Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
IČO: 27403505

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 12. 2005
Obchodní firma
od 7. 12. 2005

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

od 7. 12. 2005 do 7. 12. 2005

Pražská plynárenská Distribuce,a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo
IČO
od 7. 12. 2005

27403505

Identifikátor datové schránky:w9qfskt
Právní forma
od 7. 12. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10356 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 8. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 4. 1. 2007
- distribuce plynu
od 4. 12. 2006 do 16. 8. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 4. 12. 2006 do 16. 8. 2010
- montáž měřidel
od 4. 12. 2006 do 16. 8. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 4. 12. 2006 do 16. 8. 2010
- činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 7. 12. 2005 do 16. 8. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2014
- Jediný akcionář společnosti, společnost Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, učinil v působnosti valné hromady dne 5.8.2014 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 5.207.000.000,- Kč (pět miliard dvě sta sedm milionů korun českých) na novou výši 2.707.640.000,- Kč (dvě miliardy sedm set sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti podle ustanovení § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních sp olečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií Společnosti, tj. u 5.207 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, a to tak, že nově bude jmenovitá hodnota každé je dnotlivé akcie na jméno činit částku ve výši 520.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Jediný akcionář předloží akcie k výměně do 3 měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti v návaznosti na provedené přecenění majetkových aktiv společnosti a tedy uvolnění přebytku provozního kapitálu jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu se tak provádí za účelem uvolnění volných prostředků ve prospěch jediného akcionáře společnosti. Částka 2.499.360.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů tři sta šedesát tisíc korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři společnosti, a to do 3 měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 7. 2014
- společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, podřizuje tomuto zákonu jako celku
od 28. 2. 2007
- Základní kapitál byl navýšen nepeněžitým vkladem části podniku jediného akcionáře Pražská plynárenská, a.s. "Úsek ředitele pro distribuci" Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007.
od 16. 11. 2006 do 28. 2. 2007
- Jediný akcionář rozhodl dne 8.11.2006 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:1.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. úpisem akcií a s placením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku je důležitý zájem Společnosti vlastnit část podniku "úsek ředitele a distribuci" společnosti Pražská plynárenská, a.s. tímto způsobem je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundlin g" provozovatele distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES, § 59a z.č. 458/2000 Sb.Energetický zákon) a realizovat plánovanou činnost společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., která byla založena s  cílem převést na ni veškeré činnosti související s distribucí plynua která požádala Energetický regulační úřad o udělení příslušné licence.2. Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu P ražská plynárenská, a.s. dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, která byla předložena představenstvem Společnosti. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 5.205.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů korun českých) na částku 5.207.000.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě sedm milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 5 205 (slovy: pět tisíc dvou set pěti ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Listinné akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie. 5. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milio n korun českých), tj. je roven jmenovité hodnotě akcie. 6. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemce, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2337, přičemž Jediný akcionář upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí o bsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. 7. Lhůta pro upisování akcií bude činit dvacet dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením doruče ným na adresu sídla upisovatele k rukám pana Pavla Hurdy, předsedy představenstva. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění nejpozději do 31.12.2006 (slovy: třicátého prvního prosine ce roku dva tisíce šest). Začátek úpisu bude 9.11.2006 (slovy: devátého listopadu roku dva tisíce šest) s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. 8. Másto pro upisován í akcií, tedy místo uzavření Smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. 9. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku upisovatele označená jako "úsek ředitele pro distribuci", tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku v platném znění, vyčleněnou ke dni 31.12.2005, kterou tvoří soubor hmo tných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku upisovatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejmé na Majetek, Závazky a Zaměstnanci. Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: komplexní zajišťování oblasti ekonomiky pro všechny útvary provozovatele distribuční soustavy; zajišťování činnosti spojených s regulací licencovaných činností (re gulační výkaznictví); poskytování distribučních služeb, připojení k síti, uzavírání smluvních vztahů s obchodníky s plynem a zákazníky, uzavírání smluv o spolupráci a smlouvě budoucí kupní, uzavírání smluv na odkoupení plynárenských zařízení; plánování, k oncepce, rozvoj, údržba a opravy distribuční sítě; výstavba a opravy plynárenských zařízení, řízení smluvních vztahů s dodavateli; inspekce, provozní revize a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě; provozování plynárens ké distribuční soustavy, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby; příprava plánů pro rychlé a bezpečné odstraňování příčin a následků mimořádných událostí (havarijní plán); řízení plánovaných odstávek; řízení provozu sítě v reálném čase, řízení toků ZP; komplexní zajišťování protikorozní ochrany; vykonávání nepřetržité plynárenské pohotovostní služby a dispečinku; měření v distribuční síti, vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů obchodníkům, operátorovi trhu a Bilančnímu cent ru; diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě; komplexní zajišťování oblasti měření a metrologie; komplexní zajišťování odečtů spotřeby plynu; evidence a verifikace údajů o odběrném a měřícím místě v zákaznickém informačním systému; pro vádění technického dozoru při realizaci staveb plynárenských zařízení; správa a evidence majetku určeného k distribuci plynu; zajišťování a aktualizace údajů v systému GIS, smluvní výměna dat, provádění reprografické činnosti; archivace provozní a technic ké dokumentace; zajišťování provozu a údržby rádiové sítě v pásmu 160 MHz (fonie) a v pásmu 400 MHz (datová síť); zajišťování provozu a údržby přenosu dat po síti Eurotelu a Telecomu (PIS - Sitewell, STL RS, SKAO, přenosy dat od zákazníků); normalizace, s tandardizace a zpracování technických předpisů, zajištění funkce svářecího technologa. Jednotlivé složky části podniku jsou definovány v přílohách níže uvedeného znaleckého posudku. Jediný akcionář schvaluje výši ocenění a stanovuje hodnotu nepeněžitého v kladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod č. B 59/2006 znaleckého deníku ze dne 20.9. 2006, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 444 4/2006-10 ze dne 24.5.2006, a to znaleckým ústavemHZ Praha , spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 170 49 644, na částku 5.205.896.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě pět milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, zjištěnou znaleckým posudkem, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění upisovateli je Společnost povinna vyplatit upisovateli na účet č. 916xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 5 205 (slovy: pět tisíc dvě stě pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Listinné akcie budo u vydány jako jedna hromadná listina nahrazující jednotlivé listinné akcie.10. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upisování akcií.11. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08. Nepeněžitý vklad musí být splacen před pod áním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 3. 2015
Základní kapitál 2 707 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 2007 do 11. 3. 2015
Základní kapitál 5 207 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2005 do 28. 2. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 207 v listinné podobě.
od 12. 7. 2016
Ke všem akciím v obchodní společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je zřízen zákaz zatížení a zcizení akcií na základě Dohody o zákazu zřízení zástavního práva ze dne 24. dubna 2015, když zákaz zatížení a zcizení akcií byl zřízen jediným akcionářem společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, která je výlučným vlastníkem všech předmětných akcií, jako Poskytovatelem zajištění, ve prospěch Agenta pro zajiště ní společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, k zajištění budoucích pohledávek za Pražskou plynárenskou, a.s., ze Smlouvy o provozních a nekomitovaných úvěrech uzavřené dne 24. dubna 20 15 mezi společností Pražská plynárenská, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Společnost Pražská plynárenská, a.s., není oprávněna nakládat s akcie mi ani jakkoli zatížit akcie ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění. Zákaz zatížení a zcizení je sjednán na dobu do 24. dubna 2029. Ke všem akciím v obchodní společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je zřízen zákaz zatížení a zcizení akcií na základě Smlouvy o zřízení zákazu zatížení a zcizení ze dne 24. května 2016, když zákaz zatížen í a zcizení akcií byl zřízen jediným akcionářem společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, která je výlučným vlastníkem všech předmětných akcií, jako Povinnou, ve prospěch Oprávněné Československé obcho dní banky a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, k zajištění budoucích pohledávek za Pražskou plynárenskou, a.s., ze Smlouvy o směnečném programu a Syndikované úvěrové smlouvy. Povinná není oprávněna zatížit nebo zcizit akci e ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., bez předchozího písemného souhlasu Oprávněné. Zákaz zatížení a zcizení je sjednán na dobu do 31.května 2021.
