Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jablonecká energetická a.s.
IČO: 61539881

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 12. 1994
Obchodní firma
od 8. 8. 2013

Jablonecká energetická a.s.

od 7. 12. 1994 do 8. 8. 2013

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Sídlo
od 29. 4. 2009 do 8. 8. 2013
Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01
od 23. 6. 1999 do 29. 4. 2009
Jablonec nad Nisou, Liberecká 104, PSČ 466 01
od 7. 12. 1994 do 23. 6. 1999
Jablonec nad Nisou, Liberecká 104
IČO
od 7. 12. 1994

61539881

DIČ

CZ61539881

Identifikátor datové schránky:yekemrh
Právní forma
od 7. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka643 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 19. 2. 2015
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 6. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 1. 2003
- výroba a rozvod tepla
od 12. 9. 2000 do 8. 1. 2003
- distribuce elektrické energie
od 7. 12. 1994 do 8. 1. 2003
- výroba a distribuce tepla
od 7. 12. 1994 do 6. 5. 2009
- realitní činnost
od 7. 12. 1994 do 6. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2013 do 19. 2. 2015
- Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: Akcie společnosti jsou mezi akcionáři společnosti volně převoditelné. Převod akcií společnosti na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
od 2. 7. 2013 do 19. 2. 2015
- 1. Důvod a účel snížení základního kapitálu Ke společné žádosti obou akcionářů společnosti prověřilo představenstvo společnosti možnost snížení základního kapitálu společnosti o částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých). S ohledem na to, že k dnešnímu dni valn á hromada společnosti v souladu se stanovami neschválila žádnou koncepci podnikatelské činnosti společnosti, která by vyžadovala akumulaci zdrojů v uvedené výši, nejsou tyto zdroje pro společnost potřebné. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu j e umožnit akcionářům společnosti podílet se na těchto zdrojích. Současně představenstvo společnosti na společnou žádost obou akcionářů společnosti nechalo dvěma nezávislými odborníky ověřit, že snížení základního kapitálu v navrhovaném rozsahu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů za společností (sporných i nespornýc h), ani neohrozí provoz společnosti. S ohledem na závěry těchto odborníků se představenstvo domnívá, že navrhované snížení základního kapitálu společnosti nepovede k uvedeným negativním následkům. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 301.000.000,- Kč (slovy: tři sta jeden milión korun českých) na 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát mi liónů pět set tisíc korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) snížena o 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun če ských), tj. na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude vyplacena částka 500.000 ,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3.3. Představenstvo zajistí výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům ve lhůtě do 5 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to bezhotovost ním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem společnosti akcionáři sdělí. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti 4.1. Dosavadní listinné akcie společnosti v počtu 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) musí být všemi akcionáři za účelem provedení výměny těchto akcií za akcie se jmenovitou hod notou ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) společnosti předloženy nejpozději do 2 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 8. 1. 2003 do 2. 7. 2013
- Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na koupi, dar, směnu či jiný způsob nabytí akcií společnosti, které akcionář společnosti má v úmyslu prodat, směnit či jiným způsobem zcizit. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývajících ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a společností MVV EPS s.r.o. 2. V případě, že některý z akcionářů (dále jen převodce) má v úmyslu prodat nebo jinak zcizit své akcie, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými ackiemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést: - druh, formu a čísla akcií, které chce převést - cenu jedné akcie, za níž chce akcie převést; tato cena nesmí být v případě zamýšleného prodeje vyšší než cena navrhovaná třetí osobou; v případě, že je zamýšleno jiné zcizení než prodej, nesmí být vyšší, než cena určená ve společném posudku zpracovaném dvěma znalci nezávislými na společnosti a ackionářích - způsob zaplacení kupní ceny akcií; pokud ho neuvede, platí, že se jedná o bezhotovostní převod z účtu na účet - zda je možná částečná akceptace nabídky; pokud převodce v nabídce výslovně nevyloučí možnost částečné akceptace nabídky, platí, že částečná akceptace je možná - firmu a sídlo, resp. adresu možných zájemců o akcie (pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také firmu a sídlo, resp. adresu třetí strany), pokud takový zájemce existuje. - veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Převodce je povinen stejnopis znaleckého posudku vypracovaného podle výše stanovených pravidel zaslat ostatním akcionářům spolu s prvním vyrozuměním o převodu. Náklady na vypracování znaleckého posudku a pořízení jeho stejnopisů jdou k tíži převodce. Toto prvé vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu ustano- vení § 43a a násl. občanského zákoníku a převodce není oprávněn tento návrh jednostranně odvolat nebo měnit. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářů své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti snížené o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě všech nebo části nabídnutých akcií zaplatit převodci jejich kupní cenu za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 45 dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Zaplacením této kupní ceny dojde k uzavření smlouvy o převodu akcií a převodce je povinen na takto zakoupěných listinných akciích na jméno neprodleně vyznačit rubopis ve prospěch nabyvatele a předat tyto akcie nabyvateli (§ 156 odst. 6 obchodního zákoníku). Pokud někteří akcionáři akceptovali nabídku, která jím byla převodcem učiněna, pouze částečně, má se za to, že ve zbývajícím rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka vůbec nebo v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojí nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářů rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr v jakém budou tyto akceptace uspokoje- ny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v nabízeném rozsahu nebo pokud nebyla v nabízeném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na zájemce ze strany třetích osob, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu.
od 23. 6. 1999 do 8. 1. 2003
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s. (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinnni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcen učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmídli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů ode doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný.
od 2. 3. 1999 do 23. 6. 1999
- Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 50 (slovy: padesát) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je splatný nejpozději do 100 (slovy jednoho sta) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367xxxx vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 100 (slovy: jednoho sta) dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný.
od 11. 12. 1998 do 2. 3. 1999
- Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) a je splatný nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367xxxx vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 10 (slovy: deseti dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný.
od 12. 3. 1998 do 11. 12. 1998
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti kacií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou, či jiným způsobem) akcií společnosti. 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen převodce) přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, jméno a adresu možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) osatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále je "prvá akceptace"), musí v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30ti dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka na všechny nabízené akcie převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5ti dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akconářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30ti dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci (nebo do 30ti dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu), přestvají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo dle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno.
Kapitál
od 5. 12. 2013
Základní kapitál 150 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 6. 1999 do 5. 12. 2013
Základní kapitál 301 000 000 Kč
od 26. 1. 1998 do 23. 6. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 7. 12. 1994 do 26. 1. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 19. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 301 v listinné podobě.
od 19. 2. 2015
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. Akcie jsou mezi akcionáři společnosti volně převoditelné. Převod akcií společnosti na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. K přijetí rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií sp olečnosti na jinou osobu než akcionáře společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů představenstva.
od 5. 12. 2013 do 19. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 301 v listinné podobě.
od 5. 12. 2013 do 19. 2. 2015
Všechny akcie společnosti jsou v listinné podobě.
od 8. 1. 2003 do 5. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 301.
od 8. 1. 2003 do 5. 12. 2013
Všechny akcie společnosti jsou v listinné podobě.
od 7. 12. 1999 do 8. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 301.
