Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
IČO: 00089982

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 4. 2004
Obchodní firma
od 9. 4. 2004

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

Sídlo
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
Zlín, Soudní 1, PSČ 762 57
IČO
od 9. 4. 2004

00089982

Identifikátor datové schránky:bhrk6bs
Právní forma
od 9. 4. 2004
Příspěvková organizace
Spisová značka1416 Pr, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných odborných akcí
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Specializovaný maloobchod
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Reklamní činnost a marketing
od 9. 4. 2004 do 1. 9. 2010
- Opravy a údržba předmětů kulturní povahy ( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, které nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzejí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních pam átek nebo jejích součástí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi)
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- Hostinská činnost
Předmět činnosti
od 22. 2. 2014
- 2. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizac i a zabezpečuje jejich ochranu a poskytuje standardizované veřejné služby vymezené § 10a).
od 22. 2. 2014
- 3. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy; odbornou knihovnu a historický knižní fond (sbírkový) ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a inform ačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.
od 22. 2. 2014
- 7. Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s myslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, v případě kulturních památek a národních kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijím á zápůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a badatelským řádem, který vydává.
od 18. 9. 2013
- 1. Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Zlínsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, etnografie, archeologie, historie. Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví, cestovatelství a orientačnímu běhu.
od 18. 9. 2013
- 4. Provádí základní i aplikovaný výzkum a další odborné aktivity v oborech přírodních, technických a společenských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií ; veškerý rozdíl mezi výnosy a vynaloženými náklady je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Umožňuje rovný přístup všem bez rozdílu k využívání a zpřístupňovánívýsledků své činnosti (s výjimkou neposkytování některých informac í v zájmu ochrany archeologických nalezišť a dále při možném uplatňování autorského zákona u dosud nepublikovaných výsledků výzkumné či vědecké činnosti) a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný předn ostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací. Provádí popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.). V oblasti přírodních věd provádí na vyžá dání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za úhradu nákladů.
od 18. 9. 2013
- 5. Na základě povolení Ministerstva kultury ČSR ze dne 30. 5. 1988 a dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd České republiky na základě § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění j e Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně oprávněno provádět archeologické výzkumy na území regionu jihovýchodní Moravy. Provádí kontrolu archeologických nalezišť a upozorňuje příslušné orgány památkové péče na jejich ohrožení, na žádost státních orgánů památ kové péče zpracovává vyjádření k investičním akcím za úhradu nákladů.
od 18. 9. 2013
- 6. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými nejširší veřejnosti, zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (zákon č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (zákon č. 37/1995 Sb.) publikace.
od 18. 9. 2013
- 8. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia, semináře, výstavy, případně další akce vztahující se k předmětu činnosti. Provádí odbornou přepravu exponátů na místa jejich výstavní realiza ce.
od 18. 9. 2013
- 9. Pořádá kulturní, výchovné a vzdělávací akce a programy vyplývající z hlavního účelu zřízení organizace (zejm. hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. Pořádá veřejné produkce, jimiž jsou preze ntována literární, dramatická, hudební, folklorní a jiná autorská díla.
od 18. 9. 2013
- 10. Může vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací činnosti.
od 18. 9. 2013
- 11. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
od 18. 9. 2013
- 12. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje fotografování, filmování a pořizování audio či videozáznamů, pořizován í kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí.
od 18. 9. 2013
- 13. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům a správcům sbírek zapsaných do Ce ntrální evidence sbírek.
od 18. 9. 2013
- 14. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií. K tomuto účelu pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze. Každoročně zpracovává informa ce o činnosti ve výroční zprávě, kterou podle §10a odst. 2 písm. c) zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem.
od 18. 9. 2013 do 22. 2. 2014
- 2. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy (odbornou knihovnu a historický knižní fond /sbírkový/ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informa čních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.
od 18. 9. 2013 do 22. 2. 2014
- 3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizac i a zabezpečuje jejich ochranu.
od 18. 9. 2013 do 22. 2. 2014
- 7. Dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve s myslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, v případě kulturních památek a národních kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně přijím á zápůjčku od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zák onů a badatelským řádem, který vydává.
od 1. 9. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 1. Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Zlínsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, národopis, archeologie, historie. Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 2. Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovanými fondy (odbornou knihovnu a historický knižní fond /sbírkový/ ve smyslu § 3, odst. c zákona č. 257/2001 Sb. Spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publ ikací.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 3. Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkompletnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými dostupnými záznamovými prostředky (fotografie, film, audio či video záznam atp.).
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich poznatky o přírodě i společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 6. Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, sociálně pak dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. Vydává a veřejně šíří periodické (z.č. 46/2000 Sb.,) a neperiodické (z.č. 37/95 Sb.) publikace.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 8. Zapůjčené sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Obdobně přijímá zápůjčky od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydává.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených souborů sbírkových předmětů. Provádí odbornou přepravu exponátů na místa jejich výstavní realizace.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 10. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost, včetně pořádání folklorních vystoupení a dalších způsobů veřejného předvídění aut orských děl.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 11. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 12. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 13. Vykonává činnost vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování, a pořizování audio či vi deozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 14. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do centrální evi dence ve smyslu zákona 122/2000 Sb., a kronikářům v regionu.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 15. Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických prostředků. K tomuto účelu pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze.
od 9. 4. 2004 do 18. 9. 2013
- 16. Na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona 20/1987 provádí archeologické výzkumy.
Ostatní skutečnosti
od 9. 4. 2004
- Organizace se stala dne 1.1.2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje a je zřízena na dobu neurčitou.
Statutární orgán
od 14. 9. 2018
Mgr. PAVEL HRUBEC, MBA - ředitel
Břeclav - Poštorná, Dyjová, PSČ 691 41
den vzniku funkce: 1. 4. 2014
od 11. 7. 2014 do 14. 9. 2018
Mgr. PAVEL HRUBEC, MBA - ředitel
Kunovice, Slunečná, PSČ 686 04
den vzniku funkce: 1. 4. 2014
od 30. 8. 2010 do 11. 7. 2014
PhDr. Antonín Sobek - ředitel
Uherské Hradiště, Na Rybníku, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 31. 3. 2014
od 9. 4. 2004 do 30. 8. 2010
PhDr. Ivan Plánka - ředitel
Zlín, Obeciny 3590/III, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 1. 1. 1998 - 30. 6. 2010
od 9. 4. 2004
Způsob jednání: Jménem organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jiný zaměstnanec organizace jako jím pověřený zástupce
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

24. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 4 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 693,00 Kč
ČSOB 2 690,60 Kč
Sberbank CZ 2 714,00 Kč
Komerční banka 2 715,47 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 757,40 Kč
Raiffeisenbank 2 769,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+13
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-46
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-82
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-109
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-112
+
-

Články na Heroine.cz

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services