Leo Express Global a.s.
IČO: 29016002

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu8. 1. 2010
Obchodní firma
od 1. 1. 2018

Leo Express Global a.s.

od 15. 8. 2011 do 15. 8. 2011

LEo Express a.s.

od 15. 8. 2011 do 1. 1. 2018

LEO Express a.s.

od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011

RAPID Express a.s.

od 8. 1. 2010 do 17. 9. 2010

ARETUSA, a.s.

Sídlo
od 15. 8. 2011 do 26. 6. 2014
Praha 5, Kutvirtova , PSČ 150 00
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Praha 3, Seifertova , PSČ 130 00
od 8. 1. 2010 do 17. 9. 2010
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 8. 1. 2010

29016002

Identifikátor datové schránky:5r2izx7
Právní forma
od 8. 1. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15847 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 2. 2013
- provozování drážní dopravy
od 27. 2. 2013
- hostinská činnost
od 8. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 5. 3. 2010 do 5. 3. 2010
- provozování dráhy drážní dopravy
od 5. 3. 2010 do 27. 2. 2013
- provozování drážní dopravy
od 8. 1. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 11. 12. 2017
- Základní kapitál společnosti LEO Express a.s. ve výši 122 227 000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 1 234 670,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých) na částku 123 461 670,- Kč s tím, že upisování akcií nad an i pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmen ovité hodnotě každé akcie 10,- Kč. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního prá va na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají. Všech 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč upíší předem určení zájemci: a) Richard Tolmach, nar. 1. 10. 1949, bydliště Ille-sur-Tet, 3 Impasse Frances Comte, Francouzská republika, když tento upíše 38 226 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 38 226 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 382 260 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 5 431 828 Kč, přičemž částka ve výši 5 049 568 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 5 431 828 Kč b yla započtena v plném rozsahu pohledávka Richarda Tolmacha z titulu smlouvy o úvěru ze dne 1. srpna 2017 ve výši 200 000 EUR navýšenou o příslušenství a zároveň další pohledávky Richarda Tolmacha ve výší 259 524,11 Kč z titulu poskytnutých poradenských sl užeb za období leden 2016 až září 2017; b) Gimbel Family Trust, když tento upíše 85 241 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, te dy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 85 241 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 852 410 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 12 112 688,77 Kč přičemž částka ve výši 11 260 277,77 Kč, která přesahuje jmenovitou hodno tu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 12 112 688,77 Kč byla započtena v plném rozsahu pohledávka Gimbel Family Trust z titulu Conv ertible Promissory Note ze dne 9. května 2016 ve výši 500 000 USD s příslušenstvím, přičemž společnost LEO Express a.s. převzala tento dluh od společnosti LEO Express Transportation Inc. dne 6. 12. 2017. Nové akcie společnosti budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu bydliště uvedenou v tomto usnesení. Dohody o započtení, jež budou předloženy valné hromadě ke schválení, musí být uzavřeny ve lhůtě do 30, (slovy: třiceti), dnů ode dne uzavření smluv o úpisu akcií. Nedojde-li k zániku pohledávek na zaplacení emisního kurzu jejich započtením, jsou upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nov ých akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5070xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.
od 26. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 3. 2011 do 21. 4. 2011
- Jediný akcionář se tímto v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. (a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 120,227.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000, Kč na novou výši 122,227.000,- Kč. Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. (b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o následující specifikaci: - počet upisovaných akcií: 131 ks - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 120 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč 7 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč - druh a forma všech upisovaných akcií : kmenové akcie na majitele - podoba všech upisovaných akcií: listinná (c)Upisování nových akcií bude probíhat bez přednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, tj. společnosti RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské kr álovství, ev. číslo 51444550. (d) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 45 dní a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci n ejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RAPID Express a.s.: Praha 3, Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ 130 00. Emisní kurs akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (e) Celý emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen započtením s pohledávkou předem určeného zájemce, vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. společností RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ev. číslo 51444550 jako věřitelem a společností RAPID Express a.s. jako dlužníkem dne 13.12.2010; z uvedené smlouvy o půjčce vyplývá závazek společnosti RAPID Express a.s. k navrácení půjčky ve výši 6,499,820,- CHF (slov y: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set dvacet švýcarských franků) s příslušenstvím; Jediný akcionář společnosti tímto zároveň vyslovuje souhlas se vzájemným zápočtem pohledávek dle výše uvedeného. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o upsání akcií, na základě které předem určený zájemce upíše akcie dle tohoto rozhodnutí. Návrh dohody o započtení pohledávek doručí představenstvo společnosti předem ur čenému zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž společnost a předem určený zájemce uzavřou tuto dohodu nejpozději do 45 dnů od předání návrhu dohody o započtení předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena p řed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 21. 4. 2011
Základní kapitál 122 227 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2010 do 21. 4. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 12 222 700.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 22.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 120.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 8. 1. 2010 do 21. 4. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 2. 8. 2015
