Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
IČO: 65138066

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 2. 1996
Obchodní firma
od 28. 12. 2001

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

Sídlo
od 29. 2. 2000 do 20. 9. 2016
Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Jeseník, V oblouku 170, PSČ 790 01
IČO
od 12. 2. 1996

65138066

DIČ

CZ65138066

Identifikátor datové schránky:kncgujn
Právní forma
od 12. 2. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1211 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 10. 2013
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 14. 5. 2013
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 8. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- velkoobchod
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- zprostředkování obchodu
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- zprostředkování služeb
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- realitní činnost
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 12. 2001 do 20. 8. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
- výroba a dodávka pitné vody
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
- odkanalizování a čištění odpadních vod včetně souvisejících činností
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
- zajištění reprodukčního procesu oboru vodovodů a kanalizací.
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2015 do 10. 9. 2015
- Valná hromada usnesením o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií přijatým postupem podle ust. § 475 ZOK schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií určenými záje mci, takto: I. Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 110.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 214.410.000-Kč, na novou výši základního kapitálu, která představuje 214.520.000,-Kč. Upisování akcií nad ani pod částku 110.000,-Kč, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových, listinných akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 11 ks, slovy jedenáct kusů, (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, 3) Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, 4) Druh upisovaných akcií: kmenové, 5) Forma upisovaných akcií: na jméno, (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie: 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých. IV. Údaj o přednostním právu na upisování akcií Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 11 ks, slovy jedenácti kusů, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: Město Jeseník, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ: 790 01, IČ: 003 02 724 (dále jen město Jeseník), kterému společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsalo celkem 9 ks, slovy devět kus ů Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, za úhrnný emisní kurs všech jím upisovaných Akcií ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých. Obec Písečná, se sídlem na adrese Písečná 123, PSČ: 790 82, IČ: 003 03 160 (dále jen obec Písečná), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované po d bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. Obec Hradec Nová Ves, se sídlem na adrese Hradec Nová Ves 12, PSČ: 790 84, IČ: 006 36 011 (dále jen Hradec - Nová Ves), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování akcií a upisovací lhůta Místem upisování Akcií je: sídlo obchodní společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Určení zájemci jsou povinni upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě, jejíž d élka je stanovena ode dne 31.03.2015 (včetně) - do dne 30.06.2015 (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a určeným zájemcem, jakožto upisovatele m, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (ve trojím vyhotovení) opatřený úředně ověřeným podp isem osob členů představenstva oprávněných jednat za společnost, jenž bude mít náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání takového počtu kusů Akcií, jaký řádná valná hromada schvál ila, aby příslušný určený zájemce upsal. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce nejpozději do dne 30.06.2015, vyjádří svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy o upsání akcií tímto způsobem: a.podpisem osoby oprávněné jednat za příslušného určeného zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsání akcií před orgánem pověřeným ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a současně, b.doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy o upsán í akcií do místa pro upisování nových akcií, na adresu: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. VIII. Lhůta splacení emisního kursu nových akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 5939xxxx, a to do 30 dnů ode dne upsání nových Akcií, tj. do 30 dnů ode dne, kdy příslušný určený zájemce (upisovatel ) v místě upisování Akcií uzavře se společností dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. písemnou smlouvu o upsání akcií. IX. Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek jednotlivých určených zájemců vůči společnosti specifikovaných v tomto bodu IX. v úhrnné výši 115.188,-Kč, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům na splacení úhrnného emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, se připouští. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - Městu Jeseník - ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kursu 9 ks, slovy devět kusů, jím up saných nových listinných, kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikovaných pod bodem II., byla v celém r ozsahu započtena proti pohledávce města Jeseník vůči společnosti ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, spočívající v právu na uhrazení kupní ceny stavby kanalizace pro odvádění odpadních a srážkových vod pod názvem Kan alizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, kterou město Jeseník převedlo do vlastnictví společnosti za kupní cenu ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, na základě Kupní smlouvy o převodu stavby Kanalizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, uzavřené mezi městem Jeseník, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči městu Jeseník ve výši 90.000,-Kč, slovy dev adesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kurzu 9 ks, slovy devíti kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce města Jeseník vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Písečná - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané nové listin né, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti po hledávce obce Písečná vůči společnosti ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícomsetdeset korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemků parc. č. 148/7, parc. č. 148/9, parc. č. 1073/8 a parc. č. 1073/10 v k.ú. Písečná u Jeseníka, které obec Písečná převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícosmsetdeset korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2013 mezi obcí Písečná, jakožto prod ávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Písečná ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Písečná vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Hradec Nová Ves - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané no vé listinné, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých na jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla započtena proti pohledávce obce Hradec Nová Ves vůči společnosti ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemku parc. č. 4/2 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka a pozemku parc. č. 4887/2 v k.