Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Rybářství Lipnice a.s.
IČO: 49969111

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 12. 2. 2015

Rybářství Lipnice a.s.

od 1. 1. 1994 do 12. 2. 2015

Rybářství Telč, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 2007 do 12. 2. 2015
Lipnice, 20, PSČ 380 01
od 31. 10. 2006 do 1. 1. 2007
Telč, Na sádkách 417, PSČ 588 56
od 1. 1. 1994 do 31. 10. 2006
Telč, Na sádkách 417
IČO
od 1. 1. 1994

49969111

Identifikátor datové schránky:k94f5ym
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1569 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 2. 2007
- provozování zemědělské výroby s tímto zaměřením: - živočišná výroba - produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše
od 9. 2. 2007 do 28. 1. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 9. 2. 2007 do 28. 1. 2009
- velkoobchod
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Využívání rybníků a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násad a tržních ryb - zemědělská činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Chov kachen a hus, líhnutí a výkrm hrabavé drůbeže
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Zpracování sladkovodních ryb - řeznictví
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Stavební činnost - provádění jednoduchých staveb a poddodávek
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
- Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 26. 3. 2007 do 24. 8. 2007
- Jediný akcionář společnosti učinil dne 12. 3. 2007 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 55.0 00 ks akcií, tedy maximálně o 55,000.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 10,000.000,-Kč )slovy: deset milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na maj itele v listinné podobě ve výši 1.000,-Kč. Důvodem snížení je změna kapitálové struktury společnosti a zlepšení její efektivity, když volné finanční zdroje společnosti (přebytečný provozní kapitál), které nejsou nezbytně třeba k jejímu podnikání, budou ro zděleny mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Vzhledem k tomu, že společnost nemá vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213 c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty za jednu akci společnosti byla stanovena na částku 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu.
od 19. 1. 2007 do 26. 3. 2007
- Usnesení valné hromady společnosti ze dne 12. 1. 2007: "Valná hromada společnosti Rybářství Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, PSČ 380 01, IČ 499 69 111 (dále jen "společnost") rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům spo lečnosti ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Ing. Peter Vavro, r.č. 61 05 23/6390, Řídelov 46, PSČ 58856 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím jednoho kalendářního měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo k všem účastnickým cenným papírům emitovaných společností, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Dosavadní v lastníci účastnických cenných papírů emitovaných společností je předloží společnosti prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Hlavní akcionář předložil valné hromadě čestné prohlášení o poč tu a číslech vlastněných akcií společnosti k 19. 9. 2006, když stejného dne překročil hranici 90% (slovy: devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a dále předl ožil originály všech těchto akcií uvedených v prohlášení, jakož i dalších, jím po podpisu čestného prohlášení nabytých akcií. Z uvedených listin, včetně listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář pan Ing. Peter Vavro vl astní ke dni konání valné hromady celkem 59.915 ks (slovy: padesát devět tisíc devět set patnáct kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p ředstavuje 92,18% (slovy: devadesát dva celých osmnáct setin procenta) podílu na základním kapitálu společnosti (po zaokrouhlení). Stejný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech. Valná hromada konstatuje, že společnost ověřila nabytí podílu h lavního akcionáře na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech (včetně data vzniku práva dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku) jednak při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady z 15. 12. 2006, když žádost byla společnosti doručena stejného dne a stejně tak i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši 370.- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele, vydanou společností v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a to znaleckým posudkem č. 315-58/06 ze dne 11. 12. 2006, přičemž znalkyně v Závěrečné zprávě posudku konstatovala: "Přiměřené protiplnění za 1 kus akcie společnosti Rybářství Telč, a.s. s nominální hodnotou 1.000,- Kč, stanovená jak o alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, je po zaokrouhlení 367,50 Kč (tři sta šedesát sedm korun českých a padesát haléřů)." K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitova ných společností, vlastněných osobami odlišnými od hlavního akcionáře za cenu 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) udělila předchozí souhlas Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 14. 