od 23. 6. 1999 do 7. 12. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 23. 6. 1999 do 7. 12. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 7. 12. 1994 do 23. 6. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 20. 12. 2019
Ing. BORIS POSPÍŠIL - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Dvorská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 9. 2019
od 20. 12. 2019
PETR CIRONIS - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Blanická, PSČ 466 06
den vzniku členství: 23. 5. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2019
od 19. 4. 2019
Ing. MILAN KOUŘIL - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Mšenská, PSČ 466 04
den vzniku členství: 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 14. 12. 2018
od 19. 4. 2019
Ing. PETR ROUBÍČEK - člen
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
Ing. BORIS POSPÍŠIL - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Dvorská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 23. 5. 2019
den vzniku funkce: 14. 12. 2018 - 23. 5. 2019
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
Ing. JAKUB MACEK - člen
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, F. L. Čelakovského, PSČ 466 04
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 30. 9. 2019
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
Mgr. JAROSLAV ŠÍDA - člen
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Boženy Němcové, PSČ 466 04
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 30. 9. 2019
od 1. 8. 2014 do 19. 4. 2019
Ing. MILOŠ VELE - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Revoluční, PSČ 466 01
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 8. 11. 2013 - 13. 12. 2018
od 1. 8. 2014 do 19. 4. 2019
Ing. BORIS POSPÍŠIL - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Dvorská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 8. 11. 2013 - 13. 12. 2018
od 1. 8. 2014 do 19. 4. 2019
Ing. FRANTIŠEK PEŠEK - člen představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, U Kostela, PSČ 466 04
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 13. 12. 2018
od 1. 8. 2014 do 19. 4. 2019
Mgr. SOŇA PAUKRTOVÁ - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Budovatelů, PSČ 466 01
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 13. 12. 2018
od 1. 8. 2014 do 19. 4. 2019
Ing. PETR ROUBÍČEK - člen představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 13. 12. 2018
od 8. 8. 2013 do 1. 8. 2014
MILOŠ VELE - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Revoluční, PSČ 466 01
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 7. 11. 2013
den vzniku funkce: 18. 7. 2013 - 7. 11. 2013
od 8. 8. 2013 do 1. 8. 2014
PETR ROUBÍČEK - člen představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory, PSČ 466 04
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 7. 11. 2013
od 8. 8. 2013 do 1. 8. 2014
SOŇA PAUKRTOVÁ - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Budovatelů, PSČ 466 01
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 7. 11. 2013
od 22. 2. 2012 do 8. 8. 2013
Ing. Libor Žížala - člen představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389, PSČ 256 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 18. 7. 2013
od 22. 2. 2012 do 8. 8. 2013
Ing. Vladimír Pitín - člen představenstva
Praha 6, Kafkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 18. 7. 2013
od 22. 2. 2012 do 1. 8. 2014
Bc. Boris Pospíšil - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Dvorská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 7. 11. 2013
od 22. 2. 2012 do 1. 8. 2014
Ing. František Pešek - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, U Kostela, PSČ 466 04
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 11. 2013
od 16. 5. 2011 do 22. 2. 2012
Ing. Miloš Vele - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Revoluční, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 22. 12. 2011
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 22. 12. 2011
od 16. 5. 2011 do 22. 2. 2012
Ing. Miroslav Kovářík - člen představenstva
Odolena Voda, Československé Armády, PSČ 250 70
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 22. 12. 2011
od 29. 12. 2010 do 16. 5. 2011