ú. Mikulovice u Jesení ka, které obec Hradec - Nová Ves převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 20.7.2013 mezi obcí Hradec - Nová Ves, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Hradec Nová Ves ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus, Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Hradec - Nová Ves vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí s tím, že v rozsahu částk y 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, ve které se vzájemné pohledávky nekryjí, obec Hradec - Nová Ves uhradí emisní kurs jí upsané 1 ks, slovy jeden kus Akcie v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. X. Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs 9 ks Akcií specifikovaných pod bodem II. v úhrnné výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, které upíše město Jeseník, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemce (upisovatelem) - městem Jeseník, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Písečná, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Písečná, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Hradec - Nová Ves, bude splacen zčásti započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Hrad ec - Nová Ves, uvedených pod bodem IX., a to v rozsahu částky 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, ve které se tyto vzájemné pohledávky kryjí a ve zbylé části 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, bude emisní kurs upsané Akcie uhrazen v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. XI. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení pohledávek Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči určeným zájemcům (upisovatelům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám určených zájemců (upisovatelů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem IX., budou uzavírány tímt o postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: V sídle společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Upisovatel je povinen v sídle společnosti Vak - vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. uzavřít se společností smlouvu o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikovaných pod bodem IX., a to do 30 dnů ode dne, kdy p říslušný určený zájemce (upisovatel) na základě tohoto rozhodnutí řádné valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za její účastníky a společnost společně s upisovatelem (určeným zájemcem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou me zi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávky společnosti vůči příslušnému upisovateli (určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií, proti pohledávce příslušného upisovatele (určeného zájemce) vůči společnosti specifikované pod bode m IX., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. Společnost první den upisovací lhůty, urč ené pod bodem VII., doručí ve trojím vyhotovení každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií také návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikov aných pod bodem IX. tohoto rozhodnutí. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, a připuštěním započtení pohledávek jednotlivých určených zájemců (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 115.188,- Kč, slovy stopatnácttisícstoosmdesátosm korun českých, specifikovaných pod bodem IX. usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, schvaluje: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a městem Jeseník, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 2 Pozvánky, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Písečná, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o z apočtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 3 Pozvánky, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Hradec Nová Ves, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu sm louvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 4 Pozvánky.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 212.110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, o částku 2.300.000,-Kč, slovy dvamilionytřistatisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 214,410.0 00,-Kč, slovy dvěstěčtrnáctmilionůčtyřistadesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 2. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnos ti.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 3. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 230 (dvěstětřicet) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (stošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 5. Nové akcie v počtu 230 ks (slovy : dvěstětřicet kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (jednostošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisován í akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutí m třicátého dne od započetí úpisu. Předem určeným zájemcům - Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Hradec - Nová Ves bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 7. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Hradec - Nová Ves vůči společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na splacení emisního kurzu.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 8. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě : pohledávka Města Jeseník ve výši 9.610,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 13.510,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.11.2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedené ve smlouvě za kupní cenu 13.510,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 23.020,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 28.2.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 23.020,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 41.954,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 9.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 41.954,- Kč, celková hodnota pohledávek 88.094,- Kč, k započtení 80.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 8.094,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršov a 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jese ník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uveden
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 9. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existuje splatná pohledávka Obce Hradec - Nová Ves, která vznikla na základě : pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 2.210,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82 .210,- Kč, pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 859.760,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 859.760,- Kč, pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 823.300,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 823.300,- Kč, celková hodnota pohledávek 1.685.270,- Kč, k započtení 1.680.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 5.270,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 2 48, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 1.680.000,- Kč, slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele.
