Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO: 29452279

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 9. 2012
Obchodní firma
od 7. 9. 2012

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Adresa sídla
od 7. 9. 2012 do 25. 6. 2014
Dětmarovice, , PSČ 735 71
IČO
od 7. 9. 2012

29452279

DIČ

CZ29452279

Identifikátor datové schránky:3cfj6as
Právní forma
od 7. 9. 2012
Akciová společnost
Spisová značka10329 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 26. 3. 2013
- výroba elektřiny
od 26. 3. 2013
- výroba tepelné energie
od 26. 3. 2013
- rozvod tepelné energie
od 26. 3. 2013
- obchod s elektřinou
od 26. 3. 2013
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 26. 3. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 26. 3. 2013 do 20. 11. 2020
- distribuce elektřiny
od 7. 9. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 20. 11. 2020
- Jediný akcionář dne 4. listopadu 2020 přijal toto: "Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice, IČO 294 52 279, spisová značka B 10329 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "Společnost") 1) Důvod a účel snížení základního kapitálu Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je pokrytí neuhrazené ztráty minulých let Společnosti. 2) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 850.000.000,-- Kč (osm set padesát milionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZOK"), vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu (resp. s ohledem na skutečnost, že Společnost má jediného akcionáře, uzavřením smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu mezi Společností a jejím jediným akcionářem). Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 500.000.000,-- Kč (pět set milionů korun českých). Na základě návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu 850 (osmi set padesáti) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 850.000.000,-- Kč (osm set padesát milionů korun českých), bude použita na pokrytí neuhrazené ztráty minulých let. 4) Úplata za vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu bezúplatně. Bez zbytečného odkladu od účinnosti snížení základního kapitálu podá představenstvo osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení zaknihovaných akcií, které Společnost bezúplatně získala na základě návrhu smlouvy; příkaz se do loží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu a dokladem o přijetí návrhu smlouvy. Bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat návrh smlouvy na bezúplatné vzetí akcií z oběhu."
od 2. 7. 2014 do 1. 2. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 2. 7. 2014 do 1. 2. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 7. 2014 do 1. 2. 2019
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 3. 2013
- Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 14.ledna 2013 uzavřené mezi společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice 1202, PSČ 735 71, IČ 294 52 279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329 (dále jen "Elektrárna Dětmarovice, a.s.") a společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s úč inností ke dni 1. února 2013 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.
od 4. 12. 2012 do 26. 3. 2013
- Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ"), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., v půs obnosti valné hromady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. ze dne 7. listopadu 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a .s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ - organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice" (dále jen "Nepeněžitý vklad") a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. z původní výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.348.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) na celkovou výši 1.350.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát miliónů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společnos tí ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4242/2012-14 ze dne 16. října 2012, jež nabylo právní moci 18. října 2012; znalec ve svém zn aleckém posudku č. 446/66/2012 ze dne 30. října 2012 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 30. června 2012 činí 1.348.956.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů devět set padesát šest tisíc koru n českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 1.348 ks (slovy: tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a emisn ím kurzu 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas př edstavenstva po stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhr nný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 1.348.000.000 Kč (slova: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanovené ho Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a.s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; d) ukáže-li s e hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ - nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisován í nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., a to pís emnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pr acovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s ., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct).
Kapitál
od 20. 11. 2020
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2013 do 20. 11. 2020
Základní kapitál 1 350 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2012 do 26. 3. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 500 v zaknihované podobě.
od 2. 7. 2014 do 20. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1 350 v zaknihované podobě.
od 26. 3. 2013 do 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 1 350 v listinné podobě.
od 26. 3. 2013 do 2. 7. 2014
Akcie Společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti.
od 7. 9. 2012 do 26. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 7. 9. 2012 do 26. 3. 2013
