Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70997136 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Údaje byly staženy 18. 3. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 70997136. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70997136 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 9. 2003
Obchodní firma
od 25. 9. 2003

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 9. 2003 do 12. 9. 2013
Karviná, Sokolovská 1761, PSČ 735 06
IČO
od 25. 9. 2003

70997136

Identifikátor datové schránky:x2mk7wx
Právní forma
od 25. 9. 2003
Příspěvková organizace
Spisová značka858 Pr, Krajský soud v Ostravě
Předmět činnosti
od 23. 2. 2022
- Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s rozhodnutími o jejich registraci, jakož i zajišťování fakultativních činnos tí s poskytováním souvisejících sociálních služeb, poskytování denní péče o děti do tří let a stravování. Konkrétní vymezení jednotlivých poskytovaných služeb: Pečovatelská služba - terénní sociální služba poskytovaná jako odborný komplex pečovatelských služeb ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů služby tak, aby byly naplněny jejich individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti. Osobní asistence - terénní sociální služba poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Denní centrum služeb - ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je nabízena pomoc a podpora smě řující k zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života. Odlehčovací služba - pobytová sociální služba nabízí podporu soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě, podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí. Tato sociální služb a má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím pro zajištění jejich osobních záležitostí. Denní stacionář - ambulantní sociální služba poskytující uživatelům s mentálním a tělesným postižením sociální poradenství, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Chráněné bydlení - služba poskytující podporu uživatelům s kombinovaným a mentálním postižením v běžné městské zástavbě v činnostech, které uživatelé sami nezvládají. Jedná se například o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zajištění ch odu domácnosti atd. Terénní programy - služba sociální prevence poskytovaná osobám starším 55 let, které pobývají na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, neumí nebo nemohou si sami vyřídit své osobní záležitosti. Odborné sociální poradenství - je sociální služba zaměřena převážně na poskytování informací, rad a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o tyto záležitosti: informace o dávkách, právech a povinnostech při využívání soc. služeb, rady a informace v oblasti bydlení, pomoc při sepsání návrhů, žalob na soudu, pomoc při nácviku dovedností. Zařízení denní péče o děti do 3 let (jesle) - zařízení zajišťuje odbornou péči dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let s cílem podílet se na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich věku a individuálním pot řebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných opatření. Nejedná se o sociální službu.
od 19. 11. 2011 do 23. 2. 2022
- Sociální péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 26 let (vyjímečně i déle), zabezpečovaná formou denního pobytu v Denním stacionáři "Domu v Aleji" - ústavu sociální péče, na ul. V Aleji č. p. 434/10, Karviná - Ráj. Kompl exní péče zahrnuje služby v oblasti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické, diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické, včetně činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťujících pracovní terapii s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výrobků a poskytování chráněného bydlení pro integraci klientů s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti na ul. Ciolkovského č.p. 451/23, Karviná-Ráj. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospod ářská činnost stacionáře.
od 19. 11. 2011 do 23. 2. 2022
- Sociální péče o úplné či neúplné rodiny s dětmi, které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného pobytu v zařízení "Azylový dům a terénní sociální práce", nám. O. Foltýna č. p. 267, Karviná - Staré Město a v bytech azylového domu (sezna m bytů je uveden v příloze č. 3 zřizovací listiny). Komplexní péče zahrnuje kromě ubytovacích služeb i intervenci a pomoc v krizové situaci, sociální diagnostiku, sociálně-právní poradenství a sociální terapii. K hlavní činnosti patří i související provoz ní, finanční a hospodářská činnost ubytovny, včetně rozhodování o umístění úplných či neúplných rodin s dětmi matek s dětmi a zajištění úhrad za pobyt, šetření sociální situace v terénu a účasti na preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a o sob, které o bydlení již přišly a dále služby pro osoby ohrožené sociální exkluzí, sociálně-právní poradenství, podpora a rozvoj klíčových kompetencí skupiny, rozvoj kompetencím schopností a návyků nutných pro začlenění do společnosti a na trh práce, prev ence ztráty bydlení, individuální vedení klienta, šetření sociální situace v terénu, kontaktní poradenské nízkoprahové zařízení.