12. 2006 č. j. 45/N/1592006/3, které nabylo právní mo ci dne 14. 12. 2006. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě do jednoho měsíce (1) ode dne předložení akcií společnosti obchodníkovi s cennými papíry pověřenému převzetím akcií a výplatou protiplnění, kterým je A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 74, 602 00 Brno, IČ 262 57 530. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry předal hlavní akcionář před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. ve výši 1,881.450,- Kč (slovy: jeden mi lion osm set osmdesát jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých). Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předložil valné hromadě potvrzení A&CE Global Finance, a.s. z 8. 1. 2007 o tom, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady k ru kám A&CE Global Finance, a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění."
od 22. 8. 2005 do 5. 1. 2006
- Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 30.653 ks akcií, tedy maximálně o částku 30.653.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set padesát tři tisíc korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na majitele v listinné podobě ve výši 1.000,- Kč. 2) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 550,- Kč na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a ve zbytku zaúčtována jako nedaňový výnos společnosti. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. 4) Výše úplaty za jednu akcii společnosti byla stanovena na částku 550,- Kč. 5) Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu. 7) Představenstvo společnosti je pověřeno ve smyslu ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 8) Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v Obchodním věstníku do 30 dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodníh
od 4. 10. 2003 do 9. 2. 2007
- Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou dne 27.06.2003.
od 11. 11. 1997 do 9. 2. 2007
- Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 16.6.1997.
od 9. 10. 1995 do 9. 2. 2007
- Ke dni 9. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 26. 6. 1995.
Kapitál
od 24. 8. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 1. 2006 do 24. 8. 2007
Základní kapitál 65 000 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 5. 1. 2006
Základní kapitál 95 653 000 Kč
od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 13. 8. 2012 do 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 000 v listinné podobě.
od 24. 8. 2007 do 13. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 000 v listinné podobě.
od 5. 1. 2006 do 24. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 65 000 v listinné podobě.
od 7. 2. 2004 do 5. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 95 653.
od 7. 2. 2004 do 5. 1. 2006
v listinné podobě
od 1. 1. 1994 do 7. 2. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 95 653.
Statutární orgán
od 11. 2. 2020
Ing. Bc. VÍT FRIDRICHOVSKÝ - předseda představenstva
Sedlejov, , PSČ 588 62
den vzniku členství: 6. 2. 2020
den vzniku funkce: 6. 2. 2020
od 11. 2. 2020
KAREL KUROPATA - člen představenstva
Kroměříž, Elišky Krásnohorské, PSČ 767 01
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 11. 2. 2020
Bc. VLASTIMIL VAVRO - člen představenstva
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 12. 2. 2015 do 11. 2. 2020
Ing. PETER VAVRO
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku funkce: 30. 1. 2015
od 31. 10. 2006 do 1. 3. 2007
Ing. Irena Vavrová - člen představenstva
Řídelov, 46, PSČ 588 56
den vzniku členství: 29. 9. 2006
od 31. 10. 2006 do 12. 2. 2015
Ing. Peter Vavro - předseda představenstva
Řídelov, 46, PSČ 588 56
den vzniku členství: 29. 9. 2006 - 30. 1. 2015
den vzniku funkce: 29. 9. 2006 - 30. 1. 2015
od 11. 5. 2006 do 31. 10. 2006
JUDr. Pavel Čapčuch - předseda představenstva
Brno, Zapletalova 16
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
den vzniku funkce: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 11. 5. 2006 do 31. 10. 2006
JUDr. Stanislav Keršner - člen představenstva
Brno, Banskobystrická 7
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 11. 5. 2006 do 31. 10. 2006
Bc. Pavel Šťastný - člen představenstva
Brno, Jiráskova 19
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 19. 5. 2003 do 11. 5. 2006
Ing. Peter Vavro - předseda představenstva
Řídelov, 46, PSČ 588 56
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 20. 10. 2001 do 11. 5. 2006
Bohumil Tesař - člen představenstva
Studená, Jiráskova 503, PSČ 378 56
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 21. 1. 2000 do 19. 5. 2003
Ing. Peter Vavro - předseda představenstva
Telč, Na sádkách 417
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 15. 4. 1998 do 20. 10. 2001
Bohumil Tesař - člen představenstva
Studená, Rošického 352, PSČ 378 56
od 15. 4. 1998 do 11. 5. 2006
Jaroslav Charvát - člen představenstva
Moravské Budějovice, Fibichova 797, PSČ 676 02
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 15. 4. 1998 do 11. 5. 2006
Jiří Topka - člen představenstva
Těšenov, 37, PSČ 394 03
