Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 49788761

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 20. 9. 2002

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

od 1. 1. 1994 do 20. 9. 2002

Chodské vodárny a kanalizace a. s.

Sídlo
od 1. 1. 1994 do 20. 9. 2002
Domažlice, Bezděkovské předměstí 388
IČO
od 1. 1. 1994

49788761

Identifikátor datové schránky:swzunqd
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka360 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 3. 7. 2015
- projektová činnost ve výstavbě
od 3. 7. 2015
- klempířství a oprava karoserií
od 3. 7. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 3. 7. 2015
- provádění staveb, jejich změn, a odstraňování
od 3. 7. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 3. 7. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 8. 1998
- provozování vodovodů a kanalizací
od 12. 8. 1998 do 3. 7. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 12. 8. 1998 do 3. 7. 2015
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 12. 8. 1998 do 3. 7. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 8. 1998 do 3. 7. 2015
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 2. 10. 1995 do 12. 8. 1998
- obchodní činnost s materiály pro vodohospodářské stavby
od 2. 10. 1995 do 3. 7. 2015
- laboratorní činnost v režimu živností volných
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
- výroba a dodávka vody, odvod a čištění odpadních vod
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
- stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
od 1. 1. 1994 do 3. 7. 2015
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 1. 1. 1994 do 3. 7. 2015
- činnost organizačních a ekonomických poradců (inženýrská činnost ve výstavbě, stavební dozor, technická pomoc ve výstavbě
od 1. 1. 1994 do 3. 7. 2015
- klempířství
od 1. 1. 1994 do 3. 7. 2015
- práce se stavebními mechanismy
od 1. 1. 1994 do 3. 7. 2015
- silniční motorová doprava
Ostatní skutečnosti
od 2. 1. 2015
- 1.Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 03230333, zapsané v rejstříku svazků obcí Plzeňského kraje vlastní účastnické cenné papíry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém po čtu 159 864 ks (slovy stopadesátdevětosmsetšedesátčtyři kusy), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,04 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,04 %. Tento akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní účastnické cenné pa píry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém počtu 17 682 ks (slovy sedmnácttisícšestsetosmdesátdva kusy). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vlastněných akcionáři odlišnými od hl avního akcionáře, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů vydaným společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu toho to usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., jejichž vlas tníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., za účastnické cenné papíry (akcie) společnosti přiměřené protiplnění v penězích ve výši 1769,- Kč (slovy tisícsedmsetšedesátdevět korun českých) za jednu kmeno vou akcii společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vydanou jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 689-39/14 ze dne 30.9.2014, vypracovaným znalcem Ing. Ivano u Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno, ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že znalec považuje částku 1769,- Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudk u. ---- 4. Dosavadní vlastníci akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., je předloží obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ: 60200, IČ: 60717068 (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protipln ění), do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Pověřenou osobou pro převzetí akcií a výplatu protiplnění je pan Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva, tel.: +420 511 205 705. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie ve výše uvede né lhůtě od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s. podle § 537 a § 538 zákona č. 9 0/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcie lze předkládat na adrese Brno, Lidická 26, II. patro a to ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 15:30 hodin. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti E FEKTA CONSULTING, a.s., (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), podle § 386 a § 387 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry obchodní společ nost EFEKTA CONSULTING, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií.
od 9. 9. 2014 do 14. 10. 2014
- Společnost vlastní 1.328 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž podíl na základním kapitálu činí 0,74% a za takto nabyté akcie společnost zaplatila 464.800,- Kč. Takto nabyté akcie byla společnost povinna ještě podle ustanovení § 161a odst.2 Obc h. zák. zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí. Společnost tak neučinila a ještě za účinnosti obchodního zákoníku jí tak vznikla podle § 161b odst.4 Obch. zák. povinnost bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií (viz 521 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou ho dnotu vlastních akcií, jež má ve svém vlastnictví, tedy o 1.328.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) a ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu zajistilo zrušení (zničení) vlastních akcií a v tomto smy slu provedlo příslušný zápis v seznamu akcionářů. S ohledem na skutečnost, že ke snížení základního kapitálu dochází výlučně využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nebude se částka odpovídající snížení vyplácet akcionářům, ale bude po nechána společnosti.
