Software602 a.s.
IČO: 63078236

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 3. 1995
Obchodní firma
od 15. 3. 1995

Software602 a.s.

Sídlo
od 2. 5. 2000 do 24. 11. 2016
Praha 4, Hornokrčská 15
od 28. 2. 1997 do 2. 5. 2000
Praha 4, Pod Višňovkou 25
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Praha 4, Pod pramenem 3
IČO
od 15. 3. 1995

63078236

DIČ

CZ63078236

Identifikátor datové schránky:7dcsfzg
Právní forma
od 15. 3. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3044 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 8. 2006 do 31. 8. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd ( oblast informatiky)
od 15. 3. 1995 do 29. 12. 1998
- montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
od 15. 3. 1995 do 31. 10. 2000
- montáž a údržba koncových telekomunikačních zařízení
od 15. 3. 1995 do 31. 10. 2000
- poskytování veřejných a neveřejných datových telekomunikačních služeb
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- automatizované zpracování dat
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- vydavatelská činnost na úseku informací o výpočetní technice a jejím využití
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- nakladatelská činnost na úseku informací o výpočetní technice a jejím využití
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- poskytování software
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- poradenská činnost na úseku aplikace výpočetní techniky
od 15. 3. 1995 do 31. 8. 2010
- školící činnost ve výpočetní technice
Ostatní skutečnosti
od 14. 10. 2013 do 3. 4. 2014
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 10.9.2013 od 14:00 hod. přijala následující rozhodnutí:,,Řádná valná hromada společnosti Software602 a. s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jed no sto tisíc korun českých) o částku 1.041.060,-Kč (slovy: jeden milion čtyřicet jedna tisíc šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát osm tisíc devět set čtyřicet korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které má společnost k dnešnímu dni ve svém majetku. Důvodem snížení základního kapitálu je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti. Společnost použije vlastní listinné akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. V důsledku snížení základního kapitálu s ohledem na jeho provedení zničením vlastních akci í v majetku společnosti nebudou společnosti předkládány listinné akcie ani zatímní listy.“
od 31. 8. 2010 do 16. 2. 2011
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.6.2010 od 14.00 hod. přijala následující rozhodnutí : "Řádná valná hromada společnosti Software602, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z půvoní výše 51.000.000,- Kč o částku 48.960.000,- Kč. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení činí 2.040.000,- Kč. Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou 100,- Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 4,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu v budoucnu s ohledem na ust. § 178 obchodního zákoníku. Prostředky získané snížením základního kaptiálu budou po snížení základního kapitálu převedeny do ostatních kapitálových fondů společnosti. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným pro svolávání valné hromady do jednoho měsíce ode dne, kdy se zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu stane účinným vůči třetím osobám, aby předložili listinné akcie k vyznačení nové jmenovit é hodnoty ve lhůtě 60-ti dnů ode dne zveřejnění této výzvy."
od 2. 5. 2000 do 31. 10. 2000