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 11. 11. 1997 do 15. 4. 1998
Ing. Josef Kounovský - člen představenstva
Praha 4, Španielova 1319
od 9. 10. 1995 do 11. 11. 1997
JUDr. Václav Jelínek - člen představenstva
Pohořelice, Dlouhá 778
od 9. 10. 1995 do 15. 4. 1998
ing. Jan Slanec - člen představenstva
Dobříš, Malé Paseky 1333
od 9. 10. 1995 do 15. 4. 1998
ing. Ludvík Smolek - člen představenstva
České Budějovice, Puklicova 51
od 25. 5. 1994 do 21. 1. 2000
Ing. Peter Vavro - předseda představenstva
Telč, Na sádkách 323
od 1. 1. 1994 do 25. 5. 1994
Ing. Peter Vavro - člen představenstva
Telč, Na sádkách 323
od 1. 1. 1994 do 9. 10. 1995
Ing. Jiří Štorek - člen představenstva
Telč, Hradecká 222
od 1. 1. 1994 do 11. 5. 2006
Ing. Bohuslav Makovička - člen představenstva
Telč, Na sádkách 374
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 11. 2. 2020
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.
od 12. 2. 2015 do 11. 2. 2020
Jednání za společnost náleží statutárnímu řediteli. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 9. 2. 2007 do 12. 2. 2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná navenek jménem společnosti tento jeden člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
od 1. 1. 1994 do 9. 2. 2007
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.
Správní rada
od 12. 2. 2015 do 11. 2. 2020
Ing. PETER VAVRO - člen správní rady
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku členství: 30. 1. 2015
Prokura
od 18. 5. 2018 do 11. 2. 2020
Ing. Bc. VÍT FRIDRICHOVSKÝ
Sedlejov, , PSČ 588 62
od 5. 4. 2017 do 18. 5. 2018
Ing. Bc. VÍT FRIDRICHOVSKÝ
Sedlejov, , PSČ 588 62
od 11. 5. 2006 do 31. 10. 2006
Ing. Peter Vavro
Řídelov, 46, PSČ 588 56
od 5. 4. 2017 do 11. 2. 2020
Prokura zahrnuje všechna právní jednání, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat ani zatěžovat nemovité věci. Prokurista zastupuje společnost samostatně.
od 11. 5. 2006 do 31. 10. 2006
Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje se za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí prokurista svůj podpis s dodatkem Ppa.
Dozorčí rada
od 9. 3. 2020
ONDŘEJ KUROPATA - člen dozorčí rady
Kroměříž, Elišky Krásnohorské, PSČ 767 01
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 11. 2. 2020
Ing. IRENA VAVROVÁ - člen dozorčí rady
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 11. 2. 2020
Ing. PETER VAVRO - člen dozorčí rady
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 11. 2. 2020
JUDr. ADAM RAKOVSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Nebušice, Austova, PSČ 164 00
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 25. 11. 2013 do 12. 2. 2015
JAROSLAV TICHÝ - předseda dozorčí rady
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
den vzniku členství: 30. 9. 2011 - 30. 1. 2015
den vzniku funkce: 30. 9. 2011 - 30. 1. 2015
od 25. 11. 2013 do 12. 2. 2015
STANISLAV STRAKOŠ - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Novodvorská, PSČ 738 01
den vzniku členství: 30. 9. 2011 - 30. 1. 2015
od 25. 11. 2013 do 12. 2. 2015
IRENA VAVROVÁ - člen dozorčí rady
Řídelov, , PSČ 588 56
den vzniku členství: 30. 9. 2011 - 30. 1. 2015
od 5. 9. 2013 do 25. 11. 2013
JAROSLAV TICHÝ - člen dozorčí rady
Kroměříž, Legionářů, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 9. 2006 - 30. 9. 2011
od 13. 4. 2007 do 5. 9. 2013
Jaroslav Tichý - člen dozorčí rady
Kroměříž, Na Nohyláku 1370, PSČ 767 01
den vzniku členství: 29. 9. 2006 - 30. 9. 2011
od 13. 4. 2007 do 25. 11. 2013
Mgr. Stanislav Strakoš - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Novodvorská 3068, PSČ 738 01
den vzniku členství: 14. 12. 2006 - 30. 9. 2011
od 1. 3. 2007 do 25. 11. 2013
Ing. Irena Vavrová - člen dozorčí rady
Řídelov, 46, PSČ 588 56
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 30. 9. 2011
od 9. 2. 2007 do 13. 4. 2007
Jaroslav Tichý - člen dozorčí rady
Kroměříž, Na Nohyláku 1370, PSČ 767 01
od 11. 5. 2006 do 9. 2. 2007
Aleš Mendel - předseda dozorčí rady
Troubsko, Munkova 26a
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
den vzniku funkce: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 11. 5. 2006 do 9. 2. 2007
Jiří Pavlík - člen dozorčí rady
Oslavany, Školní 608/4
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 11. 5. 2006 do 9. 2. 2007
Jaroslava Poklonová - člen dozorčí rady
Brno, Svážná 17
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 29. 9. 2006
od 20. 10. 2001 do 11. 5. 2006
Jindřich Lazárek - člen
Telč, Myslibořská 355, PSČ 588 56
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 15. 4. 1998 do 20. 10. 2001
Jaroslav Šindelář - člen
Telč, Radkovská 283, PSČ 588 56
od 15. 4. 1998 do 11. 5. 2006
Josef Babor - člen
Borovná, 3, PSČ 588 56
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 28. 3. 2006
od 9. 10. 1995 do 15. 4. 1998
ing. Karel Tureček - člen
Chýnov, Gabrielovo nám. 9
od 1. 1. 1994 do 9. 10. 1995
Jiří Topka - člen
Těšenov, 37
od 1. 1. 1994 do 15. 4. 1998
Jaroslav Charvát - člen
Moravské Budějovice, Nerudova 797
od 1. 1. 1994 do 11. 5. 2006
Jan Paclík - člen
Pelhřimov, Zahradní 761
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 28. 3. 2006
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