od 28. 2. 2002 do 29. 4. 2003
- Představenstvo akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., na zasedání dne 7.12.2000 v souvislosti s pověřením valné hromady konané dne 26.6.1997 rozhodlo usnesením o zvýšení základního jmění společnosti a s tím související změně stanov společnosti takto: Základní jmění společnosti se zvýší upsáním nových akcií na částku 181.505.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upsáno bude 5.336 ks veřejně obchodovatelných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě a budou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti pro veřejně obchodovatelné akcie na jméno s omezenou převoditelností. Emisní kurz každé jednotlivé akcie upsané na zvýšení základního jmění se rovná jmenovité hodnotě této akcie. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 416 92 918. Akcie budou upsány do šedesáti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle fondu národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice, s.p., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, PSČ: 344 78, IČ 00 07 36 87, která je vymezena v rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne 4.4.1996 č.j. 396/96-480 o schválení provatizačního projektu č. 50355., které je uloženo u společnosti. Součástí provatizačního projektu je i ocenění tohoto majetku. O ocenění tohoto nepeněžitého vkladu představenstvo na základě určení valné hromady konané dne 26.6.1997, která pověřila představenstvo rozhodnout o zvýšení základního jmění společnosti, rozhodlo tak, že jeho cena byla na základě posudků znalců Zdeňka Webera, Kozinova 104, Domažlice, ze dne 19.8.2000 a JUDr. Jana Regala, Mánesova 514, Dopmažlice, ze dne 14.8.2000, kteří shodně ocenili nepeněžitý vklad na částku 6.422.700,- Kč, stanovena v souladu se schváleným priva- tizačním projektem č. 50355 na částku 5.336.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem. Nepeněžitý vklad bude splacen do šedesáti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku formou rozhodnutí Fondu národního majetku České republiky o vložení části majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice, s.p., do základního jmění společnosti Chodské vodovody a kanalizace, a.s., a to spolu s předáním písemného "prohlášení vkladatele" do rukou společnosti. Současně se schvaluje změna příslušných článků stanov společnosti, které souvisejí s tímto navýšením základního jmění. Tato změna nabývá účinnosti teprve okamžikem zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. Pro případ, že by k zápisu nedošlo, pozbývá tato změna platnosti, a to zpětně ke dni jejího schválení. Představenstvo vypracuje úplné znění stanov společnosti ve smyslu schválených změn, a to ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 2. 10. 1995 do 29. 4. 2003
- Akcie: 1 akcie na jméno ve jm. hod. 1000,- Kč se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva
od 1. 1. 1994 do 29. 4. 2003
- Základní jmění společnosti: základní jmění společnosti činí 176 169 000,- Kč (slovy jednostosedmdesátšestmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice.
Kapitál
od 14. 10. 2014
Základní kapitál 177 546 000 Kč, splaceno 177 546 000 Kč.
od 28. 12. 2011 do 14. 10. 2014
Základní kapitál 178 874 000 Kč, splaceno 178 874 000 Kč.
od 29. 4. 2003 do 28. 12. 2011
Základní kapitál 181 505 000 Kč, splaceno 181 505 000 Kč.
od 1. 1. 1994 do 29. 4. 2003
Základní kapitál 176 169 000 Kč
od 14. 9. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 177 546 v listinné podobě.
od 14. 9. 2016
Základní kapitál společnosti je rozvržen na jedno sto sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest kusů (177.546 ks) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých (1 000,-- Kč), v zaknihované podobě (formě) s omezenou převoditelnost í.
od 22. 7. 2016 do 14. 9. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 177 546 v zaknihované podobě.
od 22. 7. 2016 do 14. 9. 2016
Základní kapitál společnosti je rozvržen na jedno sto sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest kusů (177.546 ks) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých (1 000,-- Kč), v zaknihované podobě (formě) s omezenou převoditelnost í.
od 14. 10. 2014 do 22. 7. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 177 546 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014 do 22. 7. 2016
Základní kapitál společnosti je rozvržen na 177546 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností.
od 21. 5. 2012 do 14. 10. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 22 736 v listinné podobě.
od 21. 5. 2012 do 14. 10. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 156 138 v listinné podobě.
od 28. 12. 2011 do 21. 5. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 22 736.