od 21. 5. 2015 do 12. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 207 v listinné podobě.
od 21. 5. 2015 do 12. 7. 2016
Ke všem akciím v obchodní společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je zřízen zákaz zatížení a zcizení akcií na základě Dohody o zákazu zřízení zástavního práva ze dne 24. dubna 2015, když zákaz zatížení a zcizení akcií byl zřízen jediným akcionářem společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, která je výlučným vlastníkem všech předmětných akcií, jako Poskytovatelem zajištění, ve prospěch Agenta pro zajiště ní společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, k zajištění budoucích pohledávek za Pražskou plynárenskou, a.s., ze Smlouvy o provozních a nekomitovaných úvěrech uzavřené dne 24. dubna 20 15 mezi společností Pražská plynárenská, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Společnost Pražská plynárenská, a.s., není oprávněna nakládat s akcie mi ani jakkoli zatížit akcie ve společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění. Zákaz zatížení a zcizení je sjednán na dobu do 24. dubna 2029.
od 11. 3. 2015 do 21. 5. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 207 v listinné podobě.
od 28. 2. 2007 do 11. 3. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 207 v listinné podobě.
od 7. 12. 2005 do 28. 2. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 17. 9. 2020
Ing. PAVLÍNA KOUŘILOVÁ - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na pláni, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 8. 2020
od 17. 9. 2020
Ing. MARTIN SLABÝ - předseda představenstva
Ondřejov - Turkovice, Hrušov, PSČ 251 66
den vzniku členství: 2. 8. 2020
den vzniku funkce: 3. 8. 2020
od 17. 9. 2020 do 17. 9. 2020
Ing. MARTIN SLABÝ - předseda představenstva
Ondřejov - Turkovice, Hrušov, PSČ 251 66
den vzniku členství: 3. 8. 2020
den vzniku funkce: 2. 8. 2020
od 15. 1. 2020 do 17. 9. 2020
Ing. PAVLÍNA KOUŘILOVÁ - člen představenstva
Praha - Smíchov, Na pláni, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 1. 8. 2020
od 29. 9. 2017
Ing. MILOŠ HOUZAR - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 5. 2017
den vzniku funkce: 31. 5. 2017
od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017
Ing. MILOŠ HOUZAR - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 5. 2017
den vzniku funkce: 31. 5. 2017
od 2. 11. 2015 do 25. 9. 2017
Ing. MILOŠ HOUZAR - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 30. 5. 2017
od 2. 11. 2015 do 17. 9. 2020
Ing. MARTIN SLABÝ - předseda představenstva
Ondřejov - Turkovice, Hrušov, PSČ 251 66
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 1. 8. 2020
den vzniku funkce: 1. 10. 2015 - 1. 8. 2020
od 15. 10. 2015 do 2. 11. 2015
Ing. JAROSLAV MEDVEC - člen představenstva
Praha - Hostivař, Budapešťská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 5. 4. 2012 - 30. 9. 2015
od 5. 10. 2015 do 15. 1. 2020
Ing. PAVLÍNA KOUŘILOVÁ - člen představenstva
Praha - Březiněves, Kosí, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 8. 2015
od 16. 7. 2015 do 5. 10. 2015
Ing. LUBOMÍR ŠTĚPÁN - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Severní, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 30. 5. 2012 - 31. 7. 2015
od 16. 7. 2015 do 2. 11. 2015
Ing. MILOŠ HOUZAR - předseda představenstva
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2012 - 1. 10. 2015
od 25. 7. 2012 do 16. 7. 2015
Ing. Miloš Houzar - předseda představenstva
Praha 4, Pod Vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2012
od 25. 7. 2012 do 16. 7. 2015
Ing. Lubomír Štěpán - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Severní, PSČ 500 03
den vzniku členství: 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 30. 5. 2012
od 21. 5. 2012 do 25. 7. 2012
Ing. Miloš Houzar - předseda představenstva
Praha 4, Pod Vilami 680/19, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 10. 4. 2012 - 29. 5. 2012
od 21. 5. 2012 do 15. 10. 2015
Ing. Jaroslav Medvec - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Budapešťská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 5. 4. 2012
od 18. 11. 2008 do 28. 3. 2012
Ladislav Pospíšil - předseda představenstva
Praha 9, Nad Šestikopy 835/3, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 12. 2. 2012
den vzniku funkce: 13. 6. 2008 - 12. 2. 2012
od 5. 8. 2008 do 18. 11. 2008
Ladislav Pospíšil - předseda představenstva
Praha 7, Františka Křížka 18, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2008
od 5. 8. 2008 do 21. 5. 2012
Ing. Miloš Houzar - člen představenstva
Praha 4, Pod Vilami 680/19, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 29. 5. 2012
od 5. 8. 2008 do 25. 7. 2012
Ing. Lubomír Štěpán - místopředseda představenstva
Hradec Králové, Severní 1104/20A, PSČ 500 03
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 13. 6. 2008 - 29. 5. 2012
od 7. 12. 2005 do 5. 8. 2008
Ladislav Pospíšil - člen představenstva
Praha 7, Fr.Křížka 18, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 12. 2005 - 28. 5. 2008
od 23. 3. 2015
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva.