Ing. Miroslav Kovářík - člen představenstva
Odolena Voda, Československé Armády, PSČ 250 70
den vzniku členství: 23. 11. 2010
od 10. 8. 2010 do 8. 8. 2013
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 6, Patočkova 1632/55, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 3. 2010 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 26. 5. 2010 - 18. 7. 2013
od 30. 4. 2010 do 10. 8. 2010
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - člen představenstva
Praha 6, Patočkova 1632/55, PSČ 169 00
den vzniku členství: 30. 3. 2010
od 25. 4. 2008 do 29. 12. 2010
Ing. Pavel Herites - člen představenstva
Děčín IV, Teplická 668/43, PSČ 405 02
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 23. 11. 2010
od 16. 1. 2007 do 16. 5. 2011
JUDr.Ing. Lukáš Pleticha - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Průmyslová 1631/4, PSČ 466 01
den vzniku členství: 11. 12. 2006 - 30. 3. 2011
den vzniku funkce: 11. 12. 2006 - 30. 3. 2011
od 16. 1. 2007 do 22. 2. 2012
Ing. Libor Žížala - člen představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389, PSČ 256 01
den vzniku členství: 11. 12. 2006 - 22. 12. 2011
od 16. 1. 2007 do 22. 2. 2012
Ing. Eduard Hrdina - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, F.L.Čelakovského 4383/1, PSČ 466 04
den vzniku členství: 11. 12. 2006 - 22. 12. 2011
od 20. 4. 2006 do 30. 4. 2010
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 6, Patočkova 1632/55, PSČ 169 00
den vzniku členství: 22. 2. 2005 - 22. 2. 2010
den vzniku funkce: 29. 3. 2005
od 31. 1. 2006 do 25. 4. 2008
Ing. Pavel Herites - člen představenstva
Ústí nad Labem, Novoveská 1464/50, PSČ 400 01
den vzniku členství: 21. 12. 2005
od 25. 10. 2005 do 16. 1. 2007
Ing. Tomáš Balcar - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Mlýnská 1410/46A, PSČ 466 01
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 10. 12. 2006
den vzniku funkce: 10. 9. 2001
od 11. 8. 2005 do 31. 1. 2006
Ing. Libor Žížala - člen představenstva
Benešov u Prahy, Vančurova 1389, PSČ 256 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 21. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2005
od 20. 6. 2005 do 20. 4. 2006
Ing. Václav Hrach, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 6, Bělohorská 1689/124, PSČ 169 00
den vzniku členství: 22. 2. 2005
den vzniku funkce: 29. 3. 2005
od 6. 8. 2003 do 16. 1. 2007
Mgr. Jiří Rudolf - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Jarní 14
den vzniku členství: 13. 12. 2002 - 30. 10. 2006
od 6. 8. 2003 do 16. 1. 2007
Mgr. Petr Karásek - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Pod Lesem 1a
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 30. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 12. 2002 - 30. 10. 2006
od 8. 1. 2003 do 6. 8. 2003
Mgr. Jiří Musil - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Malá Janovská 5
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 11. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 9. 2001 - 11. 12. 2002
od 8. 1. 2003 do 6. 8. 2003
Mgr. Petr Karásek - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Pod Lesem 1a
den vzniku členství: 10. 9. 2001
od 8. 1. 2003 do 20. 6. 2005
Ing. Ivo Slavotínek - Předseda představenstva
Praha 4, Ke kurtům 375
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 22. 2. 2005
den vzniku funkce: 10. 9. 2001 - 22. 2. 2005
od 8. 1. 2003 do 11. 8. 2005
Ing. Václav Petržíla - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Koněvova 3202/38
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 28. 6. 2005
od 8. 1. 2003 do 25. 10. 2005
Ing. Tomáš Balcar - Člen představenstva
Teplice, Javorová 3036
den vzniku členství: 10. 9. 2001
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Ivo Slavotínek - Předseda představenstva
Praha 4, Ke kurtům 375
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
den vzniku funkce: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Bohuslav Málek - Člen představenstva
Praha 4, Na okruhu 393
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Václav Hrach - Člen představenstva
Praha 6, Bělohorská 1689/124
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Jan Štancl - Člen představenstva
Praha 6, Na Rozdílu 26