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
- 10. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základě : pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.580,- Kč, kterou má vůči společnosti jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 13.620,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 13.620,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 2.600,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 2.600,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.670,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.670,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 19.560,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 19.560,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 208.770,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 208.770,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 236.490,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 236.490,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 40.160,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 40.160,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.500,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.500,- Kč, celková hodnota pohledávek 542.950,- Kč, k započtení 540.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 2.950,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 540.000,- Kč, slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby - řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši 1.680.000,- Kč, slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec - Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši 540.000,- Kč, slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 1. 9. 2011 do 22. 11. 2011
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky . . . . .210.830.000,-Kč, o částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,280.000,-Kč, slovy jedenmiliondvěstěosmdesáttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 1. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnos ti. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 128 (stodvacestiosmi) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako pr áva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii. 3. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetiosmi) kusů akcií, - Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnácti) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií, - Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií, - Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií. 4. Nové akcie v počtu 128 ks (slovy : stodvacetosm kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetosm) kusů akcií, - Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnáct) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií, - Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií, - Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisován í akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne o d započetí úpisu. Předem určeným zájemcům ? Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Lipová ? lázně, Obci Hradec ? Nová Ves, Obci Písečná a Obci Bělá pod Pradědem bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. 6. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Lipová ? lázně, Obce Hradec ? Nová Ves, Obce Písečná a Obce Bělá pod Pradědem vůči společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na s placení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě : pohledávka Města Jeseník ve výši 30.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004, kterou město prodalo společnosti pozemek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 30.900,- Kč (900,- Kč již zaplaceno), pohledávka Města Jeseník ve výši 34.200,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou město prodalo společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 34.200,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 138.180,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18. 8. 2010, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 138.180,- Kč pohledávka Města Jeseník ve výši 39.750,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.750,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 26.950,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 26.950,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 10.920,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.610,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.610,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršov a 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 280.000,- Kč, slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 8. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Lipová - lázně, které vznikly na základě : pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 12.614,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou obec prodala společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 12.614,- Kč, pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 159.140,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 159.140,- Kč, pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 8.246,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.790,- Kč, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.544,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PS Č 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 180.000,- Kč, slovy stoosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 9. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Písečná, která vznikla na základě : pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 20. 2. 2009, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení celé peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, ide ntifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 7 90 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 10. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Hradec ? Nová Ves, která vznikla na základě : pohledávka obce Hradec ? Nová Ves, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 18. 4. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82.210,- Kč, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.210,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.210,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 2 48, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem J eseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 11. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základě pohledávka Obce Česká Ves ve výši 330.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 4. 1. 2007, pohledávka obce Česká Ves ve výši 27.570,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 27.570,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.870,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.870,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 10.110,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 10.110,- Kč pohledávka obce Česká Ves ve výši 12.580,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 12.580,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.680,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.680,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 15.220,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 15.220,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 30.970,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,- Kč. celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448.580,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.580,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 12. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Bělá pod Pradědem, která vznikla na základě : pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 100.000,- Kč, kterou má vůči společnosti a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. 5. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek Vodovod LÁGR za kupní cenu 101.090,- Kč celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.090,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.090,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník , Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sí dlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280.000,- Kč, slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,- Kč, slovy stoosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Lipová - lázně, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Písečná, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec ? Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Bělá pod Pradědem, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. června 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti takto:
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Částka o níž bude zvýšen základní kapitál: Zvýšení bude provedeno upisováním nových kmenových akcií s tím, že akcie budou upisovány pouze s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek akcionářů. Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 500.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to bez omezení. Představenstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu po upl ynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Z tohoto důvodu nebudou akcie nabídnuty v dalších kolech k úpisu akcionářům ani třetím osobám.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Navrhuje se vydat kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v počtu od 50 ks do výše, která bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen. Emisní kurs je stanoven na 10.000,- Kč na akcii.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Místo a lhůta pro upisování akcií: Přednostní právo úpisu akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům s akciemi na jméno do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 kusů nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Lhůta pro splacení a účet u banky: Lhůta pro splacení se stanovuje 30denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v bance za tímto účelem na její jméno, tj. účet společno sti číslo 351818xxxx. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Možnost započtení pohledávek: Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie, mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů: Pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 10. července 2001, kterou obec prodala společnosti "Vodovod Za zámečkem, Petrák - Písečná" za kupní cenu 377.120,- Kč, Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 11. srpna 2003, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 11.990,- Kč, Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 110.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. července 2002, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 111.000,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 90.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. srpna 2002, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 96.107,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 80.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30. října 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 81.200,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 29. dubna 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 14.435,- Kč, a z důvodu zachování rovných práv všech akcionářů i všemi pohledávkami, které budou mít akcionáři společnosti vůči společnosti k poslednímu dni lhůty, pro úpis nových akcií. Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši.
od 12. 10. 2004 do 4. 1. 2005
- Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, první den lhůty ke splacení emisního kursu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce akcionáře, jehož pohledávk u lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. V případě, že akcionáři vznikne pohledávka za společností v průběhu lhůty pro upisování, doručí představenstvo tomuto akcionáři návrh dohody o započtení třetí den po vzniku pohledávky. Akci onář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce. O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 11 odst. 3 stanov společnosti, je 15.775 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 21.030 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což bylo zjištěno optickým pozorováním hlasujících.
