad a akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jej ich jmenovití hodnotě.
Kapitál
od 12. 8. 2011
Základní kapitál 57 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 1. 2011 do 12. 8. 2011
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2009 do 14. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 2014
Akcie na jméno 5 000, počet akcií: 400.
od 22. 4. 2014
Akcie na jméno 2 500 000, počet akcií: 22.
od 12. 8. 2011 do 22. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 14. 1. 2011 do 22. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 16. 9. 2009 do 22. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 400.
Statutární orgán
od 8. 11. 2017
MIROSLAV ŠTAMFR - statutární ředitel
Votice, Kaplířova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 31. 10. 2017
od 1. 1. 2017 do 8. 11. 2017
ZDENĚK VOSÁTKA - statutární ředitel
Bystřice, Družstevní, PSČ 257 51
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2017
od 22. 4. 2014 do 1. 1. 2017
LUCIE VOSÁTKOVÁ - člen představenstva
Bystřice, Družstevní, PSČ 257 51
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 31. 12. 2016
od 27. 7. 2011 do 22. 4. 2014
Lenka Vosátková - člen představenstva
Bystřice, Družstevní, PSČ 257 51
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 4. 4. 2014
od 27. 7. 2011 do 1. 1. 2017
Miroslav Štamfr - předseda představenstva
Votice, Kaplířova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
od 27. 7. 2011 do 1. 1. 2017
Miloš Demel - místopředseda představenstva
Votice, Wolkerova 389, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
od 10. 2. 2011 do 27. 7. 2011
Miroslav Štamfr - předseda představenstva
Votice, Kaplířova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
od 16. 9. 2009 do 10. 2. 2011
Miroslav Štamfr - předseda představenstva
Votice, Masarykovo náměstí 294, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009
den vzniku funkce: 16. 9. 2009
od 16. 9. 2009 do 27. 7. 2011
Miloš Demel - místopředseda představenstva
Votice, Wolkerova 389, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
od 16. 9. 2009 do 27. 7. 2011
Lenka Vosátková - člen představenstva
Bystřice, Družstevní 469, PSČ 257 51
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
od 1. 1. 2017
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.
od 22. 4. 2014 do 1. 1. 2017
Společnost zastupují vždy předseda představenstva a člen představenstva společně, nebo všichni 3 (tři) členové představenstva společně.
od 16. 9. 2009 do 22. 4. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a člen představenstva, nebo všichni 3 ( tři) členové představenstva společně.
Správní rada
od 8. 11. 2017
ONDŘEJ KOČKA - předseda správní rady
Votice, Kaplířova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 31. 10. 2017
od 1. 1. 2017 do 8. 11. 2017
ZDENĚK VOSÁTKA - předseda správní rady
Bystřice, Družstevní, PSČ 257 51
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2017
Dozorčí rada
od 9. 3. 2016 do 1. 1. 2017
ONDŘEJ KOČKA - předseda dozorčí rady
Votice, Kaplířova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
od 22. 4. 2014 do 1. 1. 2017
HANA VOSÁTKOVÁ
Bystřice, Družstevní, PSČ 257 51
den vzniku členství: 4. 4. 2014 - 31. 12. 2016
od 23. 10. 2013 do 9. 3. 2016
ONDŘEJ KOČKA - předseda dozorčí rady
Votice, Husova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2011
od 27. 7. 2011 do 23. 10. 2013
Ondřej Kočka - předseda dozorčí rady
Votice, Husova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2011
od 27. 7. 2011 do 22. 4. 2014
Jan Douša - člen dozorčí rady
Votice, Smetanova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 4. 4. 2014
od 27. 7. 2011 do 1. 1. 2017
Luděk Beneš - místopředseda dozorčí rady
Votice, Svat. Čecha, PSČ 259 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2011 - 31. 12. 2016
od 9. 7. 2010 do 27. 7. 2011
Eva Kočková - předseda dozorčí rady
Votice, Husova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 20. 6. 2011
od 16. 9. 2009 do 9. 7. 2010
Ondřej Kočka - předseda dozorčí rady
Votice, Husova 419, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 9. 2009 - 28. 6. 2010
od 16. 9. 2009 do 27. 7. 2011
Luděk Beneš - místopředseda dozorčí rady
Votice, Svatopluka Čecha 691, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
den vzniku funkce: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
od 16. 9. 2009 do 27. 7. 2011
Jan Douša - člen dozorčí rady
Votice, A. Dvořáka 753, PSČ 259 01
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 20. 6. 2011
Akcionáři
od 22. 4. 2014
SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s., IČO: 28103726
Praha - Vršovice, Košická, PSČ 101 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 3 komentáře

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+34
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-34
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-89
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-184
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-262
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 609,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.