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Václav Petržíla - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Koněvova 3202/38
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 3. 4. 2002 do 17. 7. 2002
Ing. Jana Schmidová - Člen představenstva
Praha 10, Svojetická 2, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 19. 7. 2001
od 3. 4. 2002 do 8. 1. 2003
Luděk Kozdera - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Finské domky 21, PSČ 466 04
den vzniku členství: 20. 6. 2001 - 10. 9. 2001
den vzniku funkce: 20. 6. 2001 - 10. 9. 2001
od 21. 11. 2001 do 3. 4. 2002
Ing. Jana Schmidová - Člen představenstva
Praha 10, Svojetická 2, PSČ 100 00
den vzniku členství: 18. 4. 2001
od 29. 5. 2001 do 3. 4. 2002
Ing. Jaromír Drábek - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Turistická 9
den vzniku členství: 13. 10. 1998 - 20. 6. 2001
den vzniku funkce: 6. 12. 2000 - 20. 6. 2001
od 29. 5. 2001 do 17. 7. 2002
Petr Poborský - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Mlýnská 25 a
den vzniku funkce: 6. 12. 2000
od 19. 6. 2000 do 17. 7. 2002
Ing. Aleš Novák - Člen představenstva
10 Lafayette Square, 11 Floor, Buffalo, NY 14203, USA, v ČR: Maiselova 15, Praha 1, PSČ 110 00
od 19. 6. 2000 do 17. 7. 2002
Ing. Jan Nechvátal - Člen představenstva
Most, ul. ČSL Armády 2173/76
od 19. 6. 2000 do 17. 7. 2002
Petr Vobořil - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Podhorská 5
od 22. 2. 2000 do 29. 5. 2001
RNDr. Jiří Čeřovský - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 9
od 22. 2. 2000 do 21. 11. 2001
Josef Vanžura - Člen představenstva
Vysoká Pec, Pyšná čp. 4
od 22. 2. 2000 do 17. 7. 2002
Ing. Luboš Jarolímek - Předseda představenstva
Praha 1, Celetná 23
od 7. 12. 1999 do 17. 7. 2002
Zdeněk Kožešník - Člen představenstva
Liberec XXV, V Lučinách 618
od 2. 3. 1999 do 2. 3. 1999
Josef Vančura - Místopředseda představenstva
Vysoká Pec, Pyšná čp. 4
od 2. 3. 1999 do 22. 2. 2000
Josef Vanžura - Místopředseda představenstva
Vysoká Pec, Pyšná čp. 4
od 17. 11. 1998 do 22. 2. 2000
Ing. Luboš Jarolímek - Člen představenstva
Praha 1, Celetná 23
od 12. 3. 1998 do 17. 11. 1998
Ing. Vladimír Prerad - Člen představenstva
USA, 123 Mona USA str., San Diego, California v ČR: Na srpečku 6/365, Praha 5 - Hlubočepy
od 12. 3. 1998 do 2. 3. 1999
Josef Vanžura - Místopředseda představenstva
Jirkov, 5. května 1512
od 12. 3. 1998 do 22. 2. 2000
RNDr. Jiří Čeřovský - Předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 9, PSČ 466 01
od 25. 7. 1995 do 12. 3. 1998
Ing. Eduard Hrdina - Předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Čelakovského l, PSČ 466 01
od 25. 7. 1995 do 29. 5. 2001
Ing. Jaromír Drábek - Člen představenstva
Jablonec n. N. - Vrkoslavice, Turistická 9
od 7. 12. 1994 do 25. 7. 1995
Václav Vostřák - Předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Mozartova 6
od 7. 12. 1994 do 12. 3. 1998
Mgr. Bohumil Meixner - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Vysoká 31
od 7. 12. 1994 do 12. 3. 1998
Aleš Zalabák - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Čelakovského 4268/3
od 19. 2. 2015
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně nejméně dva členové představenstva.
od 8. 1. 2003 do 19. 2. 2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva.
od 11. 12. 1998 do 8. 1. 2003
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva.
od 12. 3. 1998 do 11. 12. 1998
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představensta a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda předtavenstva a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člem představenstva. Představenstvo, předseda a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda a s ním další člen představenstva mohou v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za společnost samostatně jednala a podepisovala.
od 7. 12. 1994 do 12. 3. 1998
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Prokura
od 22. 2. 2012 do 8. 8. 2013
Ing. Tomáš Balcar
Jablonec nad Nisou, Mlýnská, PSČ 466 02
od 22. 2. 2012 do 19. 2. 2015
Způsob jednání: Prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada
od 20. 12. 2019
Mgr. SOŇA PAUKRTOVÁ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Budovatelů, PSČ 466 01
den vzniku členství: 29. 10. 2019