- Valná hromada dne 27.5.1999 schválila zvýšení základního jmění společnosti o 500.000,- Kč (pětsettisíc Kč) zaměstnaneckými akciemi na jméno v podobě zaknihované v počtu 5.000,- ks (pěttisíc ks) a jmenovitou hodnotou 100,- Kč (jednosto Kč) za akcii a vyloučení přednostního práva na upisování nových akcií tak, že akcie nebudou upsány na základě dohody mezi stávajícími akcionáři, ale budou nabídnuty zaměstnancům společnosti způsobem, který určí představenstvo v souladu s tímto rozhodnutím a stanovami, když místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které je pro stávající akcionáře vyloučeno, je sídlo společnosti, jak shora uvedeno, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je stanovena na 90 dnů od 1.9.1998, popřípadě později ode dne, kdy příslušný rejstříkový soud zapíše toto rozhodnutí o zamýšleném zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, emisní kurz upisovaných akcií činí 100.- Kč (jednosto Kč) a je splatný ve lhůtě pro upisování na účet společnosti Software602, a.s., č. účtu 396044-041/0100 s tím, že práva spojená s akciemi určují příslušné právní předpisy a stanovy. Připouští se upisování akcií nad částku 500.000,- Kč do maximální výše 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), přičemž nad částku 500.000,- Kč je možno upisovat opět jen zaměstnanecké akcie zaknihované na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii o emisním kurzu 100,- Kč, tyto akcie jsou také splatné v penězích za podmínek shora uvedených. Počet akcií upisovaných nad částku 500.000,- Kč je maximálně 5.000,- Kč. O konečné částce zvýšení v uvedeném intervalu rozhodne představenstvo.
od 30. 7. 1997 do 13. 10. 1997
- 3. Přednostní právo akcionáře na upisování akcií se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionáře na upisování akcií je získání finančních prostředků pro společnost od třetích osob za účelem rozvoje investic a posílení stability společnosti ve vztahu k zahraničním klientům.
od 24. 7. 1997 do 13. 10. 1997
- Jediný akcionář: Ing. Richard Kaucký, r.č. xxxx Praha 4, Žluťáskova 734
od 24. 7. 1997 do 13. 10. 1997
- 1. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o 13,333.300,- Kč, tj. na hodnotu 43,333.300,- Kč. Připouští se upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění do maximální výše 50,000.000,- Kč. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 133.333 kusů až 200.000 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 300,- Kč za jednu akcii. 4. Akcie budou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií za těchto podmínek: a) místo pro upisování akcií: sídlo společnosti BBG Private, a.s., 28.října 15, 110 00 Praha 1 a sídlo společnosti AKRO Capital, a.s., Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2. b) lhůta pro upisování akcií: ve lhůtě 21 dnů Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. Akcie bude možné upisovat v každý pracovní den od 9.00 hod do 17.00 hod. c) jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100,- Kč druh upisovaných akcií: kmenové forma upisovaných akcií: na majitele podoba upisovaných akcií: zaknihovaná emisní kurz upisovaných akcií: 300,- Kč počet upisovaných akcií: 133.333 kusů až 200.000 kusů 5. Upisovatel je povinen složit před upsáním akcií zálohu na splacení jím upisovaných akcií ve výši celého emisního kurzu na účet společnosti BBG Private, a.s. vedený u IPB, a.s., č. ú. 112 51 37 67/5100 nebo na účet společnosti AKRO Capital, a.s. vedený u Hypo-bank CZ, a.s., č. ú. 31 69 84 90 11/3900. Po úspěšném upsání akcií bude tato záloha započtena na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. V případě, že upisovatel po splacení zálohy ve výši emisního kurzu jím upisovaných akcií tyto akcie neupíše, nebo jestliže upisování akcií bylo neúčinné, je společnost povinna vrátit upisovateli bez zbytečného odkladu zálohu splacenou před upsáním akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou zálohu. Dnem vzniku povinnosti vrátit zaplacenou zálohu se rozumí desátý den poté, kdy bylo ukončeno upisování akcií jako neúčinné, resp. desátý den poté, co upisovatel prokazatelné doloží, že splatil zálohu na emisní kurz na některý z výše uvedených účtů a nebyl zapsán do listiny upisovatelů. 6. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti Software602 a.s. nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty dle bodu 4 písm. b) tohoto rozhodnutí.
od 28. 2. 1997 do 16. 2. 2011
- Rozsah splacení základního jměmní : 100%
Kapitál
od 3. 4. 2014
Základní kapitál err Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2012 do 3. 4. 2014
Základní kapitál 5 100 000 Kč, splaceno err %.
od 16. 2. 2011 do 9. 8. 2012