od 28. 12. 2001 do 2. 11. 2002
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2001 o přijetí tohoto usnesení:
od 28. 12. 2001 do 2. 11. 2002
- Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: zajištění financování investiční činnosti společnosti ze zdrojů od jejich akcionářů. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen o 600.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zýšení základního kapitálu se připouští až do částky, která odpovídá stávajícímu základnímu kapitálu společnosti. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových akcií. Část akcií bude upsána a splacena započtením pohledávky Obce Lipová-lázně, kterou má vůči této společnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 20. října 2000 ve jmenovité hodnotě 600.000,- Kč. Valná hromada souhlasí se započtením uvedené pohledávky z důvodu vyrovnání závazku společnosti vůči svému akcionáři, tj. Obci Lipová-lázně. Existence pohledávky byla ověřena auditorem. Navrhovaný druh, podoba, forma, jmenovitá hodnota, emisní kurs a počet akcií: nové akcie budou emitovány jako kmenové, v podobě listinné, budou znít na jméno a každá bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč. Tyto akcie nebudou registrované. Počet vydaných akcií bude odpovídat konečné částce zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva. Lhůta pro upsání nových akcií: a) První kolo, tj. pro stávající akcionáře, do 30 dnů. Tato lhůta prvního kola počíná běžet 15. dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zveřejněno v obchodním věstníku. b) Druhé kolo do 30 dnů. Tato lhůta druhého kola počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kola upisován
od 1. 12. 2000 do 15. 5. 2001
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.6.2000 o přijetí tohoto usnesení:
od 1. 12. 2000 do 15. 5. 2001
- a) základní jmění se z částky 201.000.000,- Kč zvyšuje o částku 8.730.000,- Kč na částku 209.730.000,- Kč, b) nepřipouští se zvýšení základního jmění nad uvedenou částku, c) základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu, d) předmětem nepeněžitého vkladu je splatná, nesporná a nepodmíněná pohledávka Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82, IČ 303160, kterou tato má vůči společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., a to ve výši 8.736.000,- Kč, e) tato pohledávka vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 30. května 2000, kterou obec Písečná prodala společnosti "Vodovod Písečná" a "Vodovod Písečná - prodloužení Studený Zejf", f) valná hromada oceňuje tento nepeněžitý vklad v souladu s § 59 odstavcem 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě na částku 8.730.000,- Kč, g) bude vydáno 873 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, na jméno, veřejně neobchodovatelných, v listinné podobě, jejichž emisní kurs se bude rovnat nominální hodnotě a bude upsán a splacen vložením výše uvedené pohledávky, h) celková výše emise činí 8.730.000,- Kč, tj. 873 kusy nových akcií, i) upisování provede Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82, IČ 303160 ve lhůtě pro upsání, která činí 30 dnů a počíná běžet následující den po dni, k němuž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, j) upisování nad stanovenou výši se nepřipouští, k) místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, l) místem pro splácení nových akcií je sídlo společnosti m) lhůta pro splácení se stanovuje 15-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií, n) ze zákona je vyloučeno přednostní právo na upisování akcií.
od 9. 12. 1998 do 29. 2. 2000
- Valná hromada rozhodla dne 30. června 1998 o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že:
od 9. 12. 1998 do 29. 2. 2000
- Zvýšení základního jmění se navrhuje upsáním nových akcií s tím, že: 5,000.000,- Kč činí částka, o niž má být minimálně zvýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se, že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením až do částky 10,000.000,- Kč, o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je realizace schváleného podnikatelského záměru s cílem získat finanční prostředky, potřebné pro investiční rozvoj vodohodpodářské infrastruktury společnosti. Základní charakteristika nově vydávaných akcií: Navrhovaný druh: kmenové akcie Navrhovaná podoba akcie: listinná akcie Navrhovaná forma akcie: na jméno Navrhovaný počet akcií: 500 kusů akcií Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč/akcie Navrhovaná výše emisního kursu: 10.000,- Kč/akcie, tj. emisní kurs bude ve výši jmenovité hodnoty akcie.
od 9. 12. 1998 do 29. 2. 2000
- Upisování akcií, které se splácejí peněžitými vklady, bude probíhat ve dvou kolech. a) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti. b)Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin. c) Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje na 20 dní, s počátkem běhu lhůty 15. den ode dne zveřejnění výzvy o úpisu akcií odesláním informace akcionářům o přednostním právu na úpis akcií. Informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami, tj. obdobně jako pozvánka na valnou hromadu. d) Na každou dosavadní akcii lze upsat nejméně jednu novou akcii. e) Stávající akcionáři jsou povinni celý emisní kurs upsaných akcií splatit na účet číslo 5939xxxx u Komerční banky, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. f) Akcie upisované s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinné Emisní kurs akcie: 10.000,- Kč Splatnost akcií: účet číslo 5939xxxx u Komerční banky, celý emisní kurs. g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. první den prvního kola upisování. h) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty a upsány ve druhém kole bez využití přednostního práva stávajících akcionářů těmito určenými zájemci - akcionáři: Město Jeseník - 450 akcií Obec Bělá pod Pradědem - 50 akcií i) Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: Místo: sídlo společnosti, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva Emisní kurs: 10.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné j) Tito zájemci - akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet číslo - 5939xxxx u Komerční banky, nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. k) Informaci o přednostním právu akcionářů společnosti zveřejní představenstvo společnosti.