Akcie Společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva Společnosti po stanovisku dozorčí rady Společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 25. 1. 2020
Ing. MARTIN HANČAR - předseda představenstva
Pržno, , PSČ 739 11
den vzniku členství: 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 2. 1. 2020
od 25. 5. 2018
Mgr. RENÉ CUBER, MBA - místopředseda představenstva
Třinec - Lyžbice, Lužní, PSČ 739 61
den vzniku členství: 2. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 2. 2018
od 25. 5. 2018 do 25. 1. 2020
Ing. VLASTIMÍR KONTRIK - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Na Pešatku, PSČ 724 00
den vzniku členství: 8. 9. 2017 - 31. 12. 2019
den vzniku funkce: 8. 9. 2017 - 31. 12. 2019
od 9. 11. 2017
Ing. KAREL ŠPONAR - člen představenstva
Dolní Lutyně, V Dolíku, PSČ 735 53
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 9. 11. 2017 do 25. 5. 2018
Mgr. RENÉ CUBER, MBA - místopředseda představenstva
Třinec - Lyžbice, Lužní, PSČ 739 61
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 1. 2. 2013 - 1. 2. 2018
od 25. 6. 2014 do 25. 5. 2018
Ing. VLASTIMÍR KONTRIK - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Na Pešatku, PSČ 724 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 7. 9. 2017
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 7. 9. 2017
od 31. 10. 2013 do 9. 11. 2017
Ing. PETR KURSA - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Jeremiášova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 30. 6. 2017
od 20. 2. 2013 do 9. 11. 2017
RENÉ CUBER - místopředseda představenstva
Třinec - Lyžbice, Lužní, PSČ 739 61
den vzniku členství: 1. 2. 2013
den vzniku funkce: 1. 2. 2013
od 7. 9. 2012 do 20. 2. 2013
Ing. Pavel Janík - místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, K Lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 31. 1. 2013
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 31. 1. 2013
od 7. 9. 2012 do 31. 10. 2013
Ing. Petr Kursa - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Bronzová, PSČ 155 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
od 7. 9. 2012 do 25. 6. 2014
Ing. Vlastimír Kontrik - předseda představenstva
Ostrava - Stará Bělá, Na Pešatku, PSČ 724 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012
den vzniku funkce: 7. 9. 2012
od 2. 7. 2014
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 7. 9. 2012 do 2. 7. 2014
Jménem Společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem Společnosti členové představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 20. 11. 2019
Ing. JIŘÍ PAČOVSKÝ - předseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 10. 2019
od 20. 11. 2019
Mgr. MICHAELA SOUDNÁ, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, V Zeleném údolí, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 10. 2019
den vzniku funkce: 8. 10. 2019
od 30. 4. 2019 do 20. 11. 2019
JUDr. MAREK ŠLÉGL - předseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Pod Haltýřem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 3. 2019 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 27. 3. 2019 - 30. 9. 2019
od 20. 2. 2019
Ing. JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Petrovice, Rezlerova, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 9. 11. 2017 do 20. 11. 2019
Ing. JIŘÍ PAČOVSKÝ - místopředseda dozorčí rady
Přelouč, Choceňská, PSČ 535 01
den vzniku členství: 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 26. 9. 2017 - 7. 10. 2019
od 9. 10. 2016 do 9. 11. 2017
Ing. MARTIN JAŠEK, MA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, Laténská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2013 - 31. 8. 2017
den vzniku funkce: 11. 4. 2014 - 31. 8. 2017
od 30. 11. 2015 do 20. 2. 2019
Ing. MARTIN KRŮL - člen dozorčí rady
Dětmarovice, , PSČ 735 71
den vzniku členství: 4. 12. 2013 - 4. 12. 2018
od 30. 11. 2015 do 30. 4. 2019
JUDr. MAREK ŠLÉGL - předseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Pod Haltýřem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014 - 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 11. 4. 2014 - 1. 3. 2019
od 2. 7. 2014 do 30. 11. 2015
JUDr. MAREK ŠLÉGL - předseda dozorčí rady
Praha - Kunratice, Pod Haltýřem, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 11. 4. 2014
od 2. 7. 2014 do 30. 11. 2015
-
od 2. 7. 2014 do 30. 11. 2015
Ing. MARTIN KRŮL - člen dozorčí rady
Dětmarovice, , PSČ 735 71
den vzniku členství: 4. 12. 2013
od 2. 7. 2014 do 30. 11. 2015
-
od 2. 7. 2014 do 9. 10. 2016
Ing. MARTIN JAŠEK, MA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, Hlubocká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2013
den vzniku funkce: 11. 4. 2014
od 25. 5. 2014 do 2. 7. 2014
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - místopředseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
od 19. 7. 2013 do 2. 7. 2014
MARTIN JAŠEK - člen dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, Hlubocká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 4. 2013
od 7. 9. 2012 do 19. 7. 2013
Mgr. Tomáš Petráň - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 31. 3. 2013
od 7. 9. 2012 do 25. 5. 2014
Mgr. Andrzej Martynek - místopředseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
od 7. 9. 2012 do 2. 7. 2014
Ing. Tomáš Dzik - předseda dozorčí rady
Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
den vzniku funkce: 7. 9. 2012 - 7. 12. 2013
Akcionáři
od 31. 8. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 7. 9. 2012 do 31. 8. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha, Duhová, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
+17
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+27
+
-
2.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

0
+
-
3.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-2
+
-
4.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-35
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-67
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services