od 26. 1. 2012 do 23. 3. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové společně.
od 7. 12. 2005 do 26. 1. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnos ti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 17. 9. 2020
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Masná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 5. 2019
den vzniku funkce: 19. 9. 2019
od 17. 9. 2020
Mgr PAVEL KŘEČEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 9. 2020
od 17. 9. 2020
MICHAL HOLEŇA - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Jerevanská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 2. 9. 2020
od 18. 6. 2019
Ing. JAROSLAV VLK - člen dozorčí rady
Hať, Na Chromině, PSČ 747 16
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 18. 6. 2019
Ing. DAVID PROCHÁZKA, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Počernice, Vilémovská, PSČ 190 12
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 18. 6. 2019 do 17. 9. 2020
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Masná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 5. 2019
od 26. 4. 2018
Ing. PAVEL JANEČEK - předseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Mánesova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 8. 4. 2018
den vzniku funkce: 8. 4. 2018
od 25. 9. 2017 do 25. 9. 2017
PETR VENHODA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Štítného, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016
den vzniku funkce: 14. 7. 2017
od 25. 9. 2017 do 18. 6. 2019
PETR VENHODA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Štítného, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 30. 4. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2017 - 30. 4. 2019
od 13. 1. 2017 do 25. 9. 2017
PETR VENHODA - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Štítného, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016
od 13. 1. 2017 do 18. 6. 2019
Ing KAREL BŘEZINA - člen dozorčí rady
Praha - Horní Měcholupy, Nad přehradou, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 30. 4. 2019
od 13. 1. 2017 do 18. 6. 2019
JAN ŘÍČAŘ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Augustinova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 30. 4. 2019
od 13. 1. 2017 do 17. 9. 2020
Mgr PAVEL KŘEČEK - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 1. 9. 2020
od 13. 1. 2017 do 17. 9. 2020
MICHAL HOLEŇA - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, Jerevanská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 1. 9. 2016 - 1. 9. 2020
od 10. 1. 2016 do 13. 1. 2017
PAVEL RICHTER - Člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Lohniského, PSČ 152 00
den vzniku členství: 9. 1. 2014 - 31. 8. 2016
od 5. 8. 2015 do 13. 1. 2017
Mgr. PETR NOVÁK - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Jetelová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 1. 2015 - 31. 8. 2016
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 31. 8. 2016
od 19. 8. 2014 do 5. 8. 2015
JINDŘICH ZENGER - Místopředseda dozorčí rady
Středokluky, Nad Běloky, PSČ 252 68
den vzniku členství: 12. 1. 2011 - 22. 1. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2014 - 22. 1. 2015
od 19. 8. 2014 do 10. 1. 2016
PAVEL RICHTER - Člen dozorčí rady
Praha - Košíře, Na Zámyšli, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 1. 2014
od 19. 8. 2014 do 13. 1. 2017
JIŘÍ VÁVRA - Člen dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, Na pozorce, PSČ 193 00
den vzniku členství: 7. 4. 2014 - 31. 8. 2016
od 19. 8. 2014 do 13. 1. 2017
LUBOŠ KOŽELUH - Člen dozorčí rady
Plzeň - Doubravka, Vyhlídková, PSČ 312 00
den vzniku členství: 17. 4. 2014 - 31. 8. 2016
od 19. 8. 2014 do 26. 4. 2018
Ing. PAVEL JANEČEK - Předseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady II, Mánesova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 7. 4. 2014 - 7. 4. 2018