od 18. 4. 1997 do 21. 10. 1998
- Valná hromada společnosti dne 14.11.1996 rozhodla: O zvýšení základního jmění v souladu s § 202 a 203 obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: a) 27.330.000,-Kč činí částku, o níž má být základní jmění zvýšeno a určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. b) Upsané AKCIE - počet: 2.733,-kusů - jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinná c) Základní jmění se zvyšuje v neveřejném upisování těmito nepeněžitými vklady, které byly posudky soudních znalců oceněny takto: - předmět vkladu nepeněžitý: Soubor movitých a nemovitých věcí Vak Jeseník, svazek obcí; výše ocenění určené posudkem znalce: 25.000.000,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Hradec Nová Ves; výše ocenění určené posudkem znalce: 27.160.320,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Jeseník Kasárna; výše ocenění určené posudkem znalce: 2.091.230,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod TVRD Bělá pod Pradědem; výše ocenění určené posudkem znalce: 419.110,-Kč CELKEM --- 54.670.660,-Kč --- d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů (§ 204a obchodního zákoníku) vzhledem k tomu, že jde o nepeněžité vklady do základního jmění společnosti, když přednostní právo by měli akcionáři pouze při upisování peněžitými vklady. e) Všechny nové akcie budou upsány těmi zájemci - akcionáři, kteří mají v majetku výše uvedené nepeněžité vklady a těmto zájemcům budou nabídnuty. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. g) Lhůta pro upisování akcií je patnáctidenní a počíná pátého dne ode dne doručení společnosti rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs je 20.000,-Kč/akcie (tj. emisní ážio ve výši 10.000,-Kč/akcie), tj. emisní kurs bude činit dvojnásobek jmenovité hodnoty akcie.
Kapitál
od 23. 6. 2015
Základní kapitál 214 520 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2013 do 23. 6. 2015
Základní kapitál 214 410 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Základní kapitál 212 110 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2005 do 22. 11. 2011
Základní kapitál 210 830 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2002 do 4. 1. 2005
Základní kapitál 210 330 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 5. 2001 do 2. 11. 2002
Základní kapitál 209 730 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 2. 2000 do 15. 5. 2001
Základní kapitál 201 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 1998 do 29. 2. 2000
Základní kapitál 196 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 2. 1996 do 12. 3. 1998
Základní kapitál 168 670 000 Kč
od 23. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 21 452.
od 23. 6. 2015
Akcie na jméno jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Při převodu akcií na jméno na jiné osoby než obce z okresu Jeseník nebo územně samosprávný celek, je valná hromada povinna udělení souhl asu odmítnout.
od 31. 12. 2013 do 23. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 441.
od 31. 12. 2013 do 23. 6. 2015
Akcie na jméno jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Při převodu akcií na jméno na jiné osoby než obce z okresu Jeseník nebo územně samosprávný celek, je valná hromada povinna udělení souhl asu odmítnout.
od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 211.
od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2013
v listinné podobě Akcie na jméno jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Při převodu akcií na jméno na jiné osoby než obce z okresu Jeseník nebo územně samosprávný celek, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.
od 4. 1. 2005 do 22. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 083.
od 4. 1. 2005 do 22. 11. 2011
v listinné podobě Akcie na jméno jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Při převodu akcií na jméno na jiné osoby než obce z okresu Jeseník nebo územně samosprávný celek, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.
od 2. 11. 2002 do 4. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21 033.
od 2. 11. 2002 do 4. 1. 2005
v listinné podobě Akcie na jméno jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Při převodu akcií na jméno na jiné osoby než obce z okresu Jeseník nebo územně samosprávný celek, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.
od 15. 5. 2001 do 2. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 973.
od 29. 2. 2000 do 15. 5. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 100.
od 12. 3. 1998 do 29. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19 600.
od 12. 2. 1996 do 12. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 867.