od 19. 11. 2011 do 23. 2. 2022
- Sociální péče o zdravotně postižené a potřebné občany, zajišťovaná pečovatelkami z povolání Pečovatelské služby (dále jen PS) a služby osobní asistence, zajišťované osobními asistentkami asistenční služby (dále jen AS) na ul. Sokolovská č.p. 1761, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří kromě poskytování úkolů pečovatelské služby a osobní asistence v domech s PS a v bytech občanů i související provozní, finanční a hospodářská činnost střediska PS a AS, střediska osobní hygieny, prádelny PS, dále šet ření sociální situace v terénu a návrhy na stanovení úhrad za úkony PS a AS a obědy PS a AS. PS a AS se poskytuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších p ředpisů a úhrad.
od 19. 11. 2011 do 23. 2. 2022
- Péče o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a předškolní výchovu v Jeselském zařízení na ul. Závodní č. p. 1667, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost zařízení, včetně zajištění úhrad nákladů n a provoz jeslí a rozhodování o umístění dětí v zařízení.
od 25. 9. 2003 do 19. 11. 2011
- péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 26 let (vyjímečně i déle), zabezpečovanou formou denního pobytu v "Domu v Aleji" - ústavu sociální péče, na ul. V Aleji 434/10, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje služby v obla sti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické, diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické, včetně činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťující pracovní terapii s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výbork ů. K hlavním činnostem patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ústavu,
od 25. 9. 2003 do 19. 11. 2011
- péče o matky s dětmi, mající trvalý pobyt ve městě Karviná a které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného pobytu v zařízení "Dům pro matky s dětmi", nám. O. Foltýna, čp. 267, Karviná-Staré Město, a v Bytu prozatimního pobytu na ul. Š kolská čp. 419, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje kromě ubytovacích služeb i intervenci v krizové situaci, sociální diagnostiku, sociálně-právní poradenství a sociální terapii. K hlavním činnostem patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ubytovny včetně rozhodování o umístění matek s dětmi a zajištění úhrad za pobyt, šetření sociální situace v terénu a účasti na preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a osob, které už o bydlení přišly,
od 25. 9. 2003 do 19. 11. 2011
- péče o staré a těžce zdravotně postižené občany města, zajišťované pečovatelkami z povolání a dobrovolnými pečovatelkami "Pečovatelské služby" na ul. Sokolovská 1761, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří kromě poskytování úkonů pečovatelské služb y (dále jen PS) v domech sPS a v bytech občanů i související provozní, finanční a hospodářská činnost střediska PS, Střediska osobní hygieny, prádelny PS, dále šetření v terénu a návrhy na stanovení úhrad za úkony PS a úhrad za PS a obědy PS. PS se posky tuje ve smyslu požadavků na PS stanovených vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení,
od 25. 9. 2003 do 19. 11. 2011
- péče o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a předškolní výchovu dětí v "Jeselském zařízení" na ul. Závodní čp. 1667, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost zařízení včetně úhrad nákladů na prov oz jeslí a rozhodování o umístění dětí v zařízení.
Ostatní skutečnosti
od 25. 9. 2003
- Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2003.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 24. 3. 2015
Mgr. BLANKA DADOKOVÁ - ředitel
Karviná - Ráj, Podlesí, PSČ 734 01
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 24. 2. 2015 do 24. 3. 2015
IVANA BOLLOGOVÁ - ředitel
Karviná - Fryštát, Vydmuchov, PSČ 733 01
den vzniku funkce: 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015
od 12. 9. 2013 do 24. 2. 2015
IVANA BOLLOGOVÁ - ředitel
Karviná - Fryštát, Svatopluka Čecha, PSČ 733 01
den vzniku funkce: 1. 2. 2013
od 25. 9. 2003 do 12. 9. 2013
Mgr. Judita Lukešová - ředitel
Karviná - Hranice, Mendelova 2828/13, PSČ 733 01
od 12. 9. 2013
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech samostatně.
od 25. 9. 2003 do 12. 9. 2013
Způsob jednání statutárního orgánu: Za příspěvkovou organizaci jedná ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+130

+
-
Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+10

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-122

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-176

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-201

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-362

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Firmy s podobným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 081 512 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Cena jednoho bitcoinu se propadla už o víc než milion korun, jako nikdy v historii. Je to jeho konec?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services