od 28. 12. 2011 do 21. 5. 2012
v zaknihované podobě
od 22. 10. 2007 do 21. 5. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 156 138 v zaknihované podobě.
od 12. 3. 2004 do 22. 10. 2007
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 12. 3. 2004 do 22. 10. 2007
v zaknihované podobě
od 12. 3. 2004 do 22. 10. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 156 137.
od 12. 3. 2004 do 22. 10. 2007
v zaknihované podobě
od 12. 3. 2004 do 28. 12. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 25 367.
od 12. 3. 2004 do 28. 12. 2011
v zaknihované podobě
od 29. 4. 2003 do 12. 3. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 156 137.
od 2. 10. 1995 do 29. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 150 801.
od 2. 10. 1995 do 12. 3. 2004
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 2. 10. 1995 do 12. 3. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 25 367.
od 1. 1. 1994 do 2. 10. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 176 169.
Statutární orgán
od 16. 1. 2017
Ing. EVA GOŽĎÁLOVÁ - Statutární ředitel
Draženov, , PSČ 344 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2017
od 3. 7. 2015 do 16. 1. 2017
JOSEF ŠTENGL - Statutární ředitel
Dobřany, Protifašistických bojovníků, PSČ 334 41
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 31. 12. 2016
od 22. 11. 2013 do 3. 7. 2015
VÁCLAV MOTHEJZÍK - člen představenstva
Horšovský Týn - Malé Předměstí, Vančurova, PSČ 346 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 10. 6. 2013 do 3. 7. 2015
Ing. MIROSLAV MACH - místopředseda představenstva
Domažlice - Město, Vodní, PSČ 344 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 9. 2011
od 19. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Mgr. Hynek Říha - předseda představenstva
Poběžovice, Šandova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 9. 2011
od 2. 12. 2011 do 19. 12. 2011
Mgr. Hynek Říha - předseda představenstva
Poběžovice, Šandova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 8. 9. 2011
den vzniku funkce: 8. 9. 2011
od 2. 12. 2011 do 10. 6. 2013
Ing. Miroslav Mach - místopředseda představenstva
Domažlice, Vodní, PSČ 344 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 9. 2011
od 2. 12. 2011 do 22. 11. 2013
Václav Mothejzík - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova, PSČ 346 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Ing. František Pátý - člen představenstva
Staňkov, Americká, PSČ 345 61
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Meclov, , PSČ 345 21
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Jan Löffelmann - člen představenstva
Kdyně, Markova, PSČ 345 06
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Ing. Antonín Pazour - člen představenstva
Holýšov, Pod Makovým Vrchem, PSČ 345 62
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 21. 10. 2009 do 2. 12. 2011
Mgr. Hynek Říha - předseda představenstva
Poběžovice, Šandova 275, PSČ 345 22
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 12. 7. 2007 - 17. 6. 2011
od 10. 1. 2008 do 2. 12. 2011
Václav Mothejzík - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova 128, PSČ 346 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 10. 1. 2008
Václav Mothejzík - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova 128, PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2003
od 22. 10. 2007 do 21. 10. 2009
Mgr. Hynek Říha - předseda představenstva
Poběžovice, Smetanova 328, PSČ 345 22
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 12. 7. 2007
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Ing. František Pátý - místopředseda představenstva
Staňkov, Americká 108, PSČ 345 61
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 12. 7. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Meclov, 115, PSČ 345 21
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Jan Löffelmann - člen představenstva
Kdyně, Markova 578, PSČ 345 06
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Ing. Miroslav Mach - člen představenstva
Domažlice, Vodní 31, PSČ 344 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Ing. Antonín Pazour - člen představenstva