Statutární orgán
od 21. 11. 2017
PETR MUDRA - člen představenstva
Česká Ves, Úzká, PSČ 790 81
den vzniku členství: 5. 10. 2017
od 21. 11. 2017
MARTIN KOUŘIL - člen představenstva
Jeseník - Dětřichov, Strmá, PSČ 790 01
den vzniku členství: 14. 9. 2017
od 20. 7. 2017
Ing. JAN KONEČNÝ - předseda představenstva
Písečná, , PSČ 790 82
den vzniku členství: 26. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2017
od 25. 10. 2016
MIROSLAV KRUŽÍK - člen představenstva
Bělá pod Pradědem - Adolfovice, , PSČ 790 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 20. 9. 2016 do 20. 7. 2017
LIBOR HALAS - předseda představenstva
Jeseník, Kalvodova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 16. 4. 2012 - 16. 4. 2017
den vzniku funkce: 27. 2. 2013 - 16. 4. 2017
od 20. 9. 2016 do 21. 11. 2017
PETR MUDRA - člen představenstva
Česká Ves, Úzká, PSČ 790 81
den vzniku členství: 26. 9. 2012 - 26. 9. 2017
od 23. 6. 2015
PAVEL MRNŮŠTÍK - člen představenstva
Hradec-Nová Ves, , PSČ 790 84
den vzniku členství: 31. 3. 2015
od 20. 12. 2014
JAROSLAV BLANÍK - člen představenstva
Lipová-lázně, , PSČ 790 61
den vzniku členství: 14. 7. 2014
od 20. 12. 2014 do 20. 7. 2017
Ing. JAN KONEČNÝ - člen představenstva
Písečná, , PSČ 790 82
den vzniku členství: 26. 5. 2014
od 14. 5. 2013 do 20. 12. 2014
VLADIMÍR KOHOUTEK - člen představenstva
Písečná, , PSČ 790 82
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 31. 3. 2014
od 14. 5. 2013 do 23. 6. 2015
PAVEL STEJSKAL - člen představenstva
Hradec-Nová Ves, , PSČ 790 84
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 9. 3. 2015
od 14. 5. 2013 do 20. 9. 2016
Libor Halas - předseda představenstva
Jeseník, Kalvodova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 16. 4. 2012
den vzniku funkce: 27. 2. 2013
od 14. 5. 2013 do 20. 9. 2016
PETR MUDRA - člen představenstva
Česká Ves, Úzká, PSČ 790 81
den vzniku členství: 26. 9. 2012
od 15. 6. 2012 do 14. 5. 2013
Libor Halas - člen představenstva
Jeseník, Kalvodova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 16. 4. 2012
od 1. 9. 2011 do 14. 5. 2013
Ing. Ivana Güttnerová - předseda představenstva
Jeseník, Purkyňova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 7. 7. 2011 - 7. 2. 2013
den vzniku funkce: 23. 8. 2011 - 7. 2. 2013
od 1. 9. 2011 do 14. 5. 2013
Jan Oswald - člen představenstva
Česká Ves, Haškova, PSČ 790 81
den vzniku členství: 7. 7. 2011 - 26. 9. 2012
od 1. 9. 2011 do 25. 10. 2016
Miroslav Kružík - člen představenstva
Adolfovice, , PSČ 790 01
den vzniku členství: 7. 7. 2011 - 30. 6. 2016
od 20. 8. 2010 do 15. 6. 2012
Radek Brnka - člen představenstva
Jeseník, Rejvízská, PSČ 790 01
den vzniku členství: 25. 5. 2010 - 16. 4. 2012
od 29. 9. 2009 do 20. 8. 2010
Ing. Vladimír Cupal - člen představenstva
Jeseník, Skupova 1211/8, PSČ 790 01
den vzniku členství: 13. 7. 2009 - 23. 2. 2010
od 29. 9. 2009 do 20. 12. 2014
Jaroslav Blaník - člen představenstva
Lipová - lázně, 734, PSČ 790 61
den vzniku členství: 13. 7. 2009 - 13. 7. 2014
od 24. 4. 2007 do 29. 9. 2009
Ing. Jan Jedlička - člen představenstva
Jeseník, Karla Čapka 240/2, PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 13. 7. 2009
od 12. 2. 2007 do 29. 9. 2009
Ing. Jan Lón - člen představenstva
Olomouc - Nová ulice, Hraniční 19/25, PSČ 779 00
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 13. 7. 2009
od 12. 2. 2007 do 1. 9. 2011
Ing. Miroslav Mráček - předseda představenstva
Zlaté Hory, Wolkerova 807, PSČ 793 76
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 7. 7. 2011
den vzniku funkce: 20. 6. 2006 - 7. 7. 2011
od 12. 2. 2007 do 1. 9. 2011
Ing. Ivana Güttnerová - člen představenstva
Jeseník, Purkyňova 803, PSČ 790 01
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 7. 7. 2011
od 12. 2. 2007 do 1. 9. 2011
Jan Oswald - člen představenstva
Česká Ves, Haškova 480, PSČ 790 81
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 7. 7. 2011
od 12. 10. 2004 do 12. 2. 2007
Ing. Libor Ráb - člen představenstva
Česká Ves, Tichá 74, PSČ 790 81
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 30. 6. 2006
od 12. 10. 2004 do 24. 4. 2007
Ing. Jiří Krátký - člen představenstva
Jeseník, Krameriova 1127/33, PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 25. 1. 2007
od 28. 12. 2001 do 12. 10. 2004
Oldřich Lukeš - místopředseda představenstva
Česká Ves, č.p.50, PSČ 790 81
den vzniku funkce: 12. 2. 1996 - 31. 12. 2003
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Ing. Miroslav Mráček - předseda představenstva
Zlaté Hory, Wolkerova č.p.807, PSČ 793 76
den vzniku funkce: 12. 2. 1996 - 18. 5. 2006
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Ing. Jan Lón - člen představenstva
Olomouc 9 - Nová ulice č.p.19, Hraniční 25, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 12. 2. 1996
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
Ing. Miroslav Mráček - předseda představenstva
Zlaté Hory, Wolkerova 807
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
Oldřich Lukeš - místopředseda představenstva
Česká Ves, 50
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Miroslav Mráček - předseda představenstva
Zlaté Hory, Wolkerova 807
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Oldřich Lukeš - místopředseda představenstva
Česká Ves 56,
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
Ing. Jan Lón - člen představenstva
Olomouc, Hraniční 25
od 20. 12. 2014
Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 1. 10. 2013 do 20. 12. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva.