Základní kapitál 2 040 000 Kč
od 31. 10. 2000 do 16. 2. 2011
Základní kapitál 51 000 000 Kč
od 13. 10. 1997 do 31. 10. 2000
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 28. 2. 1997 do 13. 10. 1997
Základní kapitál 30 000 000 Kč
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Základní kapitál 1 005 000 Kč
od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 405 894.
od 3. 4. 2014 do 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 405 894.
od 14. 10. 2013 do 3. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 510 000.
od 9. 8. 2012 do 14. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 510 000.
od 16. 2. 2011 do 9. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 510 000.
od 26. 11. 2007 do 16. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 510 000.
od 8. 10. 2002 do 26. 11. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 510 000.
od 8. 10. 2002 do 26. 11. 2007
akcie v zaknihované podobě
od 31. 10. 2000 do 8. 10. 2002
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 13. 10. 1997 do 8. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 500 000.
od 24. 7. 1997 do 13. 10. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 300 000.
od 28. 2. 1997 do 24. 7. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 30 000.
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 15.
Statutární orgán
od 27. 1. 2015
Ing. RICHARD KAUCKÝ - jediný člen představenstva
Praha - Šeberov, Žluťásková, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 9. 2014
od 9. 8. 2012 do 27. 1. 2015
Ing. Richard Kaucký - předseda představenstva
Praha-Šeberov - Šeberov, Žluťásková, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2012 - 25. 9. 2014
od 9. 8. 2012 do 27. 1. 2015
Ing. Jan Petr - místopředseda představenstva
Průhonice, Dobřejovická, PSČ 252 43
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2012 - 25. 9. 2014
od 9. 8. 2012 do 27. 1. 2015
Ing. Pavel Nemrava - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Jesenická, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 25. 9. 2014
od 18. 9. 2009 do 9. 8. 2012
Ing. Jan Petr - místopředseda představenstva
Průhonice, Dobřejovická 119, PSČ 252 43
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 22. 6. 2012
od 14. 10. 2008 do 18. 9. 2009
Ing. Jiří Vacovský - místopředseda představenstva
Praha 6 - Přední Kopanina, K Lávce 75
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 23. 6. 2009
od 14. 10. 2008 do 9. 8. 2012
Ing. Richard Kaucký - předseda představenstva
Praha 4, Žluťáskova 734
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2008 - 22. 6. 2012
od 14. 10. 2008 do 9. 8. 2012
Ing. Pavel Nemrava - člen představenstva
Praha 10, Jesenická 3004/6
den vzniku členství: 20. 6. 2008 - 22. 6. 2012
od 18. 2. 2002 do 14. 10. 2008
Ing. Pavel Nemrava - Člen
Praha 10, Jesenická 3004/6
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 27. 9. 2005
od 13. 10. 1997 do 18. 2. 2002
Dušan Tejkal - místopředseda představenstva
Brno, Vaculíkova 12
od 13. 10. 1997 do 14. 10. 2008
Ing. Jiří Vacovský - místopředseda představenstva
Praha 6, Přední Kopanina, K Lávce 75
den vzniku členství: 9. 4. 1996 - 27. 9. 2004
den vzniku funkce: 9. 4. 1996 - 27. 9. 2004
od 28. 2. 1997 do 13. 10. 1997
Ing. Jiří Vacovský - místopředseda představenstva
Praha 5, Na Žvahově 29
od 28. 2. 1997 do 13. 10. 1997
Mgr. Přemysl Pech - místopředseda představenstva
Štrbské Pleso, Hospodárka budova 1, Slovenská republika
od 28. 2. 1997 do 14. 10. 2008
Ing. Richard Kaucký - předseda představenstva
Praha 4, Žluťáskova 734
den vzniku členství: 15. 3. 1995 - 27. 9. 2004
den vzniku funkce: 9. 4. 1996 - 27. 9. 2004
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
prom.mat. Jaromír Šiška, CSc. - předseda představenstva
Praha 4, Lukešova 71
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Ing. Martin Šiška - místopředseda představenstva
Praha 6, Hládkov 12
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Ing. Richard Kaucký - místopředseda představenstva
Praha 4, Žluťáskova 734
od 27. 1. 2015