Holýšov, Pod Makovým Vrchem 479, PSČ 345 62
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 14. 7. 2005 do 22. 10. 2007
Jan Látka - člen představenstva
Domažlice, Máchova 140, PSČ 344 01
den vzniku členství: 20. 12. 2004 - 14. 6. 2007
od 11. 2. 2004 do 14. 7. 2005
Ing. Jiří Barták, CSc. - člen představenstva
Vejprnice, Na Zavážce 724, PSČ 330 27
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 16. 11. 2004
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Ing. František Pátý - předseda představenstva
Staňkov, Americká 108, PSČ 345 61
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 7. 2003 - 14. 6. 2007
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Kamil František Šefl - místopředseda představenstva
Holýšov, Na Podhrází 23, PSČ 345 62
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 7. 2003
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Jan Löffelmann - člen představenstva
Kdyně, Markova 578, PSČ 345 06
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Václav Mothejzík - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova 128, PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Meclov, 115, PSČ 345 21
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
od 11. 2. 2004 do 22. 10. 2007
Mgr. Hynek Říha - člen představenstva
Poběžovice, Smetanova 328, PSČ 345 22
den vzniku členství: 25. 6. 2003 - 14. 6. 2007
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Ing. Miloslav Miller - předseda představenstva
Domažlice, 28. října 268, PSČ 344 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 19. 7. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Ing. František Pátý - místopředseda představenstva
Staňkov, Americká 108, PSČ 345 61
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 19. 7. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Meclov, 115, PSČ 346 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Ing. Zdeněk Písařík - člen představenstva
Horšovský Týn, Vančurova 233, PSČ 346 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Jaroslav Bauer - člen představenstva
Domažlice, Dvořákova 439, PSČ 344 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Milan Buršík - člen představenstva
Hostouň, Příkopy 39, PSČ 345 25
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 11. 10. 2003 do 11. 2. 2004
Kamil František Šefl - člen představenstva
Holýšov, Na Podhrází 23, PSČ 345 62
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 25. 6. 2003
od 20. 9. 2002 do 11. 10. 2003
Zdeněk Křivka - člen představenstva
Horšovský Týn, Tolstého 123
od 20. 9. 2002 do 11. 10. 2003
Kamil Šefl - člen představenstva
Holýšov, Na Podhrází 23, PSČ 345 62
od 28. 2. 2002 do 11. 10. 2003
ing. František Pátý - místopředseda představenstva
Staňkov, Americká 108
od 15. 12. 2000 do 11. 10. 2003
Jaroslav Bauer - člen představenstva
Domažlice, Dvořákova 439, PSČ 334 01
od 31. 5. 2000 do 15. 12. 2000
Jiří Regal - místopředseda představenstva
Domažlice, Kosmonautů 183, PSČ 344 01
od 31. 5. 2000 do 11. 10. 2003
ing. Miloslav Miller - předseda představenstva
Domažlice, 28. října 268
od 12. 8. 1998 do 28. 2. 2002
ing. František Pátý - člen představenstva
Staňkov, Americká 108
od 12. 8. 1998 do 20. 9. 2002
ing. Zdeněk Křivka - člen představenstva
Horšovský Týn, Tolstého 123
od 21. 5. 1996 do 31. 5. 2000
Jiří Regal - člen představenstva
Domažlice, Kosmonautů 183, PSČ 344 01
od 21. 5. 1996 do 20. 9. 2002
Kamil Šefl - člen představenstva
Holýšov, Třída 1.máje 237, PSČ 345 62
od 1. 1. 1994 do 21. 5. 1996
Karel Králík - člen představenstva
Holýšov, Horní 363, PSČ 345 62
od 1. 1. 1994 do 21. 5. 1996
Zdeněk Slačík - člen představenstva
Domažlice, Voborníkova 252, PSČ 344 01
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
ing. Stanislav Černý - člen představenstva
Horšovský Týn, U garáží 199, PSČ 346 01
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
ing. Václav Mestl - člen představenstva
Staňkov, Mathauserova 10, PSČ 345 61
od 1. 1. 1994 do 31. 5. 2000
ing. Miloslav Miller - člen představenstva
Domažlice, Ladova 586, PSČ 344 01
od 3. 7. 2015
Statutární ředitel jedná za společnost v plném rozsahu samostatně.