od 12. 2. 1996 do 1. 10. 2013
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného člena představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 7. 2017
Ing. ROMAN KALOUS - člen dozorčí rady
Jeseník, Lipovská, PSČ 790 01
den vzniku členství: 5. 5. 2017
od 17. 3. 2017 do 26. 8. 2017
Ing. ROMAN KALOUS - náhradní člen dozorčí rady
Jeseník, Lipovská, PSČ 790 01
den vzniku členství: 20. 2. 2017 - 5. 5. 2017
od 29. 12. 2016
Ing. LUBOMÍR ŽMOLÍK - člen dozorčí rady
Lipová-lázně, , PSČ 790 61
den vzniku členství: 14. 11. 2016
od 10. 9. 2015 do 7. 2. 2017
MIROSLAV TÁBORSKÝ - člen dozorčí rady
Jeseník, Horská, PSČ 790 01
den vzniku členství: 29. 6. 2015 - 14. 12. 2016
od 2. 8. 2015 do 10. 9. 2015
PATRIK TOMÁŠ PAVLÍČEK - člen dozorčí rady
Hradec-Nová Ves, , PSČ 790 84
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 29. 6. 2015
od 20. 12. 2014
JANA VANÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Hradec-Nová Ves, , PSČ 790 84
den vzniku členství: 1. 4. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2014
od 20. 12. 2014
VLADIMÍR KOHOUTEK - člen dozorčí rady
Písečná, , PSČ 790 82
den vzniku členství: 1. 4. 2014
od 20. 12. 2014
Ing. PETR KUČÁK - člen dozorčí rady
Bělá pod Pradědem - Domašov, , PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 4. 2014
od 20. 12. 2014 do 2. 8. 2015
PATRIK TOMÁŠ PAVLÍČEK - člen dozorčí rady
Jeseník, U Kasáren, PSČ 790 01
den vzniku členství: 1. 4. 2014
od 22. 7. 2014 do 20. 12. 2014
Ing. LUBOMÍR ŽMOLÍK - předseda dozorčí rady
Lipová-lázně, , PSČ 790 61
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 23. 9. 2013
den vzniku funkce: 30. 11. 2009 - 23. 9. 2013
od 14. 5. 2013 do 20. 7. 2017
ALENA KRČMÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Česká Ves, Makarenkova, PSČ 790 81
den vzniku členství: 26. 2. 2013 - 26. 2. 2017
od 15. 6. 2012 do 20. 12. 2014
Ing. Jan Konečný - člen dozorčí rady
Písečná, 283, PSČ 790 82
den vzniku členství: 24. 4. 2012 - 31. 3. 2014
od 1. 9. 2011 do 14. 5. 2013
Mgr. David Raif - člen dozorčí rady
Jeseník, Krameriova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 26. 2. 2013
od 1. 9. 2011 do 20. 12. 2014
Mgr. Alexandr Kaňovský - člen dozorčí rady
Jeseník, Kalvodova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 20. 6. 2011 - 31. 3. 2014
od 5. 1. 2010 do 22. 7. 2014
Ing. Lubomír Žmolík - předseda dozorčí rady
Lipová - lázně, 323, PSČ 790 61
den vzniku členství: 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 30. 11. 2009
od 29. 9. 2009 do 5. 1. 2010
Ing. Lubomír Žmolík - člen dozorčí rady
Lipová - lázně, 323, PSČ 790 61
den vzniku členství: 23. 6. 2009
od 29. 9. 2009 do 1. 9. 2011
Ing. Roman Kalina - člen dozorčí rady
Jeseník, Wolkerova 933, PSČ 790 01
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 20. 6. 2011
od 29. 9. 2009 do 20. 12. 2014
Jana Vaníčková - člen dozorčí rady
Nová Ves, 111, PSČ 790 83
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 23. 9. 2013
od 29. 9. 2009 do 20. 12. 2014
Petr Leško - člen dozorčí rady
Bělá pod Pradědem - Domašov, 440, PSČ 790 85
den vzniku členství: 23. 6. 2009 - 23. 9. 2013
od 8. 1. 2009 do 1. 9. 2011
Mgr. Alexandr Kaňovský - člen dozorčí rady
Jeseník, Kalvodova 1290/2, PSČ 790 01
den vzniku členství: 7. 8. 2008 - 20. 6. 2011
od 8. 1. 2009 do 15. 6. 2012
Petr Slovák - člen dozorčí rady
Písečná, 32, PSČ 790 82
den vzniku členství: 7. 8. 2008 - 24. 4. 2012
od 17. 12. 2007 do 8. 1. 2009
