Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Karviná, IČO: 70997136 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sociální služby Karviná, příspěvková organizace. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 70997136. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70997136 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
25. 9. 2003
Název
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
zapsáno 25. 9. 2003
Firmy na stejné adrese
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 12. 9. 2013
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Karviná
Část obce: Nové Město
Ulice: Sokolovská
Adresní místo: Sokolovská 1761/36
IČO
70997136
zapsáno 25. 9. 2003
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 25. 9. 2003
Spisová značka
Pr 858/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 25. 9. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

23. 2. 2022
Zapsán předmět činnosti: Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s rozhodnutími o jejich registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním souvisejících sociálních služeb, poskytování denní péče o děti do tří let a stravování. Konkrétní vymezení jednotlivých poskytovaných služeb: Pečovatelská služba - terénní sociální služba poskytovaná jako odborný komplex pečovatelských služeb ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů služby tak, aby byly naplněny jejich individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti. Osobní asistence - terénní sociální služba poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Denní centrum služeb - ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je nabízena pomoc a podpora směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života. Odlehčovací služba - pobytová sociální služba nabízí podporu soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě, podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí. Tato sociální služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím pro zajištění jejich osobních záležitostí. Denní stacionář - ambulantní sociální služba poskytující uživatelům s mentálním a tělesným postižením sociální poradenství, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Chráněné bydlení - služba poskytující podporu uživatelům s kombinovaným a mentálním postižením v běžné městské zástavbě v činnostech, které uživatelé sami nezvládají. Jedná se například o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti atd. Terénní programy - služba sociální prevence poskytovaná osobám starším 55 let, které pobývají na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, neumí nebo nemohou si sami vyřídit své osobní záležitosti. Odborné sociální poradenství - je sociální služba zaměřena převážně na poskytování informací, rad a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o tyto záležitosti: informace o dávkách, právech a povinnostech při využívání soc. služeb, rady a informace v oblasti bydlení, pomoc při sepsání návrhů, žalob na soudu, pomoc při nácviku dovedností. Zařízení denní péče o děti do 3 let (jesle) - zařízení zajišťuje odbornou péči dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let s cílem podílet se na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných opatření. Nejedná se o sociální službu.
23. 2. 2022
Vymazán předmět činnosti: Sociální péče o zdravotně postižené a potřebné občany, zajišťovaná pečovatelkami z povolání Pečovatelské služby (dále jen PS) a služby osobní asistence, zajišťované osobními asistentkami asistenční služby (dále jen AS) na ul. Sokolovská č.p. 1761, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří kromě poskytování úkolů pečovatelské služby a osobní asistence v domech s PS a v bytech občanů i související provozní, finanční a hospodářská činnost střediska PS a AS, střediska osobní hygieny, prádelny PS, dále šetření sociální situace v terénu a návrhy na stanovení úhrad za úkony PS a AS a obědy PS a AS. PS a AS se poskytuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úhrad.
23. 2. 2022
Vymazán předmět činnosti: Sociální péče o úplné či neúplné rodiny s dětmi, které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného pobytu v zařízení \"Azylový dům a terénní sociální práce\", nám. O. Foltýna č. p. 267, Karviná - Staré Město a v bytech azylového domu (seznam bytů je uveden v příloze č. 3 zřizovací listiny). Komplexní péče zahrnuje kromě ubytovacích služeb i intervenci a pomoc v krizové situaci, sociální diagnostiku, sociálně-právní poradenství a sociální terapii. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ubytovny, včetně rozhodování o umístění úplných či neúplných rodin s dětmi matek s dětmi a zajištění úhrad za pobyt, šetření sociální situace v terénu a účasti na preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a osob, které o bydlení již přišly a dále služby pro osoby ohrožené sociální exkluzí, sociálně-právní poradenství, podpora a rozvoj klíčových kompetencí skupiny, rozvoj kompetencím schopností a návyků nutných pro začlenění do společnosti a na trh práce, prevence ztráty bydlení, individuální vedení klienta, šetření sociální situace v terénu, kontaktní poradenské nízkoprahové zařízení.
23. 2. 2022
Vymazán předmět činnosti: Sociální péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 26 let (vyjímečně i déle), zabezpečovaná formou denního pobytu v Denním stacionáři \"Domu v Aleji\" - ústavu sociální péče, na ul. V Aleji č. p. 434/10, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje služby v oblasti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické, diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické, včetně činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťujících pracovní terapii s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výrobků a poskytování chráněného bydlení pro integraci klientů s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti na ul. Ciolkovského č.p. 451/23, Karviná-Ráj. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost stacionáře.
23. 2. 2022
Vymazán předmět činnosti: Péče o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a předškolní výchovu v Jeselském zařízení na ul. Závodní č. p. 1667, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost zařízení, včetně zajištění úhrad nákladů na provoz jeslí a rozhodování o umístění dětí v zařízení.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět činnosti
Péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 26 let (vyjímečně i déle), zabezpečovanou formou denního pobytu v \"Domu v Aleji\" - ústavu sociální péče, na ul. V Aleji 434/10, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje služby v oblasti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické, diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické, včetně činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťující pracovní terapii s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výborků. K hlavním činnostem patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ústavu,
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 19. 11. 2011