4. 4. 2020 | | Petr Kučera | 20 komentářů

Na 25 tisíc dosáhnou skoro všichni podnikatelé, couvá Schillerová

Na jednorázový příspěvek 25 000 korun by mělo dosáhnout mnohem víc živnostníků a dalších podnikatelů, než jak to vypadalo podle původně plánovaných podmínek. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová.

Hello, volá lektor! Angličtinu se naučíte dvakrát rychleji

4. 4. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Hello, volá lektor! Angličtinu se naučíte dvakrát rychleji

Manželé Petra a Jiří Šustáčkovi vedli dlouhá léta velkou jazykovou školu. Klasický koncept s kamennými pobočkami se ale podle nich vyčerpal a přestal být efektivní. Proto se vydali na neobvyklou cestu a vsadili na intenzivní výuku angličtiny po telefonu, která probíhá formou krátkých hovorů s lektory. „Stačí vám mobil a e-mail, angličtinu se naučíte dvakrát rychleji,“ říkají zakladatelé projektu Edoo.eu.

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

2. 4. 2020 | | Petr Kučera | 78 komentářů

Podraz, zlobí se podnikatelé. Ještě to vylepším, slibuje Schillerová

Obrovské množství OSVČ na slibovanou pomoc vůbec nedosáhne, ukazují včerejší reakce na program Pětadvacítka. Vláda nám vrazila nůž do zad, říkají.

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nájemné půjde odložit i u bytu, nejen provozovny

Nájemník bytu nesmí dostat výpověď, pokud kvůli epidemii koronaviru nedokáže platit nájemné. Dluh za období od 12. března do 30. září bude moct splatit do konce května 2021.

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

1. 4. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Odklad splátek bude snadnější a na delší dobu, schválila vláda

Banky i nebankovní společnosti mají vyhovět prakticky každému, kdo o to požádá. Úroky ale můžou počítat i během odkladu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 760,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 760,00 Kč
Expobank CZ 2 824,30 Kč
Komerční banka 2 840,95 Kč
Česká spořitelna 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 895,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 952 667 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+2
+
-
2.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

+1
+
-
3.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+1
+
-
4.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

0
+
-
5.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-2
+
-

Články na Heroine.cz

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

Ubavit se v karanténě. Seriálové tipy pro neurotiky i masochisty

V době nucené izolace zkrátka koukáme na seriály, a to hodně. Máme ovšem k dispozici tak...více

Karanténa s babičkou je náhlá a tvrdá příprava na důchod

Karanténa s babičkou je náhlá a tvrdá příprava na důchod

Možná teď trávíte většinu času s někým, s kým na kontakt v režimu 24/7 nejste zvyklí....více

Domácí výuka podle zásad Montessori. Spořádané prostředí je klíč

Domácí výuka podle zásad Montessori. Spořádané prostředí je klíč

Jak nejlépe zvládnout situaci, kdy se s dětmi doma střídáme u jednoho notebooku? Na čem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Služební cesta
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Služební cesta

Otázka: Dobrý den, může v době zákazu volného pohybu vyslat zaměstnavatel zaměstnance na služební cestu přes celou republiku? Ve vyhlášení vlády se tohle nijak neřeší - dle mého to ani nutná cesta o zaměstnání,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services