od 19. 4. 2019
Ing. STANISLAV ŘÍHA - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Kokonín, Pod Servisem, PSČ 468 01
den vzniku členství: 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 23. 1. 2019
od 19. 4. 2019
Ing. JARMILA VALEŠOVÁ, FCCA - člen
Jablonec nad Nisou, Březová, PSČ 466 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
JAN ŘECHTÁČEK - člen
Jablonec nad Nisou, Svatopluka Čecha, PSČ 466 02
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 30. 9. 2019
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
Ing. JAROSLAV KRAUS - člen
Velký Osek, Švermova, PSČ 281 51
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 30. 9. 2019
od 19. 4. 2019 do 20. 12. 2019
Ing. ZDENĚK ŠIBRAVA - člen
Jablonec nad Nisou - Rýnovice, U Pošty, PSČ 466 05
den vzniku členství: 13. 12. 2018 - 29. 10. 2019
od 9. 6. 2017 do 19. 4. 2019
FRANTIŠEK ŠPOTÁK - člen
Jablonec nad Nisou, Jitřní, PSČ 466 02
den vzniku členství: 19. 1. 2017 - 13. 12. 2018
od 17. 11. 2015 do 19. 4. 2019
Ing. ZDENĚK ŠIBRAVA - člen
Jablonec nad Nisou - Rýnovice, U Pošty, PSČ 466 05
den vzniku členství: 4. 6. 2015 - 13. 12. 2018
od 29. 5. 2015 do 9. 6. 2017
Ing. MILOŠ ZAHRADNÍK - člen
Jablonec nad Nisou, V Nivách, PSČ 466 01
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 19. 1. 2017
od 29. 5. 2015 do 19. 4. 2019
JITKA MRÁKOTOVÁ - předseda
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Boženy Němcové, PSČ 466 04
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 13. 12. 2018
den vzniku funkce: 18. 2. 2015 - 13. 12. 2018
od 29. 5. 2015 do 19. 4. 2019
Ing. MILAN KOUŘIL - člen
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Mšenská, PSČ 466 04
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 13. 12. 2018
od 29. 5. 2015 do 19. 4. 2019
Mgr. PAVEL ŽUR - člen
Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, Široká, PSČ 468 04
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 13. 12. 2018
od 14. 5. 2015 do 29. 5. 2015
Ing. JAROSLAV KRAUS - předseda dozorčí rady
Velký Osek, Švermova, PSČ 281 51
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 22. 1. 2015
den vzniku funkce: 21. 11. 2013 - 22. 1. 2015
od 1. 8. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. JAROSLAV KRAUS - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 7. 11. 2013
den vzniku funkce: 21. 11. 2013
od 1. 8. 2014 do 29. 5. 2015
Ing. MARTA PROCHÁZKOVÁ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, U Tenisu, PSČ 468 04
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 22. 1. 2015
od 1. 8. 2014 do 29. 5. 2015
Ing. MARTIN ROMAŇÁK - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Novoveská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 7. 11. 2013 - 22. 1. 2015
od 8. 8. 2013 do 1. 8. 2014
MARTA PROCHÁZKOVÁ - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou, U Tenisu, PSČ 468 04
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 7. 11. 2013
od 31. 7. 2013 do 8. 8. 2013
Ing. JITKA KAFKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 18. 7. 2013
od 22. 2. 2012 do 1. 8. 2014
Ing. Jaroslav Kraus - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 7. 11. 2013
od 16. 5. 2011 do 22. 2. 2012
Bc. Boris Pospíšil - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Dvorská, PSČ 466 01
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 22. 12. 2011
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 22. 12. 2011
od 16. 5. 2011 do 31. 7. 2013
Ing. Jitka Kafková - člen dozorčí rady
Praha 9, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 3. 2011 - 18. 7. 2013
od 15. 10. 2009 do 1. 8. 2014
Mgr. Vlasta Novotná - člen dozorčí rady
Pulečný, Klíčnov 44, PSČ 468 02
den vzniku členství: 19. 2. 2009 - 18. 7. 2013
od 29. 4. 2009 do 15. 10. 2009
Mgr. Vlasta Novotná - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mechová 3605/13, PSČ 466 01
den vzniku členství: 19. 2. 2009
od 6. 2. 2007 do 16. 5. 2011
Václav Vostřák - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mozartova 3641/6, PSČ 466 04
den vzniku členství: 11. 12. 2006 - 30. 3. 2011
den vzniku funkce: 15. 1. 2007 - 30. 3. 2011
od 16. 1. 2007 do 6. 2. 2007
Václav Vostřák - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mozartova 3641/6, PSČ 466 04