LEOŠ NOVOTNÝ - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 1. 8. 2015
PETER KÖHLER - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 12. 2014
od 13. 1. 2015 do 1. 8. 2015
PETER KÖHLER - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 12. 2014
od 23. 11. 2013
MICHAL MIKLENDA - člen představenstva
Vracov, Vlkošská, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 10. 2013
od 20. 11. 2013 do 23. 11. 2013
MICHAL MIKLENDA - člen představenstva
Vracov, Vlkošská, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 10. 2013
od 27. 2. 2013 do 13. 1. 2015
PETER KÖHLER - člen představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 17. 9. 2012 do 20. 11. 2013
Ing. Jan Paroubek - člen představenstva
Ctiboř, , PSČ 258 01
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 2. 10. 2013
od 15. 8. 2011 do 17. 9. 2012
Ing. Radomír Surák, MBA - člen představenstva
Bílovec, Ostravská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 26. 7. 2011 - 13. 12. 2011
od 15. 8. 2011 do 18. 7. 2013
Ing. Viktor König - místopředseda představenstva
Plzeň, Břidlicová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 5. 4. 2013
den vzniku funkce: 2. 8. 2011 - 5. 4. 2013
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Ing. Viktor König - člen představenstva
Plzeň, Břidlicová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
od 17. 9. 2010 do 2. 8. 2015
Leoš Novotný - předseda představenstva
Praha 3, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 17. 9. 2010
Mgr. Josef Němeček - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Na Zápovědi 769, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 15. 8. 2011
Vladimír Trtík - člen představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2098/51, PSČ 158 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 25. 7. 2011
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Petra Janáková - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
den vzniku funkce: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 13. 1. 2015
Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 27. 2. 2013 do 13. 1. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 15. 8. 2011 do 27. 2. 2013
(1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
od 8. 1. 2010 do 15. 8. 2011
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Prokura
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
ROBIN ŠVAŘÍČEK
Třebíč - Nové Dvory, Gen. Fanty, PSČ 674 01
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
RADEK MÁCA
Jindřichův Hradec - Otín, , PSČ 377 01
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
Funkce prokuristů vznikla ke dni 25. 7. 2016. Usnesením představenstva společnosti LEO Express a.s. jsou prokuristé oprávněni zastupovat a podepisovat za společnost LEO Express a.s. vždy pouze oba společně a nejsou oprávněni zcizovat nemovité věci a zatěž ovat je.
Dozorčí rada
od 17. 12. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016
od 30. 3. 2017
Mgr. JOSEF NĚMEČEK - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Na Zápovědi, PSČ 686 01
den vzniku členství: 22. 2. 2017
od 25. 7. 2016 do 17. 12. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016
od 10. 8. 2015 do 30. 3. 2017
Ing LEOŠ NOVOTNÝ - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 4. 8. 2010 - 22. 2. 2017
od 13. 1. 2015
RICHARD TOLMACH - člen dozorčí rady
Ille-sur-Tet, 3 Impasse Frances Comte, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 12. 2014
od 4. 9. 2014 do 13. 1. 2015
LUKÁŠ PŘIBYL - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Q. M. Vyskočila, PSČ 261 01
den vzniku členství: 21. 11. 2013 - 2. 12. 2014
od 20. 1. 2014 do 4. 9. 2014
LUKÁŠ PŘIBYL - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Doubravická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 11. 2013
od 27. 3. 2013
HAYDN TURNER ABBOTT - člen dozorčí rady
Fetcham, 54 The Mount, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 27. 2. 2013 do 20. 1. 2014
VOJTĚCH BROUČEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Koloděje, U Floriána, PSČ 190 16
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 15. 8. 2011 do 27. 2. 2013
Ing. Radek Miškeřík - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 14. 10. 2012
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Ing. Radek Miškeřík - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku členství: 4. 8. 2010
od 17. 9. 2010 do 27. 2. 2013
Mgr. Josef Němeček - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Na Zápovědi, PSČ 686 01
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 14. 10. 2012
od 17. 9. 2010 do 10. 8. 2015
Ing Leoš Novotný - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 5. 3. 2010 do 17. 9. 2010
Leoš Novotný - předseda dozorčí rady
Praha 3, Řehořova 18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
od 5. 3. 2010 do 17. 9. 2010
Bohumila Novotná - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 5. 3. 2010
Bohumila Novotná - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 1. 2010 - 26. 1. 2010
od 8. 2. 2010 do 5. 3. 2010
Leoš Novotný - člen dozorčí rady
Praha 3, Řehořova 18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 26. 2. 2010
od 8. 2. 2010 do 17. 9. 2010
Veronika Novotná - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Ing. Vítězslav Hruška - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5. května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
den vzniku funkce: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Ing. Vilém Dostál - člen dozorčí rady
Lidice, Josefa Štemberky 98, PSČ 273 54
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Bc. Michael Zwiener - člen dozorčí rady
Jeseník, Klicperova 952/5, PSČ 790 01
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
Akcionáři
od 5. 3. 2010 do 4. 5. 2011
AAKON Capital s.r.o., IČO: 28882920
Praha 1 - Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00
od 8. 1. 2010 do 5. 3. 2010
PLATINUM RIVER, s.r.o., IČO: 28378288
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+46
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+12
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-220
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-274
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-369
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.