od 20. 9. 2002 do 3. 7. 2015
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
od 12. 8. 1998 do 20. 9. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. b) podepisování - za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samos- tatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu sppolečnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Správní rada
od 16. 10. 2019
Mgr. Bc. ALEXANDR HORÁK - Předseda správní rady
Staňkov - Ohučov, , PSČ 345 61
den vzniku členství: 19. 12. 2018
den vzniku funkce: 15. 1. 2019
od 23. 2. 2019
Bc. HANA VALACHOVIČOVÁ - Místopředseda správní rady
Holýšov, Pod Makovým vrchem, PSČ 345 62
den vzniku členství: 19. 12. 2018
den vzniku funkce: 15. 1. 2019
od 23. 2. 2019
Ing. MIROSLAV MACH - Člen správní rady
Domažlice - Město, Vodní, PSČ 344 01
den vzniku členství: 19. 12. 2018
od 23. 2. 2019
Ing. JOSEF HOLEČEK - Člen správní rady
Horšovský Týn - Velké Předměstí, Fibichova, PSČ 346 01
den vzniku členství: 19. 12. 2018
od 23. 2. 2019
OSKAR HAMRUS - Člen správní rady
Kdyně - Dobříkov, , PSČ 345 06
den vzniku členství: 19. 12. 2018
od 23. 2. 2019
MARTIN KOPECKÝ - Člen správní rady
Poběžovice, Nádražní, PSČ 345 22
den vzniku členství: 19. 12. 2018
od 23. 2. 2019
PAVLÍNA KAUFNEROVÁ - Člen správní rady
Meclov - Třebnice, , PSČ 346 01
den vzniku členství: 19. 12. 2018
od 23. 2. 2019 do 16. 10. 2019
Mgr. Bc. ALEXANDR HORÁK - Předseda správní rady
Staňkov - Staňkov I, náměstí T. G. Masaryka, PSČ 345 61
den vzniku členství: 19. 12. 2018
den vzniku funkce: 15. 1. 2019
od 2. 2. 2019 do 23. 2. 2019
ALEXANDR HORÁK - Člen správní rady
Staňkov - Staňkov I, náměstí T. G. Masaryka, PSČ 345 61
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 6. 2. 2017 do 23. 2. 2019
VÁCLAV MOTHEJZÍK - Člen správní rady
Horšovský Týn - Plzeňské Předměstí, Gorkého, PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 3. 7. 2015 do 6. 2. 2017
VÁCLAV MOTHEJZÍK - Člen správní rady
Horšovský Týn - Malé Předměstí, Vančurova, PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 3. 7. 2015 do 2. 2. 2019
ALEXANDR HORÁK - Člen správní rady
Staňkov - Staňkov II, Nádražní, PSČ 345 61
den vzniku členství: 25. 6. 2015
od 3. 7. 2015 do 23. 2. 2019
Ing. MIROSLAV MACH - Předseda správní rady
Domažlice - Město, Vodní, PSČ 344 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 3. 7. 2015 do 23. 2. 2019
Mgr. HYNEK ŘÍHA - Člen správní rady
Poběžovice, Šandova, PSČ 345 22
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 3. 7. 2015 do 23. 2. 2019
Mgr. JAN MENDŘEC - Člen správní rady
Holýšov, Na Stráni, PSČ 345 62
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 3. 7. 2015 do 23. 2. 2019
JAN LÖFFELMANN - Člen správní rady
Kdyně, Markova, PSČ 345 06
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
od 3. 7. 2015 do 23. 2. 2019
PAVLÍNA KAUFNEROVÁ - Člen správní rady
Meclov - Třebnice, , PSČ 346 01
den vzniku členství: 25. 6. 2015 - 19. 12. 2018
Prokura
od 30. 6. 2004 do 3. 7. 2015
Josef Štengl
Dobřany, Protifašistických bojovníků 947, PSČ 334 41
od 18. 12. 2003 do 30. 6. 2004
Ing. Miloslav Miller
Domažlice, 28. října 268
od 18. 12. 2003 do 3. 7. 2015
Podepisování za společnost bude prokurista provádět tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu firmy společnosti připojí svůj podpis a dodatek prokurista.