den vzniku členství: 11. 12. 2006
od 20. 4. 2006 do 29. 12. 2010
Mgr Roman Mendrygal - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Tísek 260, PSČ 742 94
den vzniku členství: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
den vzniku funkce: 16. 9. 2005 - 16. 12. 2010
od 25. 10. 2005 do 20. 4. 2006
Mgr Roman Mendrygal - člen dozorčí rady
Studénka, Budovatelská 809, PSČ 742 13
den vzniku členství: 16. 9. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2005
od 5. 6. 2004 do 16. 1. 2007
Ing. Radovan Louda - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Venušina 3
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 10. 12. 2006
den vzniku funkce: 12. 12. 2001 - 10. 12. 2006
od 5. 6. 2004 do 29. 4. 2009
Jaroslav Koušek - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Skelná 8
den vzniku členství: 14. 1. 2004 - 14. 1. 2009
od 6. 8. 2003 do 5. 6. 2004
Jaroslav Koušek - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Skelná 8
den vzniku členství: 15. 10. 1998 - 15. 10. 2003
od 8. 1. 2003 do 5. 6. 2004
Ing. Radovan Louda - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Vysoká 74
den vzniku členství: 10. 9. 2001
den vzniku funkce: 12. 12. 2001
od 8. 1. 2003 do 11. 8. 2005
Ing. Jana Maudrová - Člen dozorčí rady
Všenory, Ke Hřbitovu 271
den vzniku členství: 10. 9. 2001 - 7. 6. 2005
od 17. 7. 2002 do 8. 1. 2003
Ing. Jana Maudrová - Člen dozorčí rady
Všenory, Ke Hřbitovu 271
den vzniku členství: 19. 7. 2001 - 10. 9. 2001
od 19. 6. 2000 do 17. 7. 2002
Ing. Roman Kočár - Člen dozorčí rady
Most, ul. J. Fučíka 2555
od 11. 12. 1998 do 6. 8. 2003
Jaroslav Koušek - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Skelná 8
od 17. 11. 1998 do 11. 12. 1998
Ing. Aleš Novák - Člen dozorčí rady
2905 SW Greenway Ave, Portland, Oregon 97201, USA v ČR: Maiselova 15, 110 00 Praha 1
od 12. 3. 1998 do 12. 3. 1998
Ing. Radovan Louda - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Jizerou, Vysoká 74
od 12. 3. 1998 do 17. 11. 1998
Luboš Jarolímek - Člen dozorčí rady
Praha 1, Celetná 23
od 12. 3. 1998 do 19. 6. 2000
Ing. Jan Nechvátal - Člen dozorčí rady
Most, Jana Kříže 910
od 12. 3. 1998 do 8. 1. 2003
Ing. Radovan Louda - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Vysoká 74
od 29. 1. 1997 do 12. 3. 1998
Josef Hrdlička - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Budovatelů 10
od 29. 1. 1997 do 12. 3. 1998
Luděk Kozdera - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Finské domky 21
od 29. 1. 1997 do 12. 3. 1998
Ing. Petr Koudelka - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Na úbočí 8
od 29. 1. 1997 do 11. 12. 1998
Ing. Jaromír Voleš - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Jindřichovská 3
od 29. 1. 1997 do 11. 12. 1998
Václav Vostřák - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mozartova 6
od 29. 1. 1997 do 11. 12. 1998
Radislav Matura - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Soukenná 7
od 7. 12. 1994 do 29. 1. 1997
Ing. Jana Kopačíková - Předseda
Jablonec nad Nisou, Vysoká 72
od 7. 12. 1994 do 29. 1. 1997
Miroslav Vybíral - Člen
Jablonec nad Nisou, J. Hory 4076/15
od 7. 12. 1994 do 29. 1. 1997
Antonín Hejna - Člen
Jablonec nad Nisou, Svatopluka Čecha 8
Akcionáři
od 8. 8. 2013
Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340
Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, PSČ 466 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Komerční banka 2 557,32 Kč
Expobank CZ 2 560,60 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 607,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+72
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+15
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+4
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-69
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-153
+
-

Články na Heroine.cz

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení ve 14denní lhůtě
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení ve 14denní lhůtě

Otázka: Dobrý den, přišlo mi rozbalené zboží sluchátka dokonce špatně fungují. Je možné vrátit zboží ve 14denní lhůtě? Nekupovala jsem rozbalené zboží. Mám strach že se prodejce bude vymlouvat na to že rozbalené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services