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech v souladu se zápisem v obchodním rejstříku člen představenstva.
od 13. 10. 1997 do 27. 1. 2015
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech v souladu se zápisem v obchodním rejstříku představenstvo, a to vždy mini- málně dva jeho členové.
od 28. 2. 1997 do 13. 10. 1997
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jsou oprávněni jednat následující členové představenstva společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis podle stanov : - Ing. Richard Kaucký, bytem Žluťáskova 734 - Ing. Jiří Vacovský, bytem Praha 5, Na Žvahově 29
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Za společnost navenek jednají členové představenstva samostatně. Při podepisování připojí k obchodnímu jménu svůj podpis člen představenstva.
Dozorčí rada
od 27. 1. 2015
MARISIKA, s. r. o., IČO: 03371875 - jediný člen dozorčí rady
Praha - Střešovice, Ve Střešovičkách, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 9. 2014
od 22. 1. 2014 do 27. 1. 2015
Ing. JIŘÍ HANZAL - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Leopoldova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 6. 8. 2009 - 25. 9. 2014
od 14. 10. 2013 do 27. 1. 2015
JIŘÍ VACOVSKÝ - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Přední Kopanina, K lávce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 10. 9. 2013 - 25. 9. 2014
den vzniku funkce: 11. 9. 2013 - 25. 9. 2014
od 14. 10. 2013 do 27. 1. 2015
VLADIMÍR TREPÁK - člen dozorčí rady
Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 491, PSČ 900 68, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 9. 2013 - 25. 9. 2014
od 23. 9. 2009 do 22. 1. 2014
Ing. Jiří Hanzal - člen dozorčí rady
Praha 4, Leopoldova 2044, PSČ 149 00
den vzniku členství: 6. 8. 2009
od 18. 9. 2009 do 14. 10. 2013
Ing. Jiří Vacovský - předseda dozorčí rady
Praha 6, K Lávce 75, PSČ 164 00
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 10. 9. 2013
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 10. 9. 2013
od 18. 9. 2009 do 14. 10. 2013
Mgr. Vladimír Trepák - člen
Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 491, PSČ 900 68, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 10. 9. 2013
od 10. 1. 2007 do 23. 9. 2009
Ing. Jiří Hanzal - člen dozorčí rady
Praha 4, Leopoldova 2044, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 6. 2004 - 6. 8. 2009
od 22. 12. 2006 do 10. 1. 2007
Ing. Jiří Hanzal - člen dozorčí rady
Praha 4, Leopoldova 2044, PSČ 149 00
den vzniku členství: 14. 12. 2006
od 22. 12. 2006 do 18. 9. 2009
Mgr. Pavel Čvančara - předseda dozorčí rady
Praha 5, Wassermanova 922, PSČ 152 00
den vzniku členství: 14. 12. 2006 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 14. 12. 2006 - 23. 6. 2009
od 1. 11. 2005 do 18. 9. 2009
Mgr. Vladimír Trepák - člen
Bratislava, L'. Fullu 6, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2005
od 2. 5. 2000 do 3. 5. 2005
Josef Šubert - člen dozorčí rady
Praha 4, Choceradská 3041
den vzniku členství: 27. 5. 1999 - 27. 5. 2003
od 13. 10. 1997 do 2. 5. 2000
Ing. Vít Vařeka - člen dozorčí rady
Praha 5, Ostrovského 30
od 29. 7. 1997 do 13. 10. 1997
Josef Šubert - místopředseda
Praha 4, Choceradská 3041
od 28. 2. 1997 do 29. 7. 1997
Josef Šubrt - místopředseda
Praha 4, Choceradská 3041
od 28. 2. 1997 do 3. 5. 2005
Ing. Tomáš Lukáš - předseda
Praha 5, Dubrovnická 1058/3
den vzniku členství: 9. 4. 1996 - 9. 4. 2000
den vzniku funkce: 9. 4. 1996 - 9. 4. 2000
od 28. 2. 1997 do 1. 11. 2005
Ing. Jan Petr - místopředseda
Průhonice, Šeříková 417
den vzniku členství: 9. 4. 1996 - 23. 6. 2005
den vzniku funkce: 9. 4. 1996
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Ing. Vít Vařeka, MBA
Praha 5, Ostrovského 30
od 15. 3. 1995 do 28. 2. 1997
Ing.Dr. Josef Minařík
Praha 4, Vilímkova 1243
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+157
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+152
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+118
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-18
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-93
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.