Dozorčí rada
od 10. 10. 2012 do 3. 7. 2015
Ing. Miroslav Kopečný - předseda dozorčí rady
Domažlice, 17. listopadu 237, PSČ 344 01
den vzniku členství: 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 7. 2012
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Ing. Jiří Löffelmann - místopředseda dozorčí rady
Chodská Lhota, , PSČ 345 06
den vzniku členství: 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2011
od 2. 12. 2011 do 3. 7. 2015
Jiří Červenka - člen dozorčí rady
Blížejov, , PSČ 346 01
den vzniku členství: 17. 6. 2011
od 26. 7. 2008 do 10. 10. 2012
Ing. Miroslav Kopečný - předseda dozorčí rady
Domažlice, 17. listopadu 237, PSČ 344 01
den vzniku členství: 2. 6. 2008 - 15. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 6. 2008 - 15. 6. 2012
od 22. 10. 2007 do 26. 7. 2008
Ing. Miroslav Kopečný - předseda dozorčí rady
Domažlice, 17. listopadu 237, PSČ 344 01
den vzniku členství: 4. 6. 2004 - 2. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 7. 2007 - 2. 6. 2008
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Ing. Jiří Löffelmann - místopředseda dozorčí rady
Chodská Lhota - Štefle, 10, PSČ 345 06
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
den vzniku funkce: 12. 7. 2007 - 17. 6. 2011
od 22. 10. 2007 do 2. 12. 2011
Jiří Červenka - člen dozorčí rady
Blížejov, 119, PSČ 346 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 17. 6. 2011
od 10. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Jiří Löffelmann - člen dozorčí rady
Chodská Lhota - Štefle, 10, PSČ 345 06
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 14. 6. 2007
od 10. 4. 2007 do 22. 10. 2007
Ing. Petr Libra - člen dozorčí rady
Domažlice, Mánesova 530, PSČ 344 01
den vzniku členství: 27. 3. 2007 - 14. 6. 2007
od 20. 10. 2004 do 10. 4. 2007
Ing. Petr Libra - předseda dozorčí rady
Domažlice, Mánesova 530, PSČ 344 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 26. 9. 2006
den vzniku funkce: 19. 8. 2004 - 26. 9. 2006
od 20. 10. 2004 do 22. 10. 2007
Ing. Miroslav Kopečný - místopředseda dozorčí rady
Domažlice, 17. listopadu 237, PSČ 344 01
den vzniku členství: 4. 6. 2004
den vzniku funkce: 19. 8. 2004 - 12. 7. 2007
od 11. 10. 2003 do 20. 10. 2004
Ing. Jiří Balcar - člen dozorčí rady
Česká Kubice, 56, PSČ 344 01
den vzniku členství: 2. 8. 2002 - 31. 3. 2004
od 11. 10. 2003 do 20. 10. 2004
Ing. Petr Libra - člen dozorčí rady
Domažlice, Mánesova 530, PSČ 344 01
den vzniku členství: 26. 6. 2002
od 11. 10. 2003 do 10. 4. 2007
Ing. Jiří Löffelmann - člen dozorčí rady
Chodská Lhota 101-Štefle, 101, PSČ 345 06
den vzniku členství: 26. 6. 2002 - 26. 9. 2006
od 20. 9. 2002 do 11. 10. 2003
Zdeněk Martínek - člen
Meclov, 115, PSČ 345 21
den vzniku členství: 28. 6. 2001 - 26. 6. 2002
od 31. 5. 2000 do 20. 9. 2002
Miloslav Švarc - člen
Meclov, 154, PSČ 345 21
od 12. 8. 1998 do 31. 5. 2000
Jan Škarda - člen:
Meclov, 61, PSČ 345 21
od 12. 8. 1998 do 11. 10. 2003
Pavel Morysek - člen
Velké Přílepy, Roztocká 218
od 12. 8. 1998 do 11. 10. 2003
Ing. Miroslav Rauch - člen:
Hostouň, Příkopy 150, PSČ 345 25
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
ing. Jan Lengal - člen
Horšovský Týn, Vančurova 244, PSČ 346 01
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
Antonín Laga - člen
Hostouň, Příkopy 151, PSČ 345 25
od 1. 1. 1994 do 12. 8. 1998
ing. Václav Homolka - člen
Kout na Šumavě, , PSČ 345 02
Akcionáři
od 25. 4. 2015
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, IČO: 03230333
Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
od 21. 4. 2015 do 25. 4. 2015
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, IČO: 03230333
Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Masarykova, PSČ 344 01
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 579,00 Kč
Komerční banka 2 583,93 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 599,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 634,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+20
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-41
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-56
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-70
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-95
+
-

Články na Heroine.cz

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva o díle
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Smlouva o díle

Otázka: Dobrý den, pracuji jako elév v novinách a mám podepsanou smlouvu o díle, pobírám autorský honorář 140/hod. Můj měsíční plat není vyšší než 10 tisíc. Mohu podepsat růžový papír (jsem student)? A jak s v...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services