Mgr. Alexandr Kaňovský - člen dozorčí rady
Jeseník, Kalvodova 1290/2, PSČ 790 01
od 24. 4. 2007 do 17. 12. 2007
Ing. Pavel Kalous - člen dozorčí rady
Jeseník, Zátiší 247, PSČ 790 01
den vzniku členství: 6. 3. 2007 - 30. 6. 2007
od 24. 4. 2007 do 29. 9. 2009
Ing. Petr Macek - člen dozorčí rady
Jeseník, Dukelská 1248/10, PSČ 790 01
den vzniku členství: 6. 3. 2007 - 23. 6. 2009
od 12. 2. 2007 do 24. 4. 2007
Ing. Jan Chytil - člen dozorčí rady
Jeseník, Nábřežní 6, PSČ 790 01
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 6. 3. 2007
od 12. 2. 2007 do 29. 9. 2009
Ing. Lubomír Žmolík - předseda dozorčí rady
Lipová-lázně, 323, PSČ 790 61
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 23. 6. 2009
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 23. 6. 2009
od 12. 2. 2007 do 29. 9. 2009
Jana Vaníčková - člen dozorčí rady
Nová Ves, 111, PSČ 790 83
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 23. 6. 2009
od 12. 2. 2007 do 29. 9. 2009
Petr Leško - člen dozorčí rady
Bělá pod Pradědem - Domašov, 440, PSČ 790 85
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 23. 6. 2009
od 21. 4. 2004 do 24. 4. 2007
Ing. Lumír Proske - člen
Jeseník, U Kasáren 1265/3, PSČ 790 01
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 30. 1. 2007
od 21. 4. 2004 do 8. 1. 2009
Mgr. Miroslav Hlavatý - člen
Písečná, Studený Zejf 39, PSČ 790 82
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 7. 8. 2008
od 28. 12. 2001 do 21. 4. 2004
Gabriel Terkovič - člen
Písečná, č.p. 237, PSČ 790 82
den vzniku funkce: 12. 2. 1996 - 10. 6. 2003
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Jana Vaníčková - člen
Nová Ves, č.p.111, PSČ 790 83
den vzniku funkce: 12. 2. 1996
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Ing. Lubomír Žmolík - předseda
Lipová-lázně, č.p. 323, PSČ 790 61
den vzniku funkce: 18. 2. 1999 - 14. 6. 2005
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
- r.č.: xxxx
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Petr Leško - člen
Bělá pod Pradědem-Domašov, č.p. 440, PSČ 790 85
den vzniku funkce: 12. 2. 1996
od 28. 12. 2001 do 12. 2. 2007
Ing. Jan Chytil - člen
Jeseník 1, č.p. 532 Nábřežní 6, PSČ 790 01
den vzniku funkce: 18. 2. 1999
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
Ing. Lubomír Žmolík - předseda
Lipová-lázně, 323
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
- r.č.: xxxx
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
Petr Leško - člen
Bělá pod Pradědem-Domašov, 440
od 29. 2. 2000 do 28. 12. 2001
Ing. Jan Chytil - člen
Jeseník, Nábřežní 532/6
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Petr Košacký - člen
Jeseník, Na stráni 318
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Petr Leška - člen
Bělá pod Pradědem - Domašov, 440
od 12. 2. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Lubomír Žmolík - člen
Lípová Lázně 323,
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
Gabriel Terkovič - člen
Písečná 237,
od 12. 2. 1996 do 28. 12. 2001
Jana Vaníčková - člen
Nová Ves 111,
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 16 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+52
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-77
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-110
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-234
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-429
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.