den vzniku funkce: 17. 4. 2014 - 7. 4. 2018
od 5. 6. 2014 do 19. 8. 2014
Ing. MILAN FAFEJTA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Za Strahovem, PSČ 169 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 1. 4. 2014
od 5. 12. 2012 do 13. 1. 2017
Michal Zavadil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Gončarenkova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 22. 6. 2016
od 25. 7. 2012 do 5. 12. 2012
Michal Zavadil - člen dozorčí rady
Praha 1, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012
od 25. 7. 2012 do 19. 8. 2014
Dr. František Kotula - člen dozorčí rady
Dobřichovice, Krajníkova, PSČ 252 29
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 27. 3. 2014
od 25. 7. 2012 do 19. 8. 2014
Ing. Vladislav Mareček - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Chotouchovská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 8. 1. 2014
od 21. 5. 2012 do 19. 8. 2014
Jindřich Zenger - člen dozorčí rady
Středokluky, , PSČ 252 68
den vzniku členství: 12. 1. 2011
od 28. 3. 2012 do 5. 6. 2014
Ing. Milan Fafejta - člen dozorčí rady
Praha 6, Hodčina 704, PSČ 161 00
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 1. 4. 2014
od 28. 3. 2012 do 19. 8. 2014
Eckart Baum - člen dozorčí rady
Schönberg, Eberhardsreuth, Xaver-Loibl-Strasse 29, 94513, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 6. 2011 - 27. 3. 2014
od 24. 2. 2011 do 21. 5. 2012
Jindřich Zenger - člen dozorčí rady
Praha 13, Janského 2253/43, PSČ 155 00
den vzniku členství: 12. 1. 2011
od 22. 1. 2010 do 25. 7. 2012
Dr. František Kotula - člen dozorčí rady
Dobřichovice, Krajníkova 397, PSČ 252 29
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 29. 5. 2012
od 5. 8. 2008 do 22. 1. 2010
Dr. František Kotula - člen dozorčí rady
Praha 1, Všehrdova 27, PSČ 118 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008
od 5. 8. 2008 do 25. 7. 2012
Ing. Vladislav Mareček - člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Chotouchovská 1083, PSČ 190 16
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 29. 5. 2012
od 5. 8. 2008 do 25. 7. 2012
Michal Zavadil - člen dozorčí rady
Praha 1, Bílkova 8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 6. 2008 - 21. 6. 2012
od 2. 8. 2007 do 26. 1. 2012
Ing. Milan Fafejta - člen dozorčí rady
praha 6, Hodčina 704, PSČ 160 00
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 26. 6. 2011
od 2. 8. 2007 do 26. 1. 2012
Eckart Baum - člen dozorčí rady
94513 Schönberg - Eberhardsreuth, Xaver-Loibl-Strasse 29, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 26. 6. 2011
od 16. 2. 2007 do 24. 2. 2011
Jindřich Zenger - člen dozorčí rady
Praha 13, Janského 2253/43, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 1. 2007 - 11. 1. 2011
od 7. 12. 2005 do 16. 2. 2007
Ing. Josef Hais - člen dozorčí rady
Praha 3, Ondříčkova 2284/20, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 12. 2005 - 6. 1. 2007
od 7. 12. 2005 do 2. 8. 2007
Ing. Jiří Hamšík - člen dozorčí rady
Praha 7, Tovární 10/1270, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 12. 2005 - 7. 3. 2007
od 7. 12. 2005 do 2. 8. 2007
Ing. František Vašák, CSc. - člen dozorčí rady
Kladno, Strouhalova 2799/7, PSČ 272 01
den vzniku členství: 7. 12. 2005 - 7. 3. 2007
Akcionáři
od 10. 4. 2007
Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492
Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
od 7. 12. 2005 do 10. 4. 2007
Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+105
+
-
2.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+102
+
-
3.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+89
+
-
4.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+33
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-257
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services