Péče o matky s dětmi, mající trvalý pobyt ve městě Karviná a které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného pobytu v zařízení \"Dům pro matky s dětmi\", nám. O. Foltýna, čp. 267, Karviná-Staré Město, a v Bytu prozatimního pobytu na ul. Školská čp. 419, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje kromě ubytovacích služeb i intervenci v krizové situaci, sociální diagnostiku, sociálně-právní poradenství a sociální terapii. K hlavním činnostem patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ubytovny včetně rozhodování o umístění matek s dětmi a zajištění úhrad za pobyt, šetření sociální situace v terénu a účasti na preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a osob, které už o bydlení přišly,
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 19. 11. 2011
Péče o staré a těžce zdravotně postižené občany města, zajišťované pečovatelkami z povolání a dobrovolnými pečovatelkami \"Pečovatelské služby\" na ul. Sokolovská 1761, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří kromě poskytování úkonů pečovatelské služby (dále jen PS) v domech sPS a v bytech občanů i související provozní, finanční a hospodářská činnost střediska PS, Střediska osobní hygieny, prádelny PS, dále šetření v terénu a návrhy na stanovení úhrad za úkony PS a úhrad za PS a obědy PS. PS se poskytuje ve smyslu požadavků na PS stanovených vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení,
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 19. 11. 2011
Péče o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a předškolní výchovu dětí v \"Jeselském zařízení\" na ul. Závodní čp. 1667, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost zařízení včetně úhrad nákladů na provoz jeslí a rozhodování o umístění dětí v zařízení.
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 19. 11. 2011
Péče o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí a předškolní výchovu v Jeselském zařízení na ul. Závodní č. p. 1667, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost zařízení, včetně zajištění úhrad nákladů na provoz jeslí a rozhodování o umístění dětí v zařízení.
zapsáno 19. 11. 2011 vymazáno 23. 2. 2022
Sociální péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 26 let (vyjímečně i déle), zabezpečovaná formou denního pobytu v Denním stacionáři \"Domu v Aleji\" - ústavu sociální péče, na ul. V Aleji č. p. 434/10, Karviná - Ráj. Komplexní péče zahrnuje služby v oblasti psychopedie, sociální problematiky, služby terapeutické, diagnostické, rehabilitační, vzdělávací, poradenské a metodické, včetně činnosti ergoterapeutických dílen, zajišťujících pracovní terapii s vytvářením textilních, keramických a košíkářských výrobků a poskytování chráněného bydlení pro integraci klientů s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti na ul. Ciolkovského č.p. 451/23, Karviná-Ráj. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost stacionáře.
zapsáno 19. 11. 2011 vymazáno 23. 2. 2022
Sociální péče o úplné či neúplné rodiny s dětmi, které se ocitly v bytové a sociální nouzi, poskytnutím přechodného pobytu v zařízení \"Azylový dům a terénní sociální práce\", nám. O. Foltýna č. p. 267, Karviná - Staré Město a v bytech azylového domu (seznam bytů je uveden v příloze č. 3 zřizovací listiny). Komplexní péče zahrnuje kromě ubytovacích služeb i intervenci a pomoc v krizové situaci, sociální diagnostiku, sociálně-právní poradenství a sociální terapii. K hlavní činnosti patří i související provozní, finanční a hospodářská činnost ubytovny, včetně rozhodování o umístění úplných či neúplných rodin s dětmi matek s dětmi a zajištění úhrad za pobyt, šetření sociální situace v terénu a účasti na preventivní činnosti u osob ohrožených bezdomovectvím a osob, které o bydlení již přišly a dále služby pro osoby ohrožené sociální exkluzí, sociálně-právní poradenství, podpora a rozvoj klíčových kompetencí skupiny, rozvoj kompetencím schopností a návyků nutných pro začlenění do společnosti a na trh práce, prevence ztráty bydlení, individuální vedení klienta, šetření sociální situace v terénu, kontaktní poradenské nízkoprahové zařízení.
zapsáno 19. 11. 2011 vymazáno 23. 2. 2022
Sociální péče o zdravotně postižené a potřebné občany, zajišťovaná pečovatelkami z povolání Pečovatelské služby (dále jen PS) a služby osobní asistence, zajišťované osobními asistentkami asistenční služby (dále jen AS) na ul. Sokolovská č.p. 1761, Karviná - Nové Město. K hlavní činnosti patří kromě poskytování úkolů pečovatelské služby a osobní asistence v domech s PS a v bytech občanů i související provozní, finanční a hospodářská činnost střediska PS a AS, střediska osobní hygieny, prádelny PS, dále šetření sociální situace v terénu a návrhy na stanovení úhrad za úkony PS a AS a obědy PS a AS. PS a AS se poskytuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úhrad.
zapsáno 19. 11. 2011 vymazáno 23. 2. 2022
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s rozhodnutími o jejich registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním souvisejících sociálních služeb, poskytování denní péče o děti do tří let a stravování. Konkrétní vymezení jednotlivých poskytovaných služeb: Pečovatelská služba - terénní sociální služba poskytovaná jako odborný komplex pečovatelských služeb ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů služby tak, aby byly naplněny jejich individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti. Osobní asistence - terénní sociální služba poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Denní centrum služeb - ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je nabízena pomoc a podpora směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života. Odlehčovací služba - pobytová sociální služba nabízí podporu soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě, podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí. Tato sociální služba má zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím pro zajištění jejich osobních záležitostí. Denní stacionář - ambulantní sociální služba poskytující uživatelům s mentálním a tělesným postižením sociální poradenství, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Chráněné bydlení - služba poskytující podporu uživatelům s kombinovaným a mentálním postižením v běžné městské zástavbě v činnostech, které uživatelé sami nezvládají. Jedná se například o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti atd. Terénní programy - služba sociální prevence poskytovaná osobám starším 55 let, které pobývají na území města Karviné, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, neumí nebo nemohou si sami vyřídit své osobní záležitosti. Odborné sociální poradenství - je sociální služba zaměřena převážně na poskytování informací, rad a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o tyto záležitosti: informace o dávkách, právech a povinnostech při využívání soc. služeb, rady a informace v oblasti bydlení, pomoc při sepsání návrhů, žalob na soudu, pomoc při nácviku dovedností. Zařízení denní péče o děti do 3 let (jesle) - zařízení zajišťuje odbornou péči dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let s cílem podílet se na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných opatření. Nejedná se o sociální službu.
zapsáno 23. 2. 2022
Doplňková činnost
Organizace je oprávněna v souladu se zřizovací listinou vykonávat tuto doplňkovou činnost: - pronájem bytových a nebytových prostor - výpůjčka nebytových prostor - pronájem a výpůjčka movitého majetku - reklamní činnost
zapsáno 23. 2. 2022
Ostatní skutečnosti
Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2003.
zapsáno 25. 9. 2003

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. Judita Lukešová
Mendelova, 733 01 Karviná - Hranice
Den zániku funkce: 31. 10. 2012
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 12. 9. 2013
Ředitel
Ivana Bollogová
Svatopluka Čecha, 733 01 Karviná - Fryštát
Den vzniku funkce: 1. 2. 2013
zapsáno 12. 9. 2013 vymazáno 24. 2. 2015
Ředitel
Ivana Bollogová
Vydmuchov, 733 01 Karviná - Fryštát
Den vzniku funkce: 1. 2. 2013
Den zániku funkce: 31. 1. 2015
zapsáno 24. 2. 2015 vymazáno 24. 3. 2015
Ředitel
Mgr. Blanka Dadoková
Podlesí, 734 01 Karviná - Ráj
Den vzniku funkce: 1. 2. 2015
zapsáno 24. 3. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání statutárního orgánu: Za příspěvkovou organizaci jedná ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.
zapsáno 25. 9. 2003 vymazáno 12. 9. 2013
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech samostatně.
zapsáno 12. 9. 2013

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

10
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-151
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-83
-
+
Ester Ledecká

Ester Ledecká

sportovkyně, olympijská vítězka

42
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

21
-
+
Marcel Gecov

Marcel Gecov

bývalý fotbalista